Helsingin yliopisto

Tiedot

11.2.1668 Fabian Gutzaeus Fabianus Jacobi, Carelius 1952. * noin 1649. Vht: Lapinjärven kirkkoherra Jakob Gudzeus (Jacobus Johannis, luult. yo Uppsalassa 2.10.1636, † 1686) ja N.N. Ylioppilas Turussa 11.2.1668 Gutzæus Fab. Jacobi Carel _ 94. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1668. d. 11. Febr. Fabianus Jacobi Gutzaeus Carelius. post. Pastor in Lappträsk. Erotettu akatemiasta yhdeksi vuodeksi 13.5.1671. — Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1675. Lapinjärven kirkkoherra 1685, ero 1706. ‡ Lapinjärvellä 16.3.1709.

Pso: 1:o noin 1673 Gertrud Nilsdotter Lindormi tämän 2. avioliitossa († 1698); 2:o N.N. (mainitaan 1706–07).

Pson edell. aviomies: lainlukija Knut Munselius 1250 (yo 1658, † 1671).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Veli: Nils Gutzaeus 1959 (yo 1668).

Veli: Hiitolan kirkkoherra Ernst Gutzaeus 2018 (yo 1669, † ~1714).

Veli: luutnantti Johan Gutzaeus U1225.

Poika: Lapinjärven kappalainen Jakob Johan Gutzaeus 4190 (yo 1695/96, † 1730).

Poika: Fabian Gutzaeus 4191 (yo 1695/96).

Poika (a.u.): Säkkijärven kappalainen Fabian Oleander 5674 (yo 1729, † 1784).

Sisarenpoika: Fabian Elimaeus 3365 (yo 1686/87).

Lanko: Sipoon kirkkoherra Gustaf Pampineus, myöh. Winblad 2425 (yo 1675/76, † 1724).

Lanko: Lapinjärven kappalainen Mikael Norringius, myöh. Norringh 2704 (yo 1679, † 1714).

