Helsingin yliopisto

Tiedot

1660/61 Lars Kiellinus Laurentius Brynolphi, Alandus 1435. Vht: Sundin kirkkoherra Bryniel Kiellinus 322 (yo (1643), † 1675) ja Margareta Johansdotter. Ylioppilas Turussa 1660/61 Kellinus Laur. Brynolphi _ 64. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1660/61] Laurentius Brynolphi Kellinus. | Pastor in Sund obiit. Oraatio 13.4.1667. Stipendianomus 12.3.1669. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1669 – sl. 1670. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1671 – sl. 1672. Respondentti 1672(?, Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. Respondentti 22.6.1672, pr. Mårten Miltopaeus 606. — Sundin kirkkoherra 1675. Valtiopäivämies 1689. † Sundissa 24.2.1694.

Pso: 1:o Katarina Karlsdotter Alander († 1691); 2:o Rebecka Larsdotter Sandell tämän 2. avioliitossa.

Appi: Finströmin kirkkoherra Karl Hasselgren 63 (yo 1640, † 1675).

Poika: Sundin kirkkoherra, FM Samuel Kiellinus, myöh. Kiellin 4095 (yo 1695, † 1737).

Poika: Tukholman komministeri Karl Kiellinus 4096 (yo 1695, † 1728).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b; HYK ms., Bor. osak. matr. #103; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (12.3.1669); KA valtakunnanregistratuura 4.8.1675 f. 159 (Collation för Lars Bryngelsson på Smidz [Sundz] Pastorat på Åhlandh), 20.6.1684 f. 350 (Til Stats Contoiret för Kyrckioheerden i Sundz Sockn på Åhland H:r Lars Kiellinus), 13.10.1688 f. 617 (Collect bref för Sundz Sochn på Åhland ... Wij Carl etc. etc. etc. Giörom wetterligit, att såsom Oss samptel. Församblingens ledamöter i Sundz Sochn på Åhland, vnderdånigst Supplicando tillkiänna gifwa, huruledes dhe fuller medh stort arbete och kåstnad, hafwa effer yttersta dheras kraffter, till största dehlen igen reparerat och lagat dheras Sochnekyrkia, som för någre åhr sedan genom ett olyckel:t Åskeslagh, och dher af itänd wåd Eld blef förbränd; Men befinna sigh nu mehra heelt oförmögne till wijdare bekostnad, som dher på behöfwes att anwändas, dhet dhe och medh dheras Biskopz doctor Gezelij attest betyge, vnderd. anhollandes, att Wij dhem i nåder effterlåta tächtes, een Collect sökia och hämpta i Åbo Stifft), 9.3.1689 f. 167, 16.5.1693 f. 261, 21.3.1694 f. 225 (Kyrkioherde Fulmakt för herr Saloman Alano 1966 på Sunds Pastorat i Åhland ... Sunds Pastorat på Åhland, förmedelst H:r Laurentij Ciellini dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 23.5.1696 f. 278 (Till Cammar Collegium att framledne Kyrkioherdens Lars Kiellini Arfwingar befrias för återbetalande af den rest som Kyrkioherden häftar för emot cessionen af hafwande fordringar hos Chronan), 23.5.1696 f. 279 (Till Landshöfdingen Lorentz Creutz swar för Kyrkioherdens Kiellini Arfwingar), 28.12.1696 f. 749 (Till Landzhöfdingen Creutz swar om Kyrkioherdens Kellinij Enckia); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Kuulustelu Kastelholmassa 4.8.1668 f. 260 (Pastoris Son D:nus Laurentius Kiellinus testerade. Katso 1436); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Tutkinta Finströmissä 28.3.1681; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ja Saltvikin käräjät 7.3.1687 (Därtil swarade Pastor i Sund, Ehrewyrdige H:r Lars Kiellinus, som Sahl: Kyrkioheerdens [Caroli Petri] äldsta Dotter hafwer), Sundin ylim. käräjät 7.8.1687, Sundin ja Saltvikin käräjät 17.10.1687; KA mf. ES 3236 (Åland 10) Sundin käräjät 12.3.1694 (beswär mot fordom Pastore i Sundh Sahl: H:r Lars Kiellinum angående Cronohemmanet Borg); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Sundin käräjät 30.–31.8.1694 s. 214 (Sedan leth dygdesamme Matronan Sahl: H:r Pastoren Laurentij Kiellini Enckia Opwijsa een lista opå effter fölliande som blifwit des Sahl: man skyldige för des hafwande Rätt och Pastoralier), Sundin talvikäräjät 1695 (Lendzmannen Wählförståndig Johan Hysing befulmechtigat af Jungf: Agneta Alandra trädde för rätta och opwijste för detta Sahl: Pastoren H:r Lars Kiellini effterlefwerskas dygdesamme Matronas Rebecka Sandells uthgifne skrifftelige försäkran Dat: d: 4 Aug: sidstl:ne, hwar uti hoon uthfäster sig all flijt haf:a ospart att förmå wed afwittringen emellan henne och dess Sahl: Mans Erf:r, att Jungfrun för sin i Sterbhuuset rätt mätige hafwande fodran skall kunna blif:a förnögd ... Sahl: Kyrkioheerden i dess lijfztijd warit hennes förmyndare), Sundin käräjät 26.–27.3.1696 (Madam Rebecka Sandell), Sundin käräjät 14.–16.9.1696 (Sahl: Pastoren H:r Lars Kiellini Sterbhuus); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 5.–6.10.1700 (Estudenten Gabriel Forsing 4335 som då och för den tijden skall hafwa præceptorerat för Befallningz:n Leonhardt Collins Barn dersammastädes [i Diekenböhle]. Kruununvouti Leonard Collin oli Rebecka Sandellin kolmas aviomies, katso Genos 26 (1955) s. 79); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Jomalan käräjät 12.–14.3.1706 s. 193 (Befallningzmans Collins Stiuf Son Dominicus Jung). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 88 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 329, 358 (Kiellenius), 416–417, 453, 472, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 60(?), 81, 107. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 53 V#942; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 10; T. Jung, Släkten Jungs första säkert kända stamfar och hans barn. Genos 26 (1955) s. 79; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #942R, 1412D, 2570R; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 87; O. Rundt, Kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. Genos 58 (1987) s. 213; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 104; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #200D, 952H (‡), 1120R, 2169, 2639R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Kiellinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1435>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.