Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1653 Petter Pictorius Petrus Johannis, Ostrobotniensis 988. Vht: Kemin kirkkoherra Johan Pictorius (Johannes Olai, maalarin poika Turusta, † 1643) ja Margareta Persdotter (Arctophilacius) tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1653 Pictorius Petr. Johannis Ostrob _ 49. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1653] Petrus Johannis Pictorius. | Sacellanus Ecclesiæ NyCarlebyensis, obiit 1672. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1660. — Uudenkaarlepyyn kappalainen (1666). † Uudessakaarlepyyssä 1672.

Pso: Kristina Nilsdotter Ringius tämän 1. avioliitossa.

Appi: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Nils Ringius 16 (yo 1640, † 1680).

Eno: Kalajoen kappalainen Karl Kalling U71 († 1672).

Serkku: Turun ent. kappalainen Johan Pictorius 1103 (yo 1655/56, † 1688).

Poika: Johan Pictorius 2916 (yo 1681).

Poika: apulaispappi Nils Pictorius 3133 (yo 1684).

Sisarenpoika: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Forsman 2365 (yo 1674/75, † 1707).

Sisarenpoika: kihlakunnantuomari Jakob Pontus Tavast, v:sta 1687 Tavaststjerna 2497 (yo 1676, † 1716).

Lanko: Kemin kappalainen Knut Gammal 54 (yo 1640, † ~1664).

Lanko: Pietarsaaren pormestari, alilaamanni Jakob Munselius 376 (yo 1644, † 1669).

Lanko ja velipuoli: rykmentinpastori Knut Carlmannus 378 (yo 1644, † 1656).

Lanko: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Tavast 736 (yo 1649/50, † 1689).

