Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Bo Liljewahn Boetius Johannis, Borealis 3356. Vht: Nauvon kirkkoherra, FM Johan Liliewan 684 (yo 1648/49, † 1668) ja Katarina Murenius. Turun katedraalikoulun oppilas 7.1682 (in cl. rect., Boetius Johannis Liliewaan). Ylioppilas Turussa 1686/87. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1686/87] Boëtius Johannis Liljewahn. | Telonus in Eknäs. +. — Tammisaaren tullinhoitaja 1694. Elossa 1714.

Pso: 1:o 1690 Beata Jakobsdotter Stigelius († 1710); 2:o N.N..

Appi: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #204, tilikirja s. 25 (Boëtius Lilliewahn ‹Ylempänä oleva päiväys "1687 Maij" saattaa koskea vielä tätäkin riviä.›); KA mf. ES 1886 (ll 11) Vihdin ja Pusulan käräjät 5.–6.7.1694 s. 457 (Att ofwannembde Cautionister Scholemestaren uthi Ekenäs Wällärde H:r Nicolaus Stigelius 2973, Trumpetaren Anders Lagman, Rusthållaren Carl Mickelsson i Mackylä och Erich Mattsson i Hirfwijoki sampt Bonden Anders Mattssonn i Karisjerfwi, som gådt Uthi Borgen för Tullnären i Ekenäs Boetius Lilliewahn, äre af dhe willkor och förmöhenheet så wijda oss witterligit ähr, att Kongl: Maij:tt för tijden hoos dem kan hafwa sin säkerheet, i fall bem: Tullnär skulle komma till Kortta på Under händer förtrodd Uppbördh, det blifwer her medh Attesterat och till större wissheet medh häradz Signete Verificerat); KA mf. ES 1886 (ll 12) Karjaan käräjät 15.–16.3.1695 s. 238; KA mf. ES 1890 (ll 24) Tammisaaren RO 16.2.1707 s. 235 (Tullneren härsammastädes Wälbetrodde Boetius Lilliewan); KA mf. ES 3243 (Åland 17) Sundin käräjät 21.–22.6.1714 s. 76 (Skohlmästarens H:r Johan Lilliewahns Broders Boetii Lilliewahns båth); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 15.1.1696 (Tullneren Wälbetrodde Boetius Liliewahn Inkom för rätten och begiärade att det måtte upföras Ad notam huru medh Tullhuus här i staden ähr beskaffat), Tammisaaren KämnO 8.3.1697, Tammisaaren KämnO 1.7.1697, Tammisaaren KämnO 15.11.1699 (Förekom Tullneren Welb:de Boetius Liliewahn och upwijste ett kiöpe breff af den sidztledne 13 Novemb: huru han har sigh tilhandladt Abraham Jönssons Gårdh uppå i Stadhen för 46 dal:), Tammisaaren KämnO 9.4.1700, Tammisaaren KämnO 29.1.1703, Tammisaaren KämnO 23.11.1704, Tammisaaren KämnO 3.7.1705, Tammisaaren KämnO 26.8.1710 (Tullneren Wählbetrodde Boetius Lilievahn förekom och beswärar om Stadzens Qwarnhuus, som taket skal wara sönder), Tammisaaren KämnO 21.1.1711, Tammisaaren KämnO 22.3.1712 (Såssom Tullneren här i Staden Ehreborn och Wählbetrodde H:r Boetius Liliewahn har inlagt en skrifftel: anmodan wid sidsta Rådstugu dag d: 19 Januarii om afwittring för sine barn, hwilcket här till Chiembners Rätten blef remiterat; Altså på hans egen berättelse, är och nogsampt witterligit at hans förrige hustru Sahl: dygdesamme Beata Stigelia med någre des barn blef 1710 om hösten Genom den häfftige brådöden afledne, lämbnandes honom med en sin son Boetius, och dotter Anna Lilievahn, hwilcka twenne sina Barn han nu wil effter lagh afwittra, medan han och nu i Herrans nampn, skal begifwa sig i annat Gifftermåhl, berättandes sin medel wara swag, som och nogsampt befinnes, at han eij äger egen gård utan sitter på hyra, sedan hans gård blef afbrändt, kunnandes eij heller uprätta något Inventarium, utan lofwar elliest åth desse sine begge barn för deras Möderne tilsamman Ett Hundrade d:r kop:r m:t wid deras laga Åhr af redbaraste ägendomb att undfå ... till desse sine barns förmyndare sin Swåger och barnens Mohrbroder Wyrdige och Wähllärde H:r Erich Stigelius 2471); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 28.3.1695 (Armbössan), Tammisaaren KämnO 10.6.1695. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 222 (XLVII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 24, 28, 32, 36; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 178 (1682:II), 179 (1683:I), 181 (1684:I), 183 (1685:I), 185 (1686:I), 187 (1687:I). — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5429 (1720).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bo Liljewahn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3356>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.