Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Paulinus Johannes Pauli, Carkuensis 51. * noin 1619. Vht: Hattulan kirkkoherra Påvel Paulinus (Paulus Johannis, † ~1625) ja Elsa Tomasdotter Blom tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Karkun Mouhijärven kappalainen, vuodesta 1639 Mouhijärven ensimmäinen kirkkoherra Ericus Georgii, † 1661). Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Johannes Pauli Carkuensis | Pastor in Ittis. — Hollolan Asikkalan kappalainen 1649. Iitin kirkkoherra 1669. † Iitissä 1704.

Pso: 1:o (jo 1653) Barbro Karin; 2:o (jo 1694) Anna Orraeus tämän 2. avioliitossa (elossa 1714).

Pson edell. aviomies: Iitin kappalainen Karl Ithimaeus 2707 (yo 1679).

Appi: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Serkku: Paimion kappalainen Bertil Florinus U1095 († ~1669).

Veli: majoitusmestari Per Paulinus 237 (yo 1641/42).

Poika: Iitin kappalainen Anders Paulinus 2743 (yo 1679, † 1703).

Poika: Iitin kirkkoherra Arvid Paulinus 3191 (yo 1684, † 1737).

Pojanpoika: Halikon kirkkoherra Arvid Paulinus, myöh. Paulin 5048 (yo 1708, † 1750).

