Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1684 Arvid Paulinus vanhempi Arvidus Johannis, Tavastensis 3191. * noin 1660. Vht: Iitin kirkkoherra Johan Paulinus 51 (yo 1640, † 1704) ja hänen 1. puolisonsa Barbro. Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Paulinus] Arv. Johannis Tav. _ 161. 178. Uudestaan ylioppilas Turussa 1688/89 [Paulinus Arv. Johannis Tav. _ 161. 178]. — Iitin kirkkoherran (isänsä) apulainen (1695). Lappeen (Viipurin piispan palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1698. Iitin kirkkoherra 1704. Pakeni sotaa 1714, mutta palasi pian ja pysyi virassa isonvihan yli. Rovasti 1724. † Iitissä 9.1.1737.

Pso: Maria Ithimaeus († 1737).

Poika: ylioppilas Johan Paulin 5123 (yo 1710, † 1710).

Poika: apulaispappi Petter Paulinus 5430 (yo 1724, † 1737).

Poika: Iitin kirkkoherra, FM Arvid Paulinus, myöh. Paulin 5458 (yo 1724, † 1757).

Poika: apulaispappi Adam Otto Paulinus 5459 (yo 1724, † 1744).

Tyttärenpoika: sotatuomari Petter Arvid Carlstedt 6540 (yo 1738/39, † 1754).

Lanko: Valkealan kirkkoherra Bertil Ithimaeus 3884 (yo 1692, † 1705).

Vävy(?): Iitin kappalainen Johan Plogman 4992 (yo 1707, † 1745).

Vävy: eversti Mårten Enberg, aatel. 1720 Segercrantz U542 († 1758).

Vävy: lääninrahastonhoitaja Mårten Burtz 5151 (yo 1710/11, † 1767).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 147a, 147a; KA valtakunnanregistratuura 19.12.1704 f. 95 (Kyrckioherde Fullmackt wid Ittis Försambling för Arvid Paulinus), 2.1.1705 f. 105 (Kyrkioherde fullmacht för Arfwid Paulinus på Ithis Pastorat i Wiborgs Stifft ... medelst Johan Paulini 51 friwillige afträde för des höga ålderdom skull, Ithis Pastorat uti Wiborgs Stifft kommer att blifwa ledigt, och hos Oss till dess besättiande underdånigst föreslås dess Son, Vice Pastoren i Lapstrand wällärde Arfwid Paulinus); KA mf. ES 1724 (bb 16) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 10.–11.6.1695 s. 155 (Anklagade Coadjutor i Itima H:r Arfwedh Paulinus Sigfredh Jacobsson i Pilkanmaa som har förledne Pingeshelgh stulit ifrån hans Krog 8 D:r Kopp:r m:t), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.11.1695 s. 272, 283; KA mf. ES 1725 (bb 17) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 12.–13.8.1696 s. 158 (Coadjutoris i Itima H:r Arfwedh Paulini Krögerska); KA mf. ES 1725 (bb 18) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 18.–19.1.1697 s. 52; KA mf. ES 1725 (bb 19) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.2.1698 s. 130 (Capellanens Wällärde H:r Pauli Paulini); KA mf. ES 1725 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 14.–15.2.1700 s. 208 (Kyrckioheerdens i Lapwesi H:r Arfved Paulini attest), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.6.1700 s. 299 (katso 4107); KA mf. ES 1726 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 12.–13.11.1700 s. 479 (Vice Pastoren i Lappstrandh H:r Arfvedh Paulinus); KA mf. ES 1728 (bb 26) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.12.1706 f. 145 (Kyrkioherden i Itis Ehrewyrdige H:r Arfved Paulinus); KA mf. ES 1728 (bb 27) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–19.1.1707 f. 24 (Itis prestegårdh); KA mf. ES 1729 (bb 29) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 19.1.1709 f. 7v, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.8.1709 f. 78; KA mf. ES 1729 (bb 30) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 29.–30.7.1710 f. 91; KA mf. ES 1818 (ii 16) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.1.1698 f. 1 (Allmogen aff Lappwässi Sochn iempte Nembden och andre af Ståndz Perssoner i denne Försambling ... dy äre dhe i medlertijd att dhe warit uthan egna Sochn Präster, och måst betiäna sigh aff andra ifrån andre Soch:r fattat särdeles nöije, och fram för någon annan eenhällel:n behaga uthwällia till sin Kyrckioheerde, Coadjutoren Wyrdig och Wäll:de H:r Arvidum Paulinum ifrån Itis Sochn, och det för däss skickeligheet och Berömwärde gåfwor i Predikan och Gudztienstens förrättande, som dhe hoos honom förmärckt, Så lärer och hans högwyrdigheet H:r Biskoppen äfwen bejaka till detta dheras wählmente wahl och ödmiuke anhållan, blifwandes detta på begiäran dem till ett laaga bewijss meddelt), Lappeen ja Joutsenon käräjät 6.–7.10.1698 f. 179 (Vice Pastorens Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Arvidi Paulini anmodan), 188; KA mf. ES 1819 (ii 18) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.1.1699 s. 12 (Studenten Mathias Lööflundh 4107, som Præceptorerar hoos Vice Pastoren här sammastädes, Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Arvidum Paulinum), Lappeen ja Joutsenon käräjät 5.–6.10.1699 s. 154 (till nu warande Vice Pastoren H:r Arvidum Paulinum, iempte däss Antecessor H:r Simon Brunerum 3663); KA mf. ES 1819 (ii 20) Lappeen ja Joutsenon käräjät 8.6.1700 s. 79 (Såssom ded intygas, att så wähl ded Dragon Rusthåld i Mustela, som Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Arfved Pauljn besitter, som ded hem:n Peer Laihain åboer, äro Crono); KA mf. ES 1819 (ii 22) Lappeen ja Joutsenon käräjät 21.1.1701 s. 2, 27; KA mf. ES 1820 (ii 25) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.10.1703 s. 148, 157; KA mf. ES 1820 (ii 26) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1704 s. 320; KA mf. ES 1820 (ii 27) Lappeen ja Joutsenon käräjät 26.1.1705 s. 104, 107; KA mf. ES 1821 (ii 27) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.6.1705 s. 379 (Vice Pastors tiensten här i Försambl:n som nu skall wara Vacant); KA mf. ES 1821 (ii 28) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.2.1706 s. 119 (Kyrkioh:n Ehrewyrdige H:r Arved Paulin föredrogh Rätten hurusom han nu snart effter een lijten tijdh lärer komma att transportera sigh till den Försambling i Tafwasthuus lähn där han är förordnat till Kyrkioh:e öfwer ... Prästegårdz Bygnaden), 122, Lappeen ja Joutsenon käräjät 4.6.1706 s. 262; KA mf. ES 1821 (ii 29) Lappeen ja Joutsenon käräjät 31.1.1707 s. 133. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 212 (XLV), 236 (XLIX); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 423. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 237, 465; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1559D; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 100.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Paulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3191>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.