Vävy: Lapinjärven kirkkoherra, FM Henrik Giösling 4313 (yo 1698, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #69; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 17.8.1667 f. 185 (Öppet Bref för Lappeträxhs Försambling i Nyland på 3 t:r Spanmåhl åhrligen), 12.5.1705 f. 200 (Till Consistorium uti Wijborg swar, angående den af dem föreslagne Candidaten Henning Giösling 4313 till Lapträsks Pastoratets besättiande uti Fabian Guzæi ställe ... som för des ålderdomb skull det samma söker att få afträda), 4.9.1705 f. 276 (Till Consistorium i Wiborg swar, angående Lapträsk Pastorat), 13.3.1706 f. 349 (Kyrkioherde fulmacht för Hindrich Giösling 4313 på Lapträsk Pastorat i Wijborgz Stift ... medelst Fabian Gudzæi friwillige afträde för des ålderdom och siuklighet skull, Kyrkioherde embetet uti Lapträsk och Artjerfwi Pastorat i Wiborgz Stift kommer at blifwa ledigt); Asko Rautioahon tiedonanto 6.2.2008 (Kirkkoherra Fabian Gudseus ei ole Lapinjärven kastettujen luetteloon 23.1.1704 syntyneeksi merkityn lapsen isä, vaan isä on kirkkoherran nimen alapuolelle merkitty Hr. Rytt. Selakoskij [Stanislaus Zelakowski, ks. Genos 52 (1981) s. 103]. Mainittu ratsumestari oli elossa (mutta mahdollisesti poissaolevana) vielä 1710, koska hänet on merkitty puolisonsa Susanna Phoenixin kanssa kummiksi Lapinjärvellä 11.8.1710. Ratsumestarin leski haudattiin 6.1.1723. Kirkkoherra Gudseus on merkitty leskeksi henkikirjoihin 1699–1705, mutta naimisissa olevaksi 1706–1707); KA mf. ES 1720 (bb 7) Pernajan ja Myrskylän käräjät 13.–14.2.1668 f. 4 (Proubstens [H:r Zacharias Stachæus] Fullmechtige Nicolaus Vestman. Mainitaan usein muulloinkin, esim. (bb 10) Pernaja 20.3.1683 s. 52 ombudzmannens öfuer Terwijk Nicolaij Westmans d: 3 Julij åhr 1675 uthgifne obligation, (bb 11) Uusikylä 23.–24.3.1685 s. 70 General Majorens Welborne H:r Robert Lichtons Bookhållare Wehlbetrodde Nils Westman, (bb 20) Pernaja 20.–21.2.1700 s. 25 Rådman i Bårgo Wählachtadt Niclas Westman ja (bb 21) Porvoo 10.–12.8.1701 s. 153 Sahl: Westmans Enckia hustru Chirstin Andersdotter i Bårgo), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 16.–17.11.1669 s. 103 (Kiärade Erich Thomasson ifrån Weckomby till Kyrckeheerden i Lapträsk wällärde H:r Jacobum Gutzeum); KA mf. ES 1722 (bb 12) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 21.–22.11.1687 s. 206; KA mf. ES 1724 (bb 15) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 12.–13.6.1694 s. 119; KA mf. ES 1726 (bb 20) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.–21.2.1700 s. 11 (Ehuruwähl Arrendatoren Wählbet:de Gustaf Malm uppå den stemmingh han låtit afgåå till Kyrckioheerden i Lappträsk Ehrewyrdige H:r Fabian Guseus, anhöll om finalt sluuth i saaken, ang:de hemgång och Iniurier Kyrckioheerden andra daag Juhl 1699 i des hemwist skall begådt); KA mf. ES 1727 (bb 24) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 5.–7.12.1704 f. 181v; KA mf. ES 1728 (bb 29) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 15.–16.6.1709 f. 52 (Uppå sahl: Lieut:s Hinrich Grenmans (vertaa 4793) Enckias hustru Chirstin Gudzæas wägnar blef nu för Rätta framtedt ett skriftel:t innehåldh af dhen frijwillige disposition, och förordning, som besagde Lieut:t d: 1 Maii 1700 giort, ang:de den honom efterlefde qwarlåtenskapen, begärandes Enckian egentel:n nu i anledning der aff, och des sahl: Mans, efter ofwan allegerade instrument giorde disposition, att under nampn af morgon gofwa fram för sine barn af förra kullan fåå rusthållet Grefnääs); KA mf. ES 1813 (ii 1) Pyhtään käräjät 8.–9.5.1660 f. 231v (Kyrckieherden her Jacob i Lapträsk klagar öfwer dhe Påckar och Kimoböhle boors mootwilligheet, Uthj Prästegårdz hwsens Upbyggiande, nu medhan dhe lydha Under Elimä Ting, skola dhe der blifwa före stältte), 231v (Hustru Johanna Anklagar Kyrckieheerden Her Jacob i Lapträsk som skall han henne för detta medh Otilböhrlige ordh förolemppat och öfwerijlat); KA mf. ES 1814 (ii 1) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 14.–15.1.1664 f. 412v (Framkom Fäldt Webelen Petter Andersson i Lapträsk Cappelby, och angaf Kyrckieheerdens her Jacobz i Lapträsk barn och 3:ne Söner, den äldzste Fabian wed Nampn om sine 14 åhr, andre brodher Niels om 10 åhr och Ernest om sine 7 åhr, dhe der skola medh berådt modh, förordsakade af den Skällan, som han Fäldtwebelen togh af deeras Fadhers Boskap som war i hans åkrar insluppen, kommit Uthj hans Hwss att öfwerfalla honom, doch hadhe inga witnen att bewijsa sådant. 