Lanko: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #11; KA valtakunnanregistratuura 17.7.1662 f. 273 (Till Landzhöfdingen H. Ernst Johan Creutz för Assickala Sochn om särskilt Pastorat ifrån Hollola ... Hoos Oss hafwer H. Landzhöfdinge, almogen i Asikala Cappelgeld underdånigst anhållit, att be:te Anex Asikala motte afdeelas till särskilt Pastorat ifrån Hollola Sochn, beklagandes sigh wara oförmögne att kunna hålla twänne kyrkior wijdh macht, nembligen deres egen och berörde Hollola kyrkia, ifrån denne föregifwe dee sigh wara tree mijl stadde och af ålder åthskillde medh särdeles länsmän och tingställe), 2.1.1705 f. 105 (Kyrkioherde fullmacht för Arfwid Paulinus 3191 på Ithis Pastorat i Wiborgs Stifft ... medelst Johan Paulini friwillige afträde för des höga ålderdom skull, Ithis Pastorat uti Wiborgs Stifft kommer att blifwa ledigt); KA mf. ES 1963 (nn 4) Karkun käräjät 27.–28.3.1648 f. 420 (Sophia Pållsdåtter, Kyrckieherdens i Mouhj Järfwj herr Erichz Stiufdåtter, katso 849); KA mf. ES 1783 (ee 6) Padasjoen käräjät 26.1.1656 f. 552v (Dömbdes her Johann Pauli at bekomma Ätioböter aff Hieronimus Hansson i Lill Einäss, Een tunna Spanm:l för dh:z Skadeståndh som Lill Einäs boer igenom deeres Åker Port honom hafua låthit tilfoga, och sådant effter goda manna Ransakan), Asikkalan käräjät 3.–4.9.1657 f. 612 (Cappelanen herr Johan Pauli gaf tillkänna huruledes såsom han medh een hustros Karin Zachrisdotters lof och sambtyckio, i förledhet åhr 1656 hafwer inlagdt någon Sädh och Korn i hennes Eenskyllte Rija, som på hennes deel af Arfweth efter sin Fadher fallen war, hwar till hennes Brodher Abraham Zachrisson sedhan kommen ähr, och medh stort olåth, kastat herr Johans Korn wthur Rijan); KA mf. ES 1783 (ee 8) Asikkalan käräjät 1.–5.7.1661 f. 133 (wällärde H:r Johannes Paulinus), Asikkalan käräjät 15.–16.10.1661 f. 168, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 24.–26.10.1661 f. 182 (Qwartermestaren Peer Påfwellsson i Wuolijåki ... Qwartermestarens broder H:r Johan Paulinum); KA mf. ES 1784 (ee 9) Asikkalan käräjät 15.–16.2.1669 s. 36 (Efter Cappellans j Asickala H:r Johann: Paulinj anmodan tillspordes Nembden om Heijnola byar som nu mehra äre Nastolla Kappelgield tillslagne, så bekiände dhe med flere gode Män närwarande, at för 12 åhr sedhan, hafwer Sahl: Wällb:ne Johan Månsson Ollengreen Låtit oprätta ett Cappell j Heijnola hwarest han hade sin Sätegordh, Och emedan Cappellan der sammastädes icke kunde blifwa Underhållen medh mindre någre byar till bem:te Cappel blefwe Lagde. Altsså är af Sahl: Biskopen den tijdhen för gått funnit at Heijnola byar skulle der till lydha jemwäll och j anseende till då warande Cappellans Sahl: H:r Jörens ålderdhom och obestånd, Men tillförende, intygades, at mehrbem:te Heijnola boar hafwer Legat till Asickala. Elliest wille icke heller samma byar blifwa till Asickala revocerade emedan för än Nastålla Cappell inrättades för den Långa wägen skuldh dhe hafua måst Ombära åftast Gudztiensten j Sahl: Cappel:s H: Eskils tijdh); KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 21.–22.7.1671 s. 167 (Kyrckeheerden i Ittime H:r Joh: Paulinus); KA mf. ES 1785 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 9.–10.3.1674 s. 68; KA mf. ES 1721 (bb 10) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 15.–16.3.1680 f. 24v (medhielparen H:r Paulus Paulinus [Iitin kappalainen Paulus Johannis Paulinus]), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 11.–12.10.1680 f. 72; KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 23.–24.3.1685 s. 62 (Capelans H:r Paulini Hustru Karin Persdotter ... Hennes Sahl: förra Mans Kyrckioherdens H:r Erici Ancheri 43 obligation dat: 10 Martij 1663), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 21.–22.6.1686 s. 75 (Kyrckioheerden i Itima H:r Johan Paulinus och hans Son Capelan H:r Påhl); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.2.1691 s. 57 (des Sons Capelans H:r Pauli Paulini gield); KA mf. ES 1723 (bb 14) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 31.1.–1.2.1693 s. 7 (Efter Kyrckioheerden i Itima H:r Johan Paulinus förmedelst sin skrifwelsse till Höghwördige H:r Biskopen och det R: ven: Consistorium har sin ålder och siuklige tillstånd andragit, och fördenskull sinnat ähr att opdraga och altså sin tienst till Sonen Capelanen der sammestädes H:r Paulum Paulinum, allenast reserverat sigh sielfwa Prästerättigheeterne i sin Lijfztjdh; Altså anhåller nu Capelanen till saaksens befordran in antecessum att Sochnemännerne, som mehrendels här nu tillstädes äro, måtte der om förhöras), 26 (Capelans H:r Pauli Paulini dotter Jungf: Catharina Paulin); KA mf. ES 1725 (bb 17) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 12.–13.8.1696 s. 155; KA mf. ES 1725 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 14.