Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Nils Stigelius Nicolaus Jacobi, Nylandus 2973. Vht: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679) ja Karin Eriksdotter Alftanus. Turun katedraalikoulun oppilas 15.6.1678 (in cl. rect., Nicolaus Jacobi Stigelius, Sacellani filius in Loijo). Ylioppilas Turussa 1681/82 [Stigelius] Nic. Jacobi Nyl _ 152. — Apulaispappi Karjaalla 1690, sitten kappalainen (1692). Tammisaaren koulumestari 1693–1704, samalla kappalainen 1696. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1709. † Tammisaaressa 1712.

Pso: (jo 1691) Anna Stigelius.

Appi: Karjaan kirkkoherra Henrik Stigelius 945 (yo 1652/53, † 1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; KA valtakunnanregistratuura 4.4.1696 f. 173 (Till Landshöfdingen Carl Bonde för Cappellanen i Eekenäs att åthniuta ett litet Åkerland till understöd ... Såsom Wij uppå Biskoppens och Consistorij i Åbo underdånigste förslag och ansökning i nåder hafwe bewiliat och tillagt Scholemästare och Capellans Embetet uti Ekenäs Stad till understöd det lilla Åkerland som kyrkioherden där sammastädes tilförende innehafft); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.2.1684 f. 34v (Dominus Nicolaus Stigelius badh ad notam tagas dedh han andra reesan låtit citera Öfwerstel:n Rännerfält, Men han absenterat); KA mf. ES 1885 (ll 9) Karjaan käräjät 8.3.1692 f. 39 (Capellanen i Karis wördig och wällärde H:r Nils Stigelius begiärte att få uptaga ett Ödes Hemmand i Stoor Barskåhl som Mattz Hindersson tilförende Åbot); KA mf. ES 1886 (ll 11) Vihdin ja Pusulan käräjät 5.–6.7.1694 s. 457 (gådt Uthi Borgen för Tullnären i Ekenäs Boetius Lilliewahn Bo Liljewahn 3356); KA mf. ES 1887 (ll 13) Karjaan käräjät 23.–24.1.1696 s. 25 (Capplahnen i Poijo Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Nils Stigelius gaf tillkänna sig eij mera hafwa Lägenheet eller tillfälle att beboo och bruka dhe begge hemmanen i Store Barskåhl, som han på Frijheet Uptaget, effter som ha nu mera är Transporterat her ifrån Orthen till bem: Sochn, begierandes altså i stellet för sig der å settia andra behåldne åboer, Nembl:); KA mf. ES 1887 (ll 14) Tammisaaren RO 9.–10.2.1697 s. 122–139; KA mf. ES 1888 (ll 17) Tammisaaren RO 23.6.1700 s. 429; KA mf. ES 1891 (ll 24) Tammisaaren RO 12.9.1707 s. 559; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 15.8.1696 (Då kom för rätta wyrdigh och wällärde H:r Hindrich Colliander 3143, beswärandes sig öf:r wyrdig och wällärde H:r Nielss Stigelio dett han hafwer låtet upskära hans gärda och bortföra rågen honom owitterlig), Tammisaaren KämnO 15.12.1696 (funnit bodh dören öpen, och smeden Erich Erichsson warit der inne ...), Tammisaaren KämnO 19.12.1696, Tammisaaren KämnO 31.3.1697 (Cappellan i Caris wyrdige och wällärde H:r Johannes Drysenius 2923 sampt wyrdige och wällärde H:r Nicolaus Stigelius här i stadhen leet här i rätten upwijsa hans Exellentz Baron och Landtzhöfdingens i Åbo högh Wälb:ne H:r Lorentz Creutz assignation til räntmästaren dersammastädes på 26 D:r Sölf:rm:t som hans Kongl: Maij:t allernådigast har förundt der ifrån til augument ååt pedagogisterne här i staden ifrån 1691 och til 1696 Inclusive allenast dhe skulle upwijsa Attest hwilka skolemestare hafwa warit dhe åhren och der til ähro berättigade, altså blef dem Så wijdha rättel:n Attesterat att H:r Johan Drysenius kommer att niuta af samma 26 D:r för 1692 och 1693 och H:r Nicolaus Stigelius för 1694, 95 och 96 hwilka åhren dhe skohla här hafwa förestått), Tammisaaren KämnO 20.10.1697 (Wyrdige och wällärde H: Nicolaus Stigelius Beklagar öf:r een hustru ud Karin som hafft af honom til födas een koo och een kalf och dem begge förfahrit), Tammisaaren KämnO 8.2.1698, Tammisaaren KämnO 17.10.1699 (Då före hadhes huru Michel Johanssons Änkia hustru Brijta sigh har beklagat öfuer Capellan wällärde H:r Nicolaus Stigelius som skall Nästleden 7 Octob: här utom stadhen Illa slagit och hanterat hennes Gamble Modher som är wallherde för stadhen), Tammisaaren KämnO 19.2.1700 (Capellanen och Skohlmestaren wyrdige och wällärde H: Nicolaus Stigelius anhåller om ett Laga Atestatum at han desse framledne åhr och ännu förtijden företräder skohlmestare ämbetet här uti Staden, hwilket honom ey kan förnekas, utan vederbörligen betygas, honom wara rätta Skohlmestare här uthi Staden, och berätigat til den deel och underhåldh som hans Kongl: Maij:t och höga öfuerheeten, allernådigast der wedh förundt hafwer, hwilket til et laga witnesbördh, med denne Stadz wanliga Signete Verificeras), Tammisaaren KämnO 29.10.1700, Tammisaaren KämnO 25.4.1701, Tammisaaren KämnO 29.1.1703, Tammisaaren KämnO 4.3.1703 (Proponerades och nu af hans wyrdigheet Skohlemästaren H:r Nicolaus Stigelius at såsom den gamble Skohlan nu aldeles förfaller at den här effter ey mehra kan brukas, uthan han nu sig beredt at låta upbyggia en Skohlstugu af nyo, hwar til mycken kåstnad och arbete reqvireres), Tammisaaren KämnO 20.4.1703 (Cappelan och Skohlmästaren H:r Niels beklagar och nu at uhrwärket icke rätteligen ställes, så at Skohlgåssarne och flere andre kunna hafwa sin rättelse af klockslagen, som och är ett Publicht wärck och prydnat af Staden), Tammisaaren KämnO 30.4.1703 (har en Ny Skohla uthi bygnat), Tammisaaren KämnO 10.8.1703 (hans wyrdigheet H:r Nicolaus Stigelius, som Kyrckioherde Embetet företräder), Tammisaaren KämnO 2.12.1703, Tammisaaren KämnO 8.7.1707, Tammisaaren KämnO 6.12.1707, Tammisaaren KämnO 2.6.1710, Tammisaaren KämnO 17.12.1710; KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 11.12.1693, Tammisaaren RO 26.11.1694, Tammisaaren RO 30.3.1695. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196 (XLII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #171; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 20; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 170 (1678:II), 171 (1679:I), 173 (1680:I), 175 (1681:I), 177 (1682:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 379, 386; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #62D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Stigelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2973>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.