Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1660 Daniel Wernberg Daniel Christierni, Ostrobotniensis 1398. Vht: Vöyrin kirkkoherra Krister Wernberg (Christiernus Gabrielis, luult. yo Uppsalassa 10.1626, † ~1683) ja hänen 1. puolisonsa Maria Danielsdotter Wulff. Ylioppilas Turussa kl. 1660 Wernberg Dan. Christierni Ob _ 63. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1660] Daniel Christierni Wernbergh. Postea senator Aboensis. | Sacellanus in Mietois 1672. ‹Virheellinen tieto, joka toistuu Strandbergin herdaminnessa. Kappalaisen oikea nimi on Daniel Juslenius›. — Asianajaja Turussa 1665, raatimies 1685–98. Useita vuosia umpisokea. ‡ Turussa 26.5.1698.

Pso: 1:o 1668 Brita Hansdotter (Purmerus) († 1691); 2:o 1694 Maria Costenius († Paraisilla 1733).

Serkku: Isonkyrön kappalainen Henrik Brennerus 675 (yo 1648, † 1689).

Serkku: Kruunupyyn kappalainen Gabriel Wuoronius, myöh. Werander 1128 (yo 1656, † 1706).

Veli: katselmuskirjuri Samuel Wernberg 1566 (yo 1662/63).

Lanko: Hans Purmerus, myöh. (1658) Burgman 892 (yo 1652).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Grandelius, myöh. Grandell 1066 (yo 1654/55, † 1693).

Lanko: Maalahden kirkkoherra Mårten Rivelius 2448 (yo 1676, † 1711).

Lanko: Lapuan kirkkoherra Markus Gronovius 2506 (yo 1677, † 1697).