2:o Föredrog han Fäldtwebelen att dhe andra gången sökte honom Uthj hans grannes Kyklingz hwss, hwaris han suttit och drukit någre Stop ööll, och alldrig ett ordh wethat för ähn bem:te Fabian hadhe kommit inlöpandes medh een Pufferdt i handen, och der Uthaf gifwit honom ett slagh eller blodhwijthe i hwfwudet, och medh ginast Uthsluppit, detta bewijste han medh Erich Kyklingz och Prophossens Johans, som och tillstädes war, Intygande; Kyrckieheerden her Jacob å sin Sons wägnar eij heller här till neka kunde; Nu såsom bem:te Fabian eij ähr sine 15 åhr, dy kunde nämbden honom eij till Edzöre fälla, Uthan efter dett 36 Capitel i Edzöris Balk och 18 Capitel i Sårmåhle B: medh Willia skall bötha sine 3 öre; Doch den högl: kongl: hofrätt ödmiuckeligen heemstält); KA mf. ES 1814 (ii 2) Elimäen käräjät 11.–12.9.1665 f. 42 (Sedan Framkom Kyrkeherden i Lappträsk Wällärdhe H:r Jacob Guzeus, tillkenna gifwandes för honom några saaker som ähr een Swart Klädes Jacka, een Pålåmitz Kiortell medh mehra som han klagar för honom wara bårtkommit, hwilka saaker han will öfwertyga een kåna Margreta Påålssdåtter i Ratula honom frånstulit. Jatkuu 19.–20.1.1666 f. 62), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 17.–19.5.1666 f. 72 (Kyrkioherden i Lappträsk Wällärde H:r Jacob Duzæus gaff tilkenna huru såsom en lijten Haga Lappträsk Kyrkbacka har altijdh och af uhrminnes tijder Lydt till Prästegården), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 31.8.–1.9.1666 f. 97 (Framhades för rätta af Kyrkherden i Lappträsk Wällärdhe H:r Jacob Guzæo een ogifft Student Nicolaus Haquini 1240), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 22.–23.1.1669 f. 165v (Pålades Kyrckeheerden i Lappträsk wällärde H:r Jacobus Gutzæus att han innan een Månadz tijdh sigh medh Handelsmannen i Wijborg Hans Sutthoff affinner och Clarerar för den skuldh han förmedelst sin obligation gifwen 1667 till Sutthoff skyldig är), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 14.–15.6.1669 f. 189v (Affsades att Kyrckioheerden Wällärde H:r Jacobus Gutzæus åthniuter och bekommer sin andeel effter skatten uthj den qwarn som samptl: grannarna i Henderssby uppbygdt hafua), 189v (Nembden Inntygade att dett ödes hemman i Henderssby om 5/12 Skatt som Kyrkeheerden i Lappträsk Wällärde H:r Jacob på frijheet uptagit och sedermehra effterlåtit är att bruuka under Dragoune rust tienst, ännu icke wara uthj sitt fulla bruuk); KA mf. ES 1814 (ii 3) Virolahden käräjät 31.1.1674 f. 65 (Geldztwisten emellan Handelsmannen wäl Berthel Fästingh, och Sahl: Lagläsarens Canutj Munselij Successor Her Fabian beror för sinne serdeles orsaker skuldh till nästa tingh), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 11.–12.1.1674 f. 70v (fordom Proubst E:s hustru Margreta Daniellssdotters uthskickadhe H:r Fabian Gutzæi eegen begiäran); KA mf. ES 1815 (ii 6) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 10.–11.10.1687 f. 59v (Såsom Kyrckioherden i Lapträsk Ehrewyrdige och Wällärdhe H: Fabian Gudzeus haar gått i bårgen för någre sine åhörare i Fårsby bruket), 60 (Erich Erichson i Påkar dömes att betala till Gudhfruchtige hustro Catharina Gudzea bewijst skuldh 3 D:r 4 ö: K:r M:t), 60v (Dhe aff Lapträsk Sochnemän, som wetha sigh något restera oppå Sahl: Kyrckioherdens Ehrewyrdige och Wällärde H: Jacob Gudzei Pastoralier, ansäijes här medh alfwarligen, att i så måtto tillfredz ställa erfwingarne), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.7.1688 f. 225 (Förekom Kyrkioherden i Lapträsk Ehrewyrdige och Wällärde H: Fabian Gudseus och förmedelst det att een ålderstigen Enkia Beatha Jörensdotter Härk benembdh såsom warandhe Kyrkioheerdens hustros Fräncka testamenterat henne all sin ägendoom som sielfwa brefwet dat: Lapträsk Cappelby d: 19 Januarij 1686 uthwijsar, haar han antagit sigh att kära för henne för Lagh och Rätt utj fölliande, åhr 1673 d: 24 Martij haar Sahl: Niels Swahn, hwilke Hans Excell: Höghwälborne H: Claes Rolamb alle sine Godz och Gårdar här i Finlandh arrenderat, opdragit Arfwedh Jokumson Tikler som war hustro Beathas Man een Höghbem:te Herres Gårdh Cappelby medh Krogen där i byyn som ordhen i sielfwa Contractet lyda och det för 15 Th:r rågh opdragat måhl åhrl: på 4 åhrs tijdh