Helsingin yliopisto

Tiedot

(1643) Bryniel Kiellinus Brynolphus Magni, Vermlandus 322. * noin 1612. Talollisen poika Gillbergan pitäjän Kjellåsista. Turun lukion oppilas 1639. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 10.5.1643. Alimman luokan stipendiaatti (kl. 1644) – kl. 1645. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1645. Vihitty papiksi Mariestadin hiippakunnassa 1645. — Vuorikollegion asessori Lorentz Creutzin kotisaarnaaja. Apulaispappi Turussa. Sundin kirkkoherra 1656. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1667. † Sundissa kesällä 1675.

Pso: 1648 Margareta Johansdotter.

Poika: Sundin kirkkoherra Lars Kiellinus 1435 (yo 1660/61, † 1694).

Poika: ylioppilas Bryniel Kiellinus 1863 (yo 1666/67).

Vävy: Getan kappalainen Hans Ekeroot 978 (yo 1653, † 1683).

Vävy: Kumlingen kirkkoherra Isak Mansnerus 1935 (yo 1667/68, † 1698).

Vävy: Orimattilan kirkkoherra Anders Orraeus 2371 (yo 1674/75, † 1706).

Vertaa: Silbodalin kirkkoherra Petter Kjellander, myöh. Kjellman 294 (yo 1642, † 1698).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 25.2.1642 f. 337 (Fullmacht för Johan Hansson (katso 892), att wara Borgemästare i Åboo ... effter som fordom Borgmästaren i Åboo Johan Knutsson är för kort tijdh sedan medh döden afgången, och nödtorfften fordrar dett hans ställe må medh en skickeligh Man ersadt och försedd warda), 25.5.1642 f. 434 (Öpet bref och frijheet på Ett hemman för Borgm. [Johan Knutssons] Enkian [Anna Peders dotter] i Åbo, på behageligh tijdh ... hon medh sine 7 St:r barn sitter i armodh och fattigdom ... dett Skattehemmanet som hon Eger vthi Peimala by och Wårfru Kyrkie Sochn beläget), 25.5.1642 f. 435, 14.8.1646 f. 501 (Till Landzhöfdingen Knut Lilliehöök, för fordom Borgmästerns i Åbo Johan Knutssons effterlåtne Enkia [Anna Perssdotter]), 27.8.1646 f. 523, 26.9.1665 f. 247 (Öpet bref för Bryngiel Kiellenio på Ålandh, att besittia det hemmanet Bergh för sigh, sin hustro Barn och arfwing:r odrefne så länge de förmå vthgiöra deraf gående vthlagor), 4.8.1675 f. 159 (Collation för Lars Bryngelsson på Smidz [Sundz] Pastorat på Åhlandh ... för detta Kyrkioheerden på Åhlandh i Smidz Sochn Bryngel Kelinius är nyligen genom döden affgången, och haar lemnat effter sigh 7 omyndige barn); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Sundin käräjät 5.2.1657 f. 149 (Pastoren Wyrd: H: Brynolphus), Sundin käräjät 23.1.1662 f. 74v (af Kyrkioheerden j Sund, Wyrdige H: Bryniel Kiellino), Sundin käräjät 18.6.1662 f. 113v (Men Kyrkioheerdens H: Bryniels Barns Præceptor, Nicolaus Gilbergius 908, begäradhe j be:te Kyrkioherdens Nampn dilation j samme Saak, till nästa Ting), Sundin käräjät 23.11.1663 f. 186v, 189v; KA mf. ES 3234 (Åland 7) Sundin käräjät 5.3.1666 f. 23; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Sundin käräjät 28.1.1669 f. 276 (Företrädde Kyrkioheerden Wyrdige och Wällärde H: Bryniel Kellinus, Byrdeman til hemmanet Berg), Sundin käräjät 10.3.1670 f. 25, Sundin käräjät 9.10.1671 s. 96, Sundin ja Saltvikin käräjät 15.–16.1.1672 s. 2 (hadhe sagt, huru H: Bryniel skulle hafwa fällt Ord, dhet H: Ammiralen [Edle och Manhafftigh H: Johan Olsson Berg] hadhe practicerat för Erik Wachtmestare, at Saken emillan Wachtmestaren och Kyrkioheerden skulle inthet fåå här optagas); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 7.3.1678 (Kyrkioheerdens j Sund Sal: H: Bryniel Kiellini dotter Margreta); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ylim. käräjät 7.8.1687 (uppå begäran af Ehrewyrdige Kyrkioherden i Sund H: Lars Kiellino, och Kyrkioherden i Mörskum H: Jona Wernstadio, öfwer den twist de hade med sin Syster och Swägerska hustru Elsa Kiellina om Arff ... Comministri uthj Finström H: Isaci Mansneri Hustru, Hustru Elsa Kiellina ... Sal: Modren och brodren H: Lars ... beropade sig på Mostrens hustru Maria Johansd:rs så och sine Syskons witnesmål ... ingen af de andre Syskonen woro tillstädes ... 106 D: 1½ ö:, som de hafwa af henne [Elsa] at fordra, och därij J: Margretas lott 9 D:, J: Annickas 9 D:, Hust: Catarinas 62 D:, J: Christinas 19 D:, Sahl: Bryngelss 6 D: Km:tt hwilket tilhopa giör 105 D: öfwerskåttet af 1 D: 1½ ö: kunde eij nu i hastigheet så noga räknas til öhretaal på hwar i så differente poster); KA mf. ES 1726 (bb 21) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 3.–4.12.1701 s. 288 (H:r Samuel Wekman 3753 ... des framledne swärfader Kyrckioheerde H:r Jonas Wernstadius ... des Swärmors Madam Catharina Kielinas skrifft. Sundin pappilassa kuoli 75-vuotiaana 25.6.1737 Änke-Pastorska Catharina Kiällina); KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 12.10.1710 f. 105v (sahl: Kyrckioherden And: Orræus ... barn, som han Orræus med sin sahl: Hustru Anna Kelina aflat ... Jungfru Anna Orræa ... sin Kötzlige Moster Cappellan H:r Samuel Alfvenii Käreste madam Catharina Kellenia). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 203; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 6 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 85–86 (mainitaan myös värmlantilainen teini Petrus Erici), 93, 139 (studiosus Medicinæ Brynolphus Magni ... för någon tijdh sedhan reest öf:r til Swerige), 195 (12.11.1645, Dn. Brynolphus), 231, (299?); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 54, 60, 63, 67; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 151, 221; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 8, 50, 190, 210, 229; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 294–295, 337, 395, 416, 494; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 145 (30.11.1660). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 10; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 156 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 12); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2830D, 2884D, 2903D, 2917D; O. Rundt, Kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. Genos 58 (1987) s. 213; K. Stockmann, Släkten Kiellin. Genos 64 (1993) s. 34; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4440D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bryniel Kiellinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=322>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.