Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1684 Petter Festing Petrus Bartholdi, Aboensis 3187. Vht: turkulainen kauppias Bertil Festing († 1692) ja Elin Joakimsdotter Schultz. Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Festing] Petrus [Abo _ 161]. — Kauppias Helsingissä (1704). Pakeni sotaa Arbogaan, raatimies siellä. Omisti Reitersbergin tilan Kungsörin pitäjässä Västmanlandissa. Valtiopäivämies 1734. † valtiopäivien aikana Tukholmassa (Nikolai) 11.8.1734.

Pso: 1708 Brita Sigrid Stolpe tämän 2. avioliitossa († 1735).

Veli: Tenholan kirkkoherra, FM Joakim Festing 2676 (yo 1678/79, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 58b; KA valtakunnanregistratuura 9.3.1689 f. 173 (Militie Auditeurs Fullmacht under Nylandz Cavall:e för Pär Stolpe ... hwilken icke allenst någre åhr bordt åth för Befallningzman, uthan jembwähl sedermehra för Secret: wid Reductions och Indehlningz Commission i Finland upwachtat), 26.12.1692 f. 732 (Landz Secreterare Fullmacht för [Militie Auditeuren] Pähr Stolpe ... såsom Landz Secreterarebestellningen i Nyland och Tafwastehuus lähn förmedelst Jonas Bergers (katso 5173) befordran till ett Häradzhöfdinge Embete, kommer att blifwa ledig), 6.9.1721 f. 86 (Inrikes civilexpeditionen, Till Commercie Collegium swar ang:de flycktingen [ifrån Helsingfors Petter] Festingz ansökning om lindring uti den af Upstäderne honom pålagde afgiften för des minuthandel wid marknaderne); KA mf. ES 2002 (oo 3) Säämingin ja Kerimäen käräjät 26.–28.7.1658 (Commendantens på Ny Slått Nocolai Limbakz Fulmechtige Peer Larsson Stålpe); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 18.–19.2.1689 f. 15 (Framkom Controlleuren ... Lars Wigelius ... han af Secreteraren ... Pehr Stolpe Danila Ryttare hemmans i Rimitho Sochen Skatträttigheet ... sigh tillhandlat hafwer ... 1686); KA mf. ES 1728 (bb 26) Asikkalan käräjät 29.11.1706 f. 134v (sahl: Leut:n Jacob Danis Enkia Madam Maria Stolpe ... framkom Auditeuren Wälahtadh Hans Stolphe, och å ofwannembde des systers wägnar begärte), 135v; KA mf. ES 1889 (ll 20) Vihdin käräjät 25.–26.9.1703 s. 398 (Sahl: Secreterarens Stolpes Rusthåldz Pallaierfwie drengiar ... Sahl: Secreterarens Enckia dygdesamma Agneta Stolpe); KA mf. ES 1892 (ll 28) Espoon käräjät 13.–15.6.1711 s. 395 (Handelsmannen Wähl:t Petter Festing Upwijste Copia af det Inventarium som d: 23 och 24 Julii 1703 blefwet uprättadt wid Pallajerfwi Rusthåld, öfwer bem: handelsmans Swär Faders framl: Landt Secreterarens Per Stolpes der warande ägendom och qwarlåtenskap och som handelsmannens Festingz Swåger framl: Crono Befallningzmannen Erich Sparrman med des hustru Ellsa Stolpe wore der till kombne); KA mf. ES 1932 (mm 37) Euran käräjät 20.–21.6.1701 s. 649 (Handelsmannen i Stockholm wählachtad H:r Paul Timme ... des Fullmechtige Mons:r Petter Festingh); KA mf. ES 1728 (bb 28) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 9.–10.10.1708 f. 77v (Handelsman i Helsingfors Wählachtadh Petter Festing såsom sahl: Handelsman [Hans] Foss Successor Matrimonii); KA mf. ES 1820 (ii 26) Pyhtään käräjät 24.10.1704 s. 424 (Handelsman Petter Festingz Attest af d: 21 October sidstl:ne); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 14.2.1703 s. 10 (Landz Secret: Stållpes Stiuf Sonn Leutnant Georg Schultz, katso 4474), Helsingin RO 18.4.1703 s. 46 (Rådman Wähl:t Hans Foss ansökte skriffteligen att som dess hustrus möderne, förutan annans des privat Fordran i des Sahl: Swärfaders Landz Secreterens Pehr Stålpes Stärbhuus än inneståhr, och Enkian Madam Agneta Ringh utom Arfwingarnes tillstånd till Onödige spendacier och fåfänge utgiffter Egendomen Oinventerat tillgripit och utödt, dett hon kunde blifwa pålagt straxt uprätta ett Edsworet