nembl: 1673 till och medh 1676 inclusive, sedan bem:te Swahn genom döden på det förste åhret afgick, skall Hans Johanson (vertaa 2018) som kom till förwaltningen öfwer bem:te Godz, ökt till dhe 15 Th:r 3 Th:r och han Tikler således 18 Th:r åhrl: för dhe förre seenare Arrende åhren måst betahla, Enär Contractet Exspirerade, skall Hans Johanson för Krogen som Tickler bebodde och innehade allredo för än han Cappelby Gårdh aff Swahn sigh till Arrenderade den han och äfwen sedan behölt, åhrl: opburit aff Tickler 4 Th:r Spanmåhl för offta bem:te Krogh, jembwähl Bookhållaren Sahl: Erich Orre som till tiensten effter honom kom alt ifrån 1683 till och medh 1686 det samma giordt ... Hans Johansons Mågh war Lagläsare ... dy haar Kyrkioherden låtit stemma Sahl: Hans Johansons, Sahl: Erich Orres Enkior och Niels Westman som 1687 åhrs afgift aff Enkian opburit till Rätta ... Sahl: Orrens Enkia dygdesamme hustro Catharina Gerdes ... Kyrkioheerden nu å Enkians [Beathas] wägna urgerar där på, att bem:te Krogh skall på Prästegårdz ägor wara bygder), 229v (Kyrkioheerden i Lapträsk Ehrewyrdige och Wällärde H: Fabien Gudseus föredrogh Rätten att dhe 6 Th:r Sp:ll som till wijn korn medh Lapträsk beståås åhrligen, inttet kan slå före till wijns opköpande, derföre och ingen messa på någon tijdh hållen ähr), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 17.–18.10.1688 f. 242, 243, 243v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 6.–8.8.1689 f. 388v (Bårgmästare Enkian dygdesame hustro Catharina Gudzea näst sin inlagde klageskrifft fordrade effter sin Reckningh 191 D:r 26 öre K:r M:t aff sine medharfwingar, och såsom Brodren och Kyrkioheerden H: Fabian Gudseus och hennes Swåger H: Michael Norringh skohla begifwa sigh i saaken så wähl som H: Ernest Gudseus, men Arrendatoren Niels Westman och Johan Gudseus skohla disputera henne sådant, altså anhölt hon att blifwa hulpen till sin betahlningh aff dem som henne det förwägra. Jatkuu 8.–9.11.1689 f. 425v), 390v (Oppå Kyrckioheerdens Ehrewyrdige och Wällärde H: Fabian Gudsei anmodan togz ad notam att ehuruwähl een gårdh i Lapträsk Kyrckbyyn nu kallas medh det nampnet Cappelby, så wore det skedd därigenom, att byyn så begynte kallas enär där ett Cappell först bygdes, men för heethe bem:te by Lapträsk och sedan Lapträsk Kyrckeby som den och kallas utj Kongh Johans den tridies höghlofl: i åminnelse breff aff åhr 1583 hwilket så wida ad notam togz); KA mf. ES 1816 (ii 7) Elimäen ja Valkealan käräjät 18.–20.6.1691 f. 291, Ylim. käräjät 25.6.1691 f. 313v (resolverades öf:r några ährender som Kyrckioherden i Lapträsk Erewyrdige och wällärde H:r Fabian Gudseus inläggia låtitt); KA mf. ES 1818 (ii 14) Pyhtään käräjät 29.1.1697 f. 55v; KA mf. ES 1820 (ii 26) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 27.5.1704 s. 253 (Här näst framhades af Crono Länsman Kånan Anna Ehrsdotter if:n Lappträsk Sochn och Kyrckiobyn, som tient hoos Kyrckioheerden därsammastädes Ehrewyrdige H:r Fabian Gutzeum, på hwilcken hon och bekänner, att det barnet 5674 som hon om senaste Triddie dag Juhl födt wore med honom aflat; hwar till hon mehnar honom så mycket mindre kunna neeka som han det sielf Christnadt, och effter sitt nampn till Fabian kallat, det och Nembd:n Hindrich Ehrsson Sibbe, som till samma doop warit äskad till Fadders, bestod att Kyrckioheerden det Christnadt, och gifwit det samma nampn som ben:dt är; Män om det därföre är hans barn eller hwars, sade han sig eij weeta; Kyrckioheerden som här öfwer borde sig förklara, sades wara mycket illa Siuk, så att han för denne gångon eij förmått sigh inställa; Infant sig doch på hans wägnar däss Syster Borgmesterskan Enckian Chatarina Gudzæa (katso 3365), förklarandes denne Kånans bekännelsse, för jdel Updichtad osanning; Uthan som det nogsampt wore bewijsligit, att hon tijd effter annan, hafft sitt olåfl:e tillhåld medh dräng Poiken ifrån Perno Sochn och Gisslarböhle Hindrich Hindersson, som nu är wistande därsammastädes, och nu frånwahrande, skohlandes sådant skiedt, då han fölgdt dijt till Prästgården, med Borgmesterskans dotter Fendrichskan Ebba Peers dotter; Här till swarade Kånan Anna, att så frampt Hindrich will påtaga sig detta för Kyrckioheerdens skuld, så är han wisserl:n där till mutader; Män alldrig sade hon sig weta af någon annan; Berättandes och än, huru som Kyrckioheerden skall swarat henