Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1643 Daniel Nurckerus, myöhemmin Anglenius Daniel Danielis, Ostrobotniensis 329. * noin 1628. Vht: Oulun nimismies Daniel Simonsson Nurkka († ~1627) ja Marina Jakobsdotter Reijer tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Oulun kirkkoherra Simon Erici Frosterus, † 1647). Ylioppilas Turussa sl. 1643 Nurckerus Dan. Dan _ 19. Ylioppilas Uppsalassa 4.12.1645 Daniel Danielis Uloënsis. Ex Acad. Abogensi testimonio munitus accessit. Uudestaan ylioppilas Turussa sl. 1648 Anglenius Dan. Danielis _ 34. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Daniel Danielis Anglenius. | Sacellanus in Pudasjärvi. Pastor ibidem 1667. Obiit 1685. — Pudasjärven kappalainen 1651, kirkkoherra 1667. Saarnaaja pappeinkokouksessa Oulussa 1680. † Pudasjärvellä 1685.

Pso: Karin Mattsdotter Eneqvist († 1690).

Serkku: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori, FM Simon Anglenius 72 (yo 1640, † 1654).

Veli: lainlukija Simon Nurckerus, myöh. Anglenius 358 (yo 1643/44, † ~1651).

Velipuoli: Oulun kirkkoherra Jakob Frosterus 1062 (yo 1654/55, † 1710).

Poika: Pudasjärven kappalainen Daniel Anglenius 3792 (yo 1691, † 1725).

Vävy: Pudasjärven kirkkoherra Johan Keckman U360 († 1707).

/ Pohjalaisen osakunnan nimikirja I (1946) ilmoittaa vaimon nimeksi Katarina Samuelsdotter Lithovius, mutta kyseessä on todennäköisesti sekaannus pojan vaimo Anna Samuelsdotter Lithoviuksen kanssa. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8b, 140b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #65; KA mf. ES 2029 (rr 7) Iin käräjät 20.–22.7.1652 f. 499 (Her Daniell Danielis i Pudas Jerfuj begärar at Uptaga ett Ödes Hemman Ib:m om 1/4 M:ll der Eskill Törroj på bett hafuer och nu öfuer 7 Åhr Öde legat); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 6.–7.2.1663 f. 221 (H:r Daniel Danielis); KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 12.–15.7.1669 f. 314, Iin käräjät 13.–17.7.1671 f. 631v (H:r Daniel Anglenius i Pudassjerfui Lät uplyssa Förste Gången Mattz Jonssons Pururens Hemman som dess hustru Brijtha Sigfredzd:r nu på sin Ålderdom för Syttningh honom updragit hade, Hwar uthinnan Jacob Jacobsson i Kollaja giorde inspråk, Förmedelst een skrifft som han af Purusses Arfuingar om hemmanetz inbyrdande sadhe sig bekommit hafua); KA mf. ES 2032 (rr 13) Iin käräjät 1.–5.7.1673 f. 240, 244v; KA mf. ES 2033 (rr 13) Iin käräjät 2.–7.1.1674 f. 514v (Tomas Puruses Hemmanetz Possiderande); KA mf. ES 2033 (rr 15) Iin käräjät 12.–14.2.1678 f. 89; KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 72v (Caplan Wördige och Wähllärde H:r Johannes Keckmannus företrädde gifwandes tillkänna huru såssom hans Swärfadher Kyrkieherden i Pudas Järfwi H:r Daniel Anglenius Allaredha 1675 hafwer Caverat för Matz Christersson ifrån Collaja Angående Lönskeläger, att han för Lagh och Rätta Comparera och uthslagh i saaken afwachta skuhle, men bem:te Matz sedhermera tagen till såldat och uthi i Cronones tienst dödh blefwen, Fördenskull anhållandes att han ifrån bem:te Caution befrijas måtte); KA mf. ES 2034 (rr 18) Limingan käräjät 28.2.–4.3.1681 s. 254 (Daniel Hindersson Anglenius fullmechtigat af Anders Waickå); KA mf. ES 2035 (rr 20) Limingan käräjät 17.–18.8.1683 s. 388 (Daniel Hindersson Nurckas barns Förmyndare wel:t Anders Jöransson Sipelius); KA mf. ES 2036 (rr 21) Iin käräjät 27.–28.6.1684 s. 11; KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 11.–12.7.1688 s. 89 (Klåckaren i Puhdas Jerfwi Jacob Danielsson Anglenius ... hans Sahl: Fader Kyrckioheerden H: Daniel). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 23 (IV), 38 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 401–402, 403; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 109; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #65; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 79 #65 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 174 (24.3.1646, H. Walborg på Islandet klagadhe på Daniel Danielis Uloensem ... Martinus Johannis (katso 2220) bekände sin landzman haffue begiärat gryn aff sigh ...), 177, 190, 194. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 211, 213; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 224; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 8; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #481.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Anglenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=329>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.