Lanko: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Petter Campenius, myöh. Lundinus 855 (yo 1652, † 1670).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #102; KA valtakunnanregistratuura 4.11.1639 f. 125 (Till Bispen och Consistoriales i Åboo om Prästen i Kimi etc. ... huru såsom öffuer Kyrkioherden i Kimi skall wara ådtskillige beswär och Klagemål, särdeles att han icke så procederar och omgår medh Lapperne, såsom medh rätta borde, vtan är dem i een motto och annan till största beswär och öffuerlast), 30.3.1640 f. 238 (Till Bispen i Åbo, om Her Johan i Kemi ... af wåre vndersåtare vthi Kemi Lappmarck, åthskillige besuär och klagemåhl, öffuer deres kyrkieherde her Johan i Kemi sigh yppadt hafue, Och wij fördenskuld äre förorsakade wordne, at låta hålla ransakningh der sammestädes); KA mf. ES 2078 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 28.2.1666 s. 29 (Caplanerne Wellerde H:r Ericus Florinus och H:r Peder Pictorius), Uudenkaarlepyyn käräjät 17.–18.9.1667 s. 7; KA mf. ES 2078 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 14.–15.12.1668 s. 27, Uudenkaarlepyyn käräjät 8.–9.2.1669 s. 2; KA mf. ES 2079 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 16.–17.12.1672 f. 3v (Då opstegh Hauptmannen welb:de Johan Forsman, och gaff tillkenna, dedh gudh alzmechtigh, Förmedelst sin underlige Disposition, och nådigeste behagh haf:r igenom den timelige döden för någon tijdh sedan tächtz ifrå denne församblingh hädan kalla, dess Siäle Söriare och Sacellanum, Fordom den wällerdhe Herren H:r Petrum Pictorium, huilckenss Legenheet ännu vacerar Ledigh och yppen ähr ... Föredragandess een skickeligh och wällärdhe Prästman Dn: Jacobum Canutj Carllman 2015), 5 (Optogz Saken än wijdare, om Lissbeta Brusiusd:r j Wexsala, huilcken wed sidsta tingh, af Sal: H:r Peer Pict: ähr worden framhafdh och beskylt för åthskillige Orsaker skuldh, att wara wållandhe till den Långsamma Siuukdomen som han då plågadess med); KA mf. ES 2081 (ss 7) Närpiön käräjät 17.–18.9.1685 s. 207 (Sal: Probstens Ehrewördige H:r Eliæ Hollmj (katso 925) effterlåtne Enckia Gudhfruchtigh och dygdesamma Matrona, hustru Christina Ringia); KA mf. ES 2083 (ss 12) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.–6.8.1690 s. 174 (Giöstaf Jönsson i Staden Fullmechtigat af dygdesamme Hustru Chirstin Ringia i Närpis fordrade af Hindrich Wackur Sahl: H:r Pers Pictorij resterande Cappellans Ränta till 40 Dahl:r Kopp:r M:t); KA mf. ES 2084 (ss 15) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–12.2.1693 s. 283 (Margaretha Pehrs dåtters Testamente af d: 25 Martij 1688, katso 2365); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kalajoen käräjät 24.2.1641 f. 45v (Kärade her Carll U71 till Bertill Olufzsson på sijn Swågers her Johans wägnar i Kemij åm 12 D: Kåpar Peningar såm Bertill ähr honom skylldigh blifuin), Kemin käräjät 18.1.1642 f. 90v (Kyrkioheerden W: D:nus Johannes Pictorius gaff tillkänna det han i näst förledne åhr 1641 den 13 Junij hade antagit et ödes hemman i Nederpackala der Erich Ollsson fordom åboot hade åm 1/4 Skatt, der hooss beswärade sigh Kyrkioheerden at een Enckia Margeta Jöns dåtter b:dt som der åboor tillfogar honom all intrångh och skadha bådhe på ägår, höö och annat som till be:te hemman kan underliggia, och will derföre upseija be:te Nepakola hemman), 91v, Kemin käräjät 15.–16.7.1642 f. 127, Kemin käräjät 6.–7.3.1643 f. 212 (Företrädde för Rätten Kyrkioheerden Wördigh och Wällärde her Johan Pictorius Uplyste och witterlighit giorde det han aff een frij wilia och berådd modh hafuer ingååt et hemmantz byyte medh Nijlls Peersson Lääckö i så måttå at han hafuer Updragit honom sit köpe hemman i Sichtuna åm ½ Mantall beläget det han af Sälilä Philpusses geldenärer löösth hafuer såm Gabriell Liungessons Häredzdombreff á dato 1637 den 17 Julij förmähler, Och Nills Peersson honom sitt aflinge hemman åm 2/3 Mantall i Lautiasari huilket han medh sijn syytningh och tienst förwärfft hafuer effter såm Laghmans Johan Ollssons bref á dato den 30 Januarij 1640 uthwijsar, huar andre till Lägenheet); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kemin käräjät 13.3.1645 f. 5 (Sal: Kyrckioherdenss her Johanss Enckia H: Margeta gafz owildåge män till att Uthmäta däss Sal: Manss Uthstående geldh), 5v (10 t:r Salt), Kemin käräjät 14.7.1645 f. 21 (Jöran Jöransån i Uhlå käradhe till Her Knuth 54 Sal: h: Johans änckias fullmechtigh så nu, som i förra Tinghet om dhe 10 T:r Salt som för honom skulle wara förkomne i Enkians bodh förebährandess sigh effter Her Knuths Swärmoderss Hustro Margeta Pederss d:rs låf och minne in lagt Salt wthj hennes Sal: mans bodh), Kemin käräjät 14.