Helsingin yliopisto

Tiedot

11.2.1674 Petter Serlachius Petrus Johannis, Nylandus 2320. * Porvoossa 16.3.1655. Vht: Suomen vuorimestari, Pernajan Särkilahden omistaja Johan Danielsson († 1679) ja Anna Thorwöste. Helsingin triviaalikoulun oppilas 1667. Viipurin lukion oppilas 1671. Ylioppilas Turussa 11.2.1674 Serlachius Petr [Johannis Nyl _ 115]. Respondentti 14.5.1675, pr. Petter Bång U182. Respondentti 13.10.1677, pr. Mårten Miltopaeus 606. — Saarnaaja (1679). Viipurin lukion 2. teologian lehtori 1680 (ei astunut virkaan). Turun hovioikeuden presidentin Ernst Johan Creutz kotisaarnaaja Pernajassa s.v. Pernajan kirkkoherra 1681. Lääninrovasti 1695. Pysyi virassaan isonvihan yli toimittaen samalla Porvoon kihlakunnan kruununvoudin tehtäviä 1715–17 sekä toimien Pernajassa kokoontuneen väliaikaisen tuomiokapitulin kokousten puheenjohtajana 1718–21. Porvoon tuomiokapitulin lisäjäsen 1722–24. Omisti Pernajan Särkilahden. Valtiopäivämies 1697. † Pernajassa 20.10.1738.

Pso: 1:o 1681 Elsa Stachaeus († 1703); 2:o ~1705 Anna Maria Kristina Huggut († ~1706); 3:o 1707 Brita Katarina Bosin tämän 2. avioliitossa († 1746).

Pson edell. aviomies: rykmentinpastori Karl Gustaf von der Heide 4229 (yo 1696).

Appi: luutnantti Gustaf Bosin 1488 (yo 1661, † 1676).

Eno: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685).

Isän lanko: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Serkku: ylioppilas Erik Cupraeus 2528 (yo 1677, † 1684).

Veli: Östra Husbyn kirkkoherra, FM Johan Serlachius 2321 (yo 1674, † 1729).

Poika: tukholmalainen asianajaja Karl Serlachius 4936 (yo 1706, † 1754).

Poika: rykmentinpastori, FM Petter Serlachius 5661 (yo 1729, † 1742).

Tyttärenpoika: Myrskylän ent. sijaiskirkkoherra Magnus Åkerstedt 7838 (yo 1754/55, † 1773).

Veljentyttären poika: Daniel Kristian Gnospelius 6306 (yo 1736).

Lanko: vuokraaja Zachris Stachaeus 1046 (yo 1654/55).

Lanko: Räisälän kirkkoherra Erik Mollenius 2335 (yo 1674, † 1689).

Lanko: Räisälän kirkkoherra Johan Nigraeus 2532 (yo 1677, † ~1696).

Lanko: Elimäen kappalainen Isak Nircko 2615 (yo 1677/78, † ~1707).

Vävy: Kyminkartanon vuokraaja Hans Starck 3263 (yo 1685).

Vävy: Jämsän kirkkoherra, FM Gustaf Starck 3264 (yo 1685, † 1710).

Vävy: Ruokolahden kirkkoherra Henrik Mollerus 4536 (yo 1700, † 1731).

Vävy: rusthollari Porvoon Kråkössä Erik Gottsman 4934 (yo 1706, † 1750).

Vävy: rykmentinpastori Johan Bäckman 4985 (yo 1707, † 1729).

Vävy: Ruokolahden kirkkoherra Johan Cojander 5371 (yo 1722/23, † 1742).

Vävy: Porvoon tuomiokapitulin notaari Mårten Helsingius 5419 (yo 1724, † 1733).

Vävy: pataljoonansaarnaaja Johan Naeslindh 5618 (yo 1728, † 1743).