Lanko: Lapväärtin kirkkoherra Johan Wendelius 3486 (yo 1688, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #150; KA valtakunnanregistratuura 26.10.1683 f. 491 (Collation för Mag. Johan Schefer 2034 på Wörå Pastorat i Österbotn ... Wörå Pastorat i Österbotn förmedelst frambledne Christierni Vernbergij dödelige afgång för en tijdh sedan är wordet ledigt); KA mf. ES 1759 (cc 37) Paraisten käräjät 14.–15.9.1709 f. 229v (framledne Rådmans Daniel Wernbergz Änkia dygdesamma hustro Maria Costenia); KA mf. ES 1760 (cc 38) Kemiön saariston käräjät 11.6.1710 f. 386v (Förekom Cämnärens och Handelsmans ifrån Upsala Wähl:d Anders Wernbergz uthskickade Gabriel Hasselbom ... tillijka medh framl:ne Rådmans Daniel Qvistz Änkias uthskickade och Barns Præceptor Studenten Mons: Zacharias Arhin (yo Uppsalassa 22.7.1703 Smolandus) ... Kimitto Skäri bönderne, som mäst alla nu woro tillstädes, swarade: att Upsala boar ifrån Uhrminnes tijder rest här i Skiären till fiske ...); KA mf. ES 2078 (ss 1) Vöyrin käräjät 24.9.1666 s. 20 (Cappelanen H:r Christiern Wernbärgh), 27 (Såsom Sacellanus wellerde H:r Christiernus medh åtskillige witnen bewiste sin Sahl: Fadher Gabriel Pållsson för 56 åhr sedhan een deel i Killingz måssen på söder skatan Kiöpt); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vöyrin käräjät 4.3.1668 s. 1, Vöyrin käräjät 25.2.1669 s. 48, Vöyrin käräjät 16.–17.9.1670 f. 6v (katso 924); KA mf. ES 2080 (ss 4) Vöyrin käräjät 27.–29.2.1679 s. 6 (Kom för retta Erich Michellsson i Rökiö, Kerandes till Kyrckioheerden Wördig och Wällärde H:r Christiernum Gabrielis Vernbergh, om någre Enges stycken, som skulle ifrån hans af dess förrige åboor, till Sal: Gabriel Påålssons hemman, deth Kyrkioherden nu besitter för sålde wara ... Kyrkioheerden der emot Insinuerade fordom Laghläsarens Sal: Hans Jacobssons doombref af d: 3 Febru: A:o 1613, der medh bewijsandes sin Sal: Fader effter skrefne ägor af Erichz Antesessore Sal: Erich Grellsson, Lagl: Kiöpt hafwa ... Erichz Faar Faar, Sal: Michell Mattzon söckt samme Engh af Kyrkioheerdens Sal: Broder Giöstaff, den då bem:te Pålssons hemman åboth, wedh Heredz Tinget utj Sal: Gabriel Liungssons tijdh wedh pass 30 och några åhr sedan), Vöyrin käräjät 4.–7.10.1679 s. 388 (Kyrckioheerden H:r Christiern, angaf högeligen, huruledes Capitein Arfwedh Henrichsson, honom och hans hustro, kallat till Hund och Hynda), 391, Vöyrin käräjät 22.–24.3.1680 s. 139 (Kyrckioherden in loco, Wördig och Wällärde H:r Christiernus Vernbergh, förmedelst sin wthskickade, Klåckaren Giöstaff Olofsson, emedan han sielf af Siukdom betagen, Insinuerade Rätten een af sig oprättat Testamentz skrifft af d: 1 Maij A:o 1675 Under dess egen handh och Signete, honom oss dess K: hustro Ingred Håkans dott:r emellan som war lydande ordh ifrån ordh: Bekänner iag Under tächnat mig hafwa Kiöpt och igen löst, af min Sal: Broders Gustaf Gabrielssons barn, wår Sal: Faders Gabriel Påhlssons Gårdh, den Sal: Gustaff oppå arf skifftet effter wår Sal: Föräldrars dödh, af min Syskon och med arf:r sig tillöste och betalte, Och emedan effter Sal: Gustaffz dödh, hwarken hans hustro, eij heller hans barn samme gård besittia eller förestå kunde, wthan letå det falla Öde, Altså effter 2 åhrs Ödhe liggiande, Löste och Kiöpte iag gården igen af Sal: Broders barn för 500 D:r K:m:t ...), Vöyrin käräjät 27.–30.9.1680 s. 326; KA mf. ES 2081 (ss 4) Vöyrin käräjät 2.–4.3.1682 s. 143; KA mf. ES 2082 (ss 8) Vöyrin käräjät 18.–19.2.1686 s. 166 (Cämnären ifrån Waasa wel:t Petter WilStadius Fullmechtigad af Kyrckioherdens Sal: H:r Christian Wernbergz effterlefwerska Gudhfruchtig och dygdesamme Matrona hustru Ingred Håkans dotter Kerde till Herskaps Befallningsman wel:t Johan Ambrosiusson Westerenius), 196 (Arffskifftet förledit åhr in Februario, effter [Kyrckioherdens wyrdige och wellerde H:r Johanni Grandells 1066] Sal: Swerfahr Fordom Kyrckioherden i Wörå H:r Christiern Wernbergh), 198 (katso 4832), Vöyrin käräjät 19.–20.8.1686 s. 148; KA mf. ES 2082 (ss 9) Vöyrin käräjät 17.–18.2.1687 s. 123, Vöyrin käräjät 26.–28.5.1687 s. 28, Pietarsaaren pitäjän käräjät 6.–7.6.1687 s. 52 (Kyrckioherdens i Wöro Sahl: H:r Christian Wernbergz effterlåtne Änckia, Gudhfruchtigh och dygdesamme Matrona Hustru Ingredh Håkans dåtters Fullmechtige Inspectoren Welbet:de Lars Bruun ... hemmanet Östensiöö ... Hennes Sal: Modher Hustru Anna Pehrs dåtter Buller och Stiuf Fadren Christer Mattsson); KA mf. ES 2082 (ss 10) Vöyrin talvikäräjät 1688 f. 84; KA mf. ES 2083 (ss 12) Lapuan käräjät 24.–28.7.1690 s. 114 (Sedan förekom H:r Martinus Mulander 2509 och berättadhe att Sahl: Kyrckioheerdens Enckia j Wörö hadhe skickat till sin Syster (katso 873) H:r Martini Swärmodher ett slachte nöth som een pijga henne till handa fört hwilken pijga har berättat sigh sedt huruledes Lautamus mist Lijfwet); KA mf. ES 2083 (ss 13) Vöyrin käräjät 29.7.1691 s. 109 (fordom Kyrckioherden Sahl: H:r Christiern Wernbergh ... Sahl: Kyrckioherdens Enckias dygesamme hustru Ingredh Håkans dåtters Forteliæ attest af d: 9 Julij 1691), 116, 130; KA mf. ES 2084 (ss 16) Vöyrin käräjät 12.1.1694 s. 51, 56; KA mf. ES 2085 (ss 17) Vöyrin käräjät 10.2.1695 s. 229; KA mf. ES 2085 (ss 18) Vöyrin käräjät 15.2.1696 s. 280; KA mf. ES 2086 (ss 19) Vöyrin käräjät 12.1.1697 s. 19 (Dedt Insinuerade Stadz Notarien i Waasa Wälbetrodde Gabriel Brenner 3491 een Obligation, uthj hwilcken Sahl: Kyrkioherdens Wernbergz Enckia Ingredh Fortelia tillståår sigh uthi åthskillige påster hafwa tagit till läns, af H:r Befallningzman Wälbet:de Johan Westerenio åtta Tunnor och 8 Cappar Spanmåhl); KA mf. ES 2089 (ss 23) Vöyrin käräjät 13.2.1701 s. 140 (Kyrckioherdens Sahl: H:r Christierni Wernbergs effterlefwerska Gudfruchtige Matrona hustru Ingred Fortelia), Vöyrin käräjät 5.9.1701 s. 1085 (Erich Larsson utj Kimå lät upbiuda den Guldring som Sahl: H:r Kyrkioherden Christiern Wernbergz Effterlefwerska dygdesamma hustru Ingred Håkans d:r för 15 a 16 åhr sedan hoos des Sahl: Fader för 30 D:r K:m:s pant satt hafwer); KA mf. ES 2090 (ss 25) Vöyrin käräjät 17.