–15.2.1700 s. 211 (Ibland dhe af Cappelan i Itis H:r Påhl Paulin anförde skähl i saaken emellan Medhielparen i Elimä H:r Olaus Combenius [Kosken Hl. kappalainen Olof Combenius, † 1710, vertaa 4169] å des Hustrus och Swägerskas wägnar kärande och bem:te H:r Påhl swarande, ang:de Mödernes Arf efter dheras sahl. Moder Hustru Catharina Peersd:r äro aff mehrnembde H:r Påhl i synnerheet fölliande skiähl anförde 1:o haar des framledne Hustru, efter des inträde i giftermåhl medh honom altijdh warit siuklig och hållit wedh sängen, den eij heller 2:o kunnat förkåfra hwadh H:r Påhl i huuset indragit, så att der af något kunnat barnen till Möderne tilldelas, uthan böör sådant 3:o afskrifwas emoth det han opfostrat och underhållit dem för änn dhe trädt i giffte; Hwar till och 4:o kommer i Consideration, att han H:r Påhl wedh sitt tillträde i senare giffte medh Hustru Annika Itimaa d: 14 Nov: 1699 oprättat ett skrifftel:t inventarium, det han och 5:o nu för Rätta ehrbiuder sigh willia beswäria; Emoth alt detta kommer å H:r Olof Combenii och des Swägerskas wägnar fölliande skiähl att öfwerwägas att ehuruwähl deras framledne Swärmoder warit mehrendels siuklig ... sine twänne barn Helena och Catharina för dheras möderne); KA mf. ES 1726 (bb 21) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 28.–29.5.1701 s. 108 (Kyrckioheerdens, Ehrewyrdige H:r Johan Paulini Fullmechtiges Studentens Löflunds 4107 anförande), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 26.–27.11.1701 s. 353 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Johan Paulinus haar uthi 2:ne främmande Mans närwaru låtit fatta een skrifft med des egen underskrifft af d: 8 Aprill 1699, dess medelst besagde Kyrckioheerde giort det testamente och disposition, att besagde Kyrckioheerde förährt sin nu warande hustru Madam Anna Orrea een tridiedheel af den egendomb han för sig wedh anträdet i gifftermåhl i boet funnit; äfwen som hon Kyrckioheerdskan behållen enskylt alt det hon medh sigh bracht i Prästegården; Föruthan det att Kyrckioheerden äfwen giordt den förordning, att som dess barn af förra kullan medelst dheras Faders sorgfälligheet ähro kombne till hederlige functioner och gifften, men dheras syskon af senare kullan åter der emoth än omyndige, som af een slijk fordhel eij hafft sigh att hugna; Altså haar Kyrckioheerden Paulinus testementerat all den öfrige dess befintelige och förwärfde egendomb besagde sine barn af senare kullan; Anhållandes nu Kyrckioheerdskan att sådan afhandling måtte actis publicis intecknas; Hwilket och således ad notam togz, och till bewijs der öfwer detta till ett extract af protocollet meddeles. Pöytäkirjan mukaan kirkkoherralla oli siis lapsia kahdesta avioliitosta. Tämä tukee olettamusta, että Padasjoen, Asikkalan ja Nybyn SAY:ssa vuorotellen vuosina 1653–91 vaimoina mainitut Barbro ja Karin olisivat yksi ja sama henkilö); KA mf. ES 1726 (bb 22) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.11.1702 s. 219 (Cappelan i Itis H:r Påhl Paulinus ... sin Mååg Cappelan H:r Olof Combenius. Jatkuu 11.–12.2.1703 f. 27v); KA mf. ES 1727 (bb 23) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.11.1703 f. 162; KA mf. ES 1727 (bb 25) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 27.–29.11.1705 f. 145v (Cappellan H:r Paul Paulini ... senare hustru Madam Anna Ittimæa ... förra hustru Sahl: Catharina Peersdotter), 146 (Sahl: Kyrckioherdens H:r Johan Paulini efterlåtne Enckia Madam Anna Orræa); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 19.3.1660 (Sedan förekom een Bonde ifron Asickalla S:n Mårten Eskillson be:dh och inladhe een wittnes skrifft, af sin Kyrkioherde Do:no Johanne Neulio gifuen); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 25.2.1682 (Oplystes förste gångon effterskrefne Pantter som ineståå hoos Sahl: Rådhmannens Erich Clemetssons Arfwingar nembl:n ... Kyrckioherdens i Itis H:r Johans Sölfwerkanna); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 3.3.1663 (Dömbdes Cappellanen H:r Johan ifrån Asickala S:n at betala för sin Sons kåst ännu 12 D: 6 ö: K: M:t till Qvirinum Grothe, effter det 16 Cap: i Rådst: B:n innan soolsatt, der emoot restituerar Qvirinus Grothe H:r Johan sin häst igen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5 (I); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet III (1898) s. 195 (4.4.1605, Paulus Johannis Paulinus), 294 (13.12.1614, Fältpredikanten Paulus Johannis); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #11. — G. Gezelius, Försök til et biographiskt lexikon IV (1787) s. 402 (Arvid Paulinin 8591 ilmoittaman tiedon mukaan hänen esi-isänsä, Iitin kirkkoherra Johan Paulin, olisi ollut samaa sukua kuin arkkipiispa Laurentius Paulinus Gothus († 1646), mutta tämä sukutarina on virheellinen. Arkkipiispa oli kotoisin Söderköpingin kaupungista Itä-Götanmaalta. Hänen lapsensa aateloitiin 1654 nimellä Olivecrantz ja hänen veljensä toimi Tukholman kirkkoherrana 1500-luvun lopulla); M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 89, 236 (härstammar från Wuolijoki hemman i Hauho soken, der Paulus Paulinus bodde); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4266D; A. Tuurala, Orraeus – Gråå – Helsingh. Genos 39 (1968) s. 104; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1260D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Paulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=51>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Johannes Pauli Carkuensis. Sat. 11: pastor in Ittis || Således väl Joh. Paulinus. Kpl i Asikkala 1655. Kh i Ithis 1670–1704.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5.