Vävy: Pernajan kappalainen Petter Hipping 6670 (yo 1740, † 1782).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 174b; KA valtakunnanregistratuura 12.12.1645 f. 276 (Öpet bref för Johan Danielsson, att få besittia den ene skatten i Serkilax i Pernow Sochn, så länge han mechtar derföre hålla Oss och Chronan, en warachtigh karl, häst och Rustningh), 12.11.1649 f. 242 (Öppet bref för Johan Danielsson på någre hem:n att niuta vnder Rosstiänst etc.), 15.11.1650 f. 557 (Öppet Breef på 100 D:r Sillfm:t i Reesepänningar, för Berghmästaren i Finlandh Johan Danielsson, af Skiutzfärdzpänning:ne dersammastädes at bekomma), 23.12.1663 f. 402 (Öpet bref för Bergmestaren i Finland Johan Danielson ... Sarkelax och Pernow Sockn), 24.4.1668 f. 289 (Till Åbo Hoffrätt för Bergmestaren Johan Danielson), 21.3.1673 f. 22 (Till Åbo Hoffrätt för Berghmästaren Johan Danielson uthi hans Arfsaak ... så skall doch hans hustru och een hennes Syster, alldeles ifrån alt arff wara stängde), 29.11.1673 f. 189 (Till Åbo Håffrätt uthi Bergmestarens Johan Danielsons och Johan Torwestens saak), 23.6.1679 f. 483 (Confirmation för Bergmästaren Johan Danielsson uppå en skaträttighet i Safwelax ... uti Särckelax och Pernow Sokn), 23.6.1679 f. 484 (Dimission för Johan Danielsson ifrån Bärgmästare tiensten; Och Fulmakt för des Son at Succedera honom ... hans Son Daniel Johansson Starman, hwilken uti Wårt bergs Collegio för Cammarskriware och Cancelist nu på siunde året skall hafwa upwaktat och därjämte i medlertid uti proberare konsten sig låtit informera och uti bergs saker och des tilhörigheter alt möjelig erfarenhet sig förskaffat), 6.9.1679 f. 548 (Till Bergz Collegium angående Bergmestare tiänsten i Finlandh), 13.9.1679 f. 553 (Till Consistorium i Wijborg för Petro Serlackio ... den samhällige kallelse med hwilcken Predikanten Petrus Serlackius hoos oss inkommen ähr ifrån Borgo stadh, att accommodera honom medh det pastorat, som nyligen därsammastädes igenom framledne Samuel Reuters dödelige afgång ähr blefwit ledigt, efftersom denna Serlackius medh den förrige Kyrkioheerdens Carstenij Enkia skall hafwa sigh förbundet, Men emedan Wij redan för hanss ankompst hijt neder till Oss hade giordt medh bemelte kall en annan förordning och det samma Kyrkioheerden i Dorpt Johanni Albogio 1609 aff särdeles considerationer updragit, så har det icke warit oss anständigt att giöra däruthinnan någon ändring, dock på det han i någon må hafwa sigh aff Wår nåde wärkeligen att hugna, hafwe Wij honom om det första löös blifwande regal giäldh i Edert stifft welat i Nåder förtrösta, slåendes han fuller Oss underdånigst före Pernow, hwilket han förmehnar snart torde komma till att vacera), 3.11.1680 f. 541 (Remissorial til Consistorium i Wiborg, att accommodera Predikanten Petrum Serlachium til andra rummet uthi Facultate Theologica i Gymnasio ther sammastädes), 8.6.1681 f. 440 (Confirmation för Petro Serlachio på Pastoratet Perno i Nylandh ... uthi Framledne H:r Zachariæ Stachæi (katso 1046) stelle), 6.1.1684 f. 20 (Rustningz breef för Inspectoren Daniel Sturman på någre Hemman i Tenala Sochn i Finlandh), 6.10.1684 f. 622 (Öppet breef för Kyrkioheerden i Pernou H:r P. Serlachio, att war frij för taxan), 27.4.1686 f. 168 (Till Stats Contoiret för fordom Bärgmästarens i Finland Johan Danielsons enka Anna Pärsdotter Torwöst), 3.9.1686 f. 443 (Resolution uthi Saken emillan Daniel Starman och Erich Forsingh 2036 ... angående immission uthi een Skuuta, sampt skada och expenser, som dhe twista om), 3.5.1687 f. 234 (Til Commissionen i Nyland at ge Kongl. Maij:t underrättelse om förmedlingen på Bergmestarens Johan Danielssons Enckias hemman Serkelax), 18.5.1689 f. 599 (Till Bergs Colleg:m swar om Inspectorens öfwer Finska bergwärken Daniel Starmans åstundade Massugns byggnad ... i Tenala Sockn på Trälsehöfda byys ägor, som han under besittningsrätt innehafwer), 23.12.1697 f. 861 (Resolution på twänne af Probsten och Kyrckioherden i Perno Petro Serlachio ingifne förklaringar öfwer Borgo Stadz emot honom eenskylt så wäl som samptl. Allmogens i Nyland emoot Prästerskapet där sammastädes ingifne beswär), 8.7.1698 f. 458 (Till Cammar Colleg. swar ang:de Kyrkioherdens Pet: Serlachij och Handelsmans [i Borgo Herman] Detterdings ansökning om fracktens åthniutande för deras uphåldne och förolyckade Skuta), 8.7.1698 f. 468 (Till Stats Cont. at bethala någon frackt åth Kyrkioherden Serlachius och Handelsmannen Detterding), 10.11.1699 f. 330 (Till Bergz Collegium swar, angående Inspectoren Daniel Starman), 10.11.1699 f. 340; KA mf. ES 1720 (bb 5) Pernajan ja Myrskylän käräjät 27.