Inventarium, hwilken hon tillijka med alla de som lås och nyckell Hanterat måtte beswäria ... Mödernet som j des Sahl: Swärfaders Boo Oafwittrat skall innestå), Helsingin RO 30.5.1703 (Sahl: Landt Secreterarer högachtat Per Stålpes ... hustru Agneta Ringh ... des Son Georgh Schultz), Helsingin RO 1.6.1703, Helsingin RO 12.10.1703 (Emedan för detta Stadz Secreteraren (katso 5234) har avancerat till Landz Secreterare i Sahl: Pehr Stållpes ställe), Helsingin RO 14.12.1703; KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 4.1.1704 (Rådman Hans Foss inlade på sin och sin Swågers Befallningzman Erich Sparmans wägnar een Skrifftelig förklaring och Deduction, emoth deras Styf Swärmoders Madam Agneta Ringz ofullkåmblige och samwetzlöse Inventarium), Helsingin RO 15.10.1704 s. 124 (H:r Rådman Gabriel Hendersson insinuerade Probstens ifrån Pärnå H:r Peer Serlachj 2320 inlaga emoth handelsman Petter Fästing af den 8 Octob: 1704 angående Skuthefracht som H:r Probsten prætenderar); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 22.2.1705 s. 8 (Secreterskan Madam Agneta Ring ... LandtFischalen Petter Schultz ... dess Arfzrätt fallen, effter dess Sahl:e Fader Statuarien Petter Skultz), Helsingin RO 14.6.1705 s. 83 (Sahl: Rådman Hans Foss ... dess Enckia Madam Brijta Sigred Stålpe), Helsingin RO 19.6.1705 s. 84 (Handellsman Johan Ehnbohm inlade för Rätta sin Skriftel:e protest, emoth dess Styf Swär Mohrs härsammastädes Madam Brijta Sigredh Stolpes insinuerade Testamente, effter sin Sahl:e Man Rådhman Wähl:t Hans Foss); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 19.11.1706 s. 251 (Framledne Ränttemestaren Anders Utters afbrände Tåmpt, som Rådmanskan Madam Brijta Stålpe på een Offenteligh Auction sigh tillhandlat för 225 D:r S:m: som kåmmer på dess Balance att afrächnas blef första gången Lageligen Opbuden); KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 17.2.1708 s. 9 (Jungfru Helena Röhle ... hennes Syster Sån Leut: Georg Schultz ... dess Broder Fischalen Petter Schultz), Helsingin RO 14.3.1708 s. 21 (Ciämbner Notarien Christian Wernbergh (katso 1398) oppwijste uti Rätten des Swägerskas Sahl: Befallningzman Erich Sparmans Enckia Madam Ellsa Stolpes Bref Dat: Palaijärfj d: 28 Febr: 1708, hwarutj hon berättar dess Sahl: Mann i förledne winttras hafwa opdragit Sahl: Rådman Hans Burgmans Enckia Ungefär 17 t:r Spanmåhl), Helsingin RO 2.5.1708 s. 32 (handellsman Petter Festing ... dess Käresta Madam Brijta Sigred Stolpe), Helsingin RO 11.7.1708 s. 76, Helsingin RO 22.8.1708 s. 101 (Secreterskan Madam Agneta Stolpes Bref Daterat Ståckhållm d: 1 Augusti sidstledne); KA mf. ES 1265 (g 115) Helsingin KämnO 13.7.1706 f. 25 (Befallningzman Wälbet:de Erich Sparrman angaf å sin swägerskas Rådhmannens Sahl: Hans Foss Enkias dygdesamme Matrona Brita Sigred Stolpes wägnar, Handelsman Johan Lucenius (katso 4471) för det han tillskrifwit henne ett Pasqvil Bref, hwar uthi han medh åtskillige smädes och Calumnie Ordh henne öfwerfaller för det hon skall hafwa Förwägrat honom att få till Echta Madam Brita Stolpes Syster dotter Christina Catharina Danj ...); KA mf. ES 1265 (g 117) Helsingin KämnO 20.2.1709 f. 60. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210 (XLV), 486 (Tillägg och rättelser. XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 403, 484, 512, 525, 526, 540; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 28, 392. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 6 (Köpmannasläkter i Åbo, Festing Tab. 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 184.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Festing. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3187>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.