–18.9.1703 s. 900 (Vice Ländzmannen Samuel Backman befullmechtigad uthaff dygdesamme Matronan hustru Ingred Håkons dåtter); KA mf. ES 2028 (rr 6) Vöyrin käräjät 5.6.1645 f. 63, Vöyrin käräjät 23.11.1646 f. 186 (Her Christiern till Mårthen Jöransson i Andiala om geldh N: 6 D:r Kop: M:t som han fordom till her Christiernss Fader ähr skyldig blifuen, såsom hanss book dhet Uthwijsar), 187, Vöyrin käräjät 21.8.1647 f. 205v (D:nus Christiernus Capplaan här sammastädess kärade till Jöran Larsson i Bertby om ett bodrum uthi Sundhet på husarsslandet belägit, huilket D:ni Christierni Faar Sal: Gabriel Pållsson tillförende nutit hafuer), Vöyrin käräjät 12.1.1648 f. 278 (Företrädde hederliga och wällärde her Christian Gabrielis och tillkänna gaff huru såsom hans fadhers Gabriell Påfuellssons fordom Laghläsares här i Österbotn hemman i RekiJoki om 1½ Mantall ähr een tijdh bortåt häfdat och possiderat aff dess brodher Sal: Göstaff Gabriellsson, effter huars dödhelige frånfelle hans effterblefne enckia det ock innehafft, men för sijn eensöriande och älende legenheet inthet det förmåådt på tillbörligett wijss at Uppehålla, Uthan nödhgatz det i tw åhr at låta skrifua öde ... dy begäradhe wällbem:te her Christer det at inbörda); KA mf. ES 2029 (rr 7) Vöyrin käräjät 18.–19.9.1651 f. 384v (Sacellan H:r Christiern gaf tilkänna att hans Sal: fader Gabriel Pålson hade inlöst een deel uthi een såghe quarn af Hans Åkesons Mooder), Vöyrin käräjät 5.3.1652 f. 436; KA mf. ES 2029 (rr 8) Vöyrin käräjät 13.3.1654 f. 239; KA mf. ES 2030 (rr 10) Vöyrin käräjät 26.1.1657 f. 90v, Vöyrin käräjät 19.–21.8.1658 f. 450v (Förreträdde Cronones Befall: Well:tt Hans Joensson Löhn (katso 2359), och inladhe een klage libeell emot Capelanen uthj Wöro, Wällärdhe H:r Christiern Verenbergh), Vöyrin käräjät 21.8.1658 f. 474; KA mf. ES 2031 (rr 11) Vöyrin käräjät 21.1.1662 f. 145v (Alldenstundh Hederligh och Wällärdhe H:r Christirn Werenbärgh tillstodh och bekiändhe sigh än hafwa inneståendes af hemmandz wärde utj Rökiöö 200 D:r Kopp: m:t, hwilka nog bör ankomma på framledne Giöstaff Gabrielssons änkia och dess barns anparth, effter wälbemelte H:r Christers för Rätta giorde relation), Vöyrin käräjät 12.1.1664 f. 470v; KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 11.–13.7.1698 s. 615 (deras Fullmächtige i Åbo Rådman Sahl: Daniel Wernbergh); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 22.12.1700 s. 215 (Christiern Wernbergh Insinuerade des erholldne Fullmacht af Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen på Kämbnärs Notarie Tiänsten Daterat d: 24 Nästledne November, effter som den förre Simon Wijckman (katso 2683) Angifwes wara Orkelöös hwar uthinnan doch bem:te Wikman icke är hörder, eller des feelachtigheet bewijst), Helsingin RO 15.7.1701 s. 133 (Christian Wernberg som är een ynglingh, och än inttet här i Ortten ... prof wjist, till Kiembnäre Notarie Embetet), Helsingin RO 20.5.1701 s. 232; KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 20.4.1703 s. 50 (Tullskrifwaren Christian Werenberg ansökte af Retten om ett Attestatum öfwer sitt förhållande här i Staden, Hwilket och honom af Rätten blef meddelt), Helsingin RO 22.4.1703 s. 55; KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 8.11.1705 s. 125 (Cämner Notarien Wernberg ... hans Antecessor Forsmarck); KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 14.3.1708 s. 21 (Ciämbner Notarien Christian Wernbergh oppwijste uti Rätten des Swägerskas Sahl: Befallningzman Erich Sparmans Enckia Madam Ellsa Stolpes (katso 3187) Bref Dat: Palaijärfj d: 28 Febr: 1708). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 86 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 434, 467, 495, 498, 500; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 35, 42, 46, 106, 275, 413–414, 423, 447, 489–490; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 32, 34, 40, 51–52, 67, 110, 114, 167, 427; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 57 passim (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 108, 224 (7.4.1691, ‡ rådmans Daniell Wärnbergz hustru med des dotter), 258 (26.5.1698, ‡); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 189 #147 (19.9.1661, isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #150. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 138; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 177 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 78); Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 151–153; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9463; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1265 (1713, leski), 1989 (1714, leski), 3128 (1715, leski), 4351 (1716, leski), 5700 (1719, leski).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Wernberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1398>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.