–28.5.1662 f. 27; KA mf. ES 1720 (bb 7) Pernajan ja Myrskylän käräjät 20.–21.10.1668 f. 56; KA mf. ES 1721 (bb 10) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 11.–12.12.1682 s. 109 (Förekom Kyrkioherden her wedh Perno försambling H:r Petrus Serlachius och beklageligen androgh, huruledes honom heldst wedh detta sitt inträdhe til pastoratet myket swårt will falla att præstera den wedh Rixdagen Stendernes bewiliande taxering); KA mf. ES 1722 (bb 10) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.3.1683 s. 50 (Förekom Kyrkioherden i Perno Wyrdige och Wällärdhe H:r Petrus Serlachius och på Presteboletz i Perno wägna gaf tilkienna dhen Swårigheet och möda som til dess Cultiverande och widh macht hållande ... och kyrkioherden begierade om samma Prestebolets beskaffenheet förnimmas och honom der å ett atestatum meddelas); KA mf. ES 1722 (bb 11) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 16.–17.2.1685 s.36 (Opå Probstskans Dygdesamme Hustru Catharina Rutz wegnar insinuerade Kyrckioherden H:r Petrus Serlachius), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 3.–4.2.1686 s. 5; KA mf. ES 1722 (bb 12) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 29.–30.8.1687 s. 147 (katso 1759); KA mf. ES 1723 (bb 12) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 5.–6.11.1689 s. 153, 156; KA mf. ES 1723 (bb 13) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.–8.7.1690 s. 123, 127, 128, Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 14.–15.11.1690 s. 176, Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 12.–13.10.1691 s. 177; KA mf. ES 1723 (bb 14) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–27.1.1693 s. 117 (Kyrckioheerden i Perno Ehrewördige H:r Petrus Serlacius gaf Rätten tillkenna huruledes han i förledne åhr medh samptel: Sochnemännernes Samtyckio har till Stockholm öfwerfördt att omgiutas een Klåcka, som widh ringiandet här före någon tjdh sedan spruckit), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 4.–5.8.1693 s. 248 (Framtheedde Kyrckioheerden öfwer Perno Försambling Ehrewördige H:r Petrus Serlachius sin Broders H:r Kyrckioheerdens Mag: Johannes Serlacij, sampt sine Swågrars H:r Kyrckioheerdens Johannis Nigræij och Capelanens Iosaci Nirci, så och Systrans Jungfru Helenæ medh honom egen hendigt underskrefne Kiöpebreef, af Dato 23 Martij 1690, des medelst dhe honom till Kiöpz oplåtit och försåldt sin andehl uti deres Fädernes Bördes och Ryttare hemman Särklax med Augumentet och Mundteringen); KA mf. ES 1724 (bb 15) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 29.–30.1.1694 s. 63 (Kyrckioheerdens Ehrewördige H:r Petri Serlachij Skepare Hans Mårtensson), 65, Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 25.–26.10.1694 s. 194; KA mf. ES 1724 (bb 16) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–28.1.1695 s. 74, 83 (Kyrckioheerden i Perno Ehrewördige H:r Peer Serlachius å sin Sahl: Swärmoders wägnar), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.10.1695 s. 217 (huruledes den Skuta som af Proubsten i Perno H:r Peer Serlachio och Handelssmannen i Bårgo Herman Ditterdingh ... d: 5 förledne Sept: under wägen här i Bårgo Skären widh Pälinge Tullsundh och Geetehörns udden sigh stööt), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 25.–26.10.1695 s. 270, 280; KA mf. ES 1724 (bb 17) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.–21.2.1696 s. 139, Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 23.–24.7.1696 s. 277, 290, 297 (Förekom Handelsmannen ifrån Bårgo Wehl:t Herman Ditterdingh opwisandes ett kiöpe breef af d: 15 Aug: 1691 hwar uti förmäles huru som des Swåger Probsten och Kyrckioheerden i Perno Ehrewördige H:r Petrus Serlachius sampt då warande Pastor i Wiborgh, men mehre Probst och Kyrckioheerde i Borgå Höghwellärde H:r Magister Laurentius Stachæus 2699 har Härkepä Bördzrättz Ryttarehemman i Perno belägen till honom försåldt för Siuhundrade dal:r Kopp:r m:t, således att den tridiepartt som Ditterding tillkommer i berörde hemman blifwa inräcknat); KA mf. ES 1725 (bb 19) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 16.