Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Simon Anglenius Simon Caroli, Kangasalensis 72. Vht: Pohjan kirkkoherra Karl Nurcherus (Carolus Simonis, Isonkyrön kirkkoherran poika, yo Uppsalassa 8.9.1610, † 1626) ja Hebla Eskilsdotter tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Kangasalan kirkkoherra Josef Melartopaeus, † 1654). Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Simon Caroli Cangasalensis. | Rector Scholæ Nycarlebyensis. Oraatio 20.3.1642. Respondentti 7.6.1645 pro exercitio, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 27.3.1647 pro gradu (Simon Caroli Anglenius Nyland-Fenningus), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 4.5.1647. Preeses 3.3.1649. — Turun akatemian deposiittori 1644. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori 1648. Valtiopäivämies 1650. † Uudessakaarlepyyssä 10.2.1654.

Pso: Katarina Eriksdotter Fortelius.

Serkku: Pudasjärven kirkkoherra Daniel Nurckerus, myöh. Anglenius 329 (yo 1643, † 1685).

Velipuoli: lainlukija Gabriel Melartopaeus 1020 (yo 1653/54, † 1686).

Poika: turkulainen asianajaja Daniel Anglenius 2027 (yo 1669, † 1676).

Tyttärenpoika: Turun kaupunginviskaali Johan Lässle 4022 (yo 1694, † 1715).

Sisarenpoika: Turun kaupunginsihteeri Karl Brochius 1007 (yo 1653/54, † 1678).

Lanko: Ulvilan kirkkoherra, professori, FM Gabriel Fortelius 1129 (yo 1656, † 1721).

Vertaa: rykmentinpastori Simon Naglenius 492 (yo 1645/46, † 1657).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #15; KA valtakunnanregistratuura 27.6.1648 f. 546 (Fullmacht för M. Simon Anglenio att blifwa Rector i Nye Carlby etc.), 4.5.1651 f. 103 (För Rectore i Ny Carlby Magister Simone Anglenio, på ett hemman till sin och sin hustruss lijfztidh ... det hemmanet på Vexala öhn i Ny Carlby Sochn belägit, der Erich Mickellsson och Olof Finne åboedt hafwe och han af öde optagit och här till frijheet opå nutit hafuer); KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön käräjät 6.–12.10.1680 s. 353 (Jacob Andersson Smedh ... hans Sal: Moder Faders H:r Michells [Isonkyrön kappalainen Michael Simonis Nurka] Enkia, katso 566); KA mf. ES 2029 (rr 7) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.–23.8.1651 f. 345v (Skoolmästaren M: Simon till een bondhe Lars Cnutzon i Essewä bedh åm een Oxe som han til föderningz annammat hadhe aff M: Erichz Arfwingars booskap, huilken nu illa körd och faren ähr), Uudenkaarlepyyn käräjät 26.8.1651 f. 349; KA mf. ES 2029 (rr 8) Uudenkaarlepyyn käräjät 20.–21.8.1653 f. 139v (Då iblandh Andre Ährenders Förrättande Blef Sochnemännerne förehållit och præsenterat för Rätten ett Bewijs om Ny Carleby pastorat, huilket Skulle warit meddelt Magistro Simoni Anglenio medh een godh deel af Böndernes Bomerken Bekräfftat /: Emedan Sochnens Signet Skulle blifuit dem förhållit uthj Prestgården :/ der dee förbe:te M: Simon till deres Kyrkoherde Eskadhe, vertaa 16); KA mf. ES 2030 (rr 9) Laihian käräjät 8.–9.1.1655 f. 191v (Fordoom Caplaans i Stoorkyrå S: Her Michels son Anders Michelson medh sina swågrar Erich Eskelsson och Anders Oloffsson tilltaltte Kyrkioherden Her Håkan (katso 573) om en fierdningh Penningar, som Her Håkan af deras Fäderness fasta arff under hendren haft som en förmyndare, dedt han och tilstoo, men beuiste medh deras Stiuffadhers S: Jacob Larssons Qwittens af åhr 1638 denn 28 Martij der han tilståår hafwa emot tagit Penningar 100 Dahl:r Kop:r M:t dedt samma deras Moder Margareta Peers dåtter för ährlige godemän bekänt nestförledet åhr 1653 den 22 Augustj at wara tagna af be:te Her Håkan sijna barns Penningar till deras Uppehälle wedh dy hårda åhren som för detta warit, helst emedan de intet haft annat at födha sigh medh wedh deras omyndige åhr); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 27.8.1657 f. 263v (Sal: M:r Simons dotter). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 10 (1648. 26 augusti, qvi incidit in diem saturni Josephus Josephi 660 ritus depositionis subit, Aboæ, Deposit. existent. M. Simon. Carol. Anglenio); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 134 (30.8.1648, depositor); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 1 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 1 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 50, 68 (han hafuer godh lägenheet hoos Lanzhöfdingen wälb: Knut Liliehööck), 69 (9.11.1642, någre elskogz brefwer), 70, 72 (23.11.1642, releg. till 3 åhrs tijdh), 78, 83, 84–85 (2.5.1643, bleff bewiliat, at honom tillåthes komma til Academien igen), 135, 136, 144, 184, 214–215, 216, 228, (231), 251, (256), 272–273, 276 (6.8.1647, Dn. M. Simon wil nu reesa til Swerighe), 292 (3.11.1647, han haf:r ärnat sigh vth Tysslandh), 313, 314 ("Minä maalan sinulle semmoisen parran, cuin Borgarin Lassilla on"), 325, 337, 376, 389, 394, 400; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 14 (S[alig] M. Simonis Anglenii dotter), 17(?) (22.11.1656, Confirmation lofuades D. Simone Anglenio ‹p.o. Naglenio?› på regementz platzen wnder Båthenz regemente), 61 (S. M. Simonis Angleni lilla dotter); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 141 (27.6.1648, Fullmacht att blifwa Rector i Nye Carlby), 150; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 22 #19 (27.7.1642); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #15. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 285; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #154G, 189P, 1831D, 2676G, 2833D, 3903D, 4288R, 4294D, 4345G, 4349G, 4353R, 4356G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 43; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #157G, 284, 285, 667H (prom. 1647), 786, 919G, 1035, 1344G, 1653G, 1666R, 1686R, 3665G, 4157G.

Doria gratulantti
Doria praeses

Päivitetty 16.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Anglenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=72>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.