–15.7.1646 f. 106 (Her Knuth Sacellan här sammastädes Swaradhe och inladhe bådhe Häredz och Laghmans doom breff lydhandes att Mattz Mattzson [Rautia] hafwer Testamenterat Her Knutz Swärfadher Her Johanni Pictorio all sin egendoom för sin Sytningh), Kemin käräjät 14.–15.7.1647 f. 247v (Jöran Jöranson ifron Uhlå käradhe till H: Margetha Peers d:r Sal: Her Johans åm någon gäld 64 D:r K: M:t han på hennes Sal: mans begrafningh bekostatt hafwer. H: Margethas mågh her Cnuut Gammal på hennes wägnar swaradhe), Kemin käräjät 5.–6.2.1648 f. 290 (Latåsuo engh huilken her Knutz Swärmodher H:o Margeta Peersd:r hafuer köpt af Narkula Staffan för 99 D: Kåparmynt Uplystes första gångån); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kemin käräjät 7.–8.4.1652 f. 471 (Befalningzman Öfuer Uhlå Bårgz Lähn Ehrligh och wäll:tt Johan Bochmöller kärade till Sacellanen här sammastädes, wällärde her Canutum Magni åm dän Post gäldh här flytande af Cronans wtskylder, så på dee åhren han Rautiala hemman besittit hafuer, som dät förra hans Swärmoder dygderijka Hustru Margareta Peders dotter Sahl: Her Johans och nu mehra Pastoris i Ny Carleby (katso 378) käre Hustru, det ihnne hade); KA mf. ES 2029 (rr 8) Kemin käräjät 12.7.1653 f. 95v (Quartermestern Daniell Kruuss Inlade sin Hustros Förre Mans Sahl: Peer Perssons gäldh Book, Huar Utinnan Sahl: Mann Hafuer 1646 Slutit wthj be:te sin Book Sahl: H: Johans Pictoris Enkia Hustro Margeta Persd:r wara sigh Skyldigh 372 D:r Begerandes at Hennes mågh H: Knuth Magni, som hennes gårdh och Hemman här i Kemj besitter Skulle Sådant betala och Honom Kruusen got göra ... der emot Swarar H: Knuth at Honom wedh Arfz Jenkningen ähr icke för samma gäldh något påfört af Hemmanetz eller gårdzens Betalningh effter som han medh Arfs Skiptes Lengden Bewiste), Kaarleporin kreivikunnan käräjät 23.–24.2.1654 f. 324 (Enkian Do:ni Canuti [Carlman] Swährmoder ... Hennes Nådeåhr); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 28.–30.6.1665 f. 753v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Kemin käräjät 31.1.–1.2.1671 f. 501 (Lars Olåfson Tasainen förekom och förmedelst inlagd Supplication kärde til Inspectorens wehlb:dh Erich Tafwasts (katso 2497) Fulmächtige Jacob Tysk om een Engh utj Lautiosari, den han sade wara kommen undan hans, och under fordom Pastoris Sahl: H:r Johannis Pictorij hemman Rautia be:dh det bem:te Tawast nu äger, och anhölt han at bekomma sin Engh igen; här emot inlade Fulmächtigen een Sahl: Gabriel Liungsons häredzdoom Dat: d: 12 Julij 1634); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 16.–18.3.1674 f. 732 (Lars Olofsson i Laitasaari, förekom och prætenderade till Rautiala hemman, een Engz Teegh Lautia Saari ungefehr under fem lass höö, som han sadhe Sal: H:r Johan Pictorium sigh till pantat af Larses Fadher för några böther han för honom uthlagdt, för 29 Åhr sedan; Capitain E: och Manhafftigh Christopher Bylou (katso 852), som nu åbor Rautiala hemman war nu intz tillstädes), 744 (Simon Bertillsson i Liedakala, Förekom och kärde till Sigfredh Andersson ib:m om halfwa Maijanåja Engh, som förrige Åboor på hans hemman uhngefehr för Trettijo Åhr sedhan af låtit till Sal: H:r Johan Pictorium, som då ägde Sigfredz hemman); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kemin käräjät 30.–31.8.1675 f. 168v; KA mf. ES 2034 (rr 18) Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 554; KA mf. ES 2035 (rr 19) Kemin käräjät 25.–28.2.1682 s. 376 (Årawasari Engh); KA mf. ES 2038 (rr 32) Kemin käräjät 2.–3.1.1695 s. 20 (Rautiala Gårdh j Lautiasaariby som Commendant:n Sahl: Christopher Bilou tillförende possiderat ... Kyrkioherden Sahl: H:r Johan Pictorius ungefär för 50 Åhr sedan det sigh förmådt, underlade han sigh på allehanda sätt främmande ägor ...); KA mf. ES 2044 (rr 42) Pyhäjoen käräjät 11.–12.9.1705 s. 723 (Isaac Tawast 3052 ... Tawastz Styfsyster Chirstin Munselia ... berättandes Johan Munselius som närmare wore effter dess Syster Chirstin att ärfwa, det hennes Mohrmoder Margeta Pehrsd:r gifwit henne ofwannämbde Gullkeedh). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 20–21, 39, 65, 69, 105, 106–107, 133, 136–137, 137–138, 149, 153, 178, 199, 241; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 481; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #102. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 88; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8249; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #805, 1351, 1988, 4256.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Pictorius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=988>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.