–17.11.1698 s. 178 (att få optaga ett på Militien indehlt Cronohemman uti Kabböhle by här i Perno Sochn belägit); KA mf. ES 1726 (bb 21) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 3.–4.12.1701 s. 299; KA mf. ES 1726 (bb 22) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.1.1702 s. 3 (Prästegården), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 16.–17.6.1702 s. 159 (Särklax Rusthåldh); KA mf. ES 1727 (bb 23) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.6.1703 f. 43v; KA mf. ES 1727 (bb 24) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 22.1.1704 f. 47v, 49; KA mf. ES 1727 (bb 25) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 10.–11.2.1705 f. 43v, Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 2.–3.6.1705 f. 50v (Probsten och Kyrckioherden högwällärde H:r Petrus Serlachius beswärade sigh nu skrifteligen öfwer det Oskick och Oseden här wed Perno Kyrckia öfwas, medelst dhe Studerande af ungdomen, hwilcka med informerande påwachta någre af Ridderskapet och Adelen här wedh Församblingen, för någon tijdh sedan begynt sigh intrengia i dhen 3:e Bencken uthi Kyrckian, som doch är anslagen och tilldelter Capiteiner och andre deres wederlijkar ... Altså förbiudes här medh samptel: Studenterne och dhe som informera Ridderskapetz och Adelens Barn här i Perno Församblingh, att intrengia sigh i denne 3:ie Bencken wedh Laga Wijte), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 16.–17.10.1705 f. 83 (Wådeldh), 83v; KA mf. ES 1728 (bb 26) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 11.–12.6.1706 f. 52 (Probsten Högwällärde H:r Petrus Serlachius tilltalte wå wähl å sine egne wägnar som i anledning af sine Syskons Probstens i Kexholm Högwällärde Mag: Johan Serlachii och Madam Anna Johansdotters honom gifne Fullmacht af d: 16 nästwekne Maii, sin Swåger Cappellan i Perno H:r Samuel Alfvenius, angående arff, efter dhen senares hustru, men the förras Syster framledne Madam Elin Johansdotter, hwilken barnlös om wåren 1704 aflijdit), 54; KA mf. ES 1728 (bb 28) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 16.6.1708 f. 36v; KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 4.–5.3.1710 f. 25v; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 7.2.1680 (Samma dagh oplästes Bruukzförwalttarens Johan Thörwöstz 582 breff till Rätten aff d: 21 Januarij 1680, därutj han sigh afseijer ifrån sijn Swägerskas Sahl:gh Fruu Annas Såhns förmynderskap, emedan han för andre swåre processer icke hinner det föreståå ... Eett Breeff häär nu affgåå medh nästa, till den andre förmyndaren Erich Bosin 1489); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 15.10.1704 s. 124 (H:r Rådman Gabriel Hendersson insinuerade Probstens ifrån Pärnå H:r Peer Serlachj inlaga emoth handelsman Petter Fästing 3187 af den 8 Octob: 1704 angående Skuthefracht som H:r Probsten prætenderar); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 7.7.1697 (Sidst Beswära sig Borgerskapet öfwer Kyrkioherden i Perno H:r Pehr Serlachius, att han ähr Staden mykit till præjudice medh sina Skuthor och handel); KA mf. ES 1173 (b 7) Porvoon RO 17.2.1702 (katso 2699). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147 (XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 308; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 506; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 259; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #124. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 282; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 289; Finlands minnesvärde män I (1853–54) s. 108–119; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 318; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 140; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1184 (Serlachius Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2G, 115D, 122D, 496D, 502D, 525D, 735R, 919G, 999D, 1851D, 2175D, 2573R, 2624D, 2925G, 3787D, 4203D, 4237D; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 122; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 48; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 110; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #776R, 2624R, 3359, 3460G, 3502; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 840; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 607.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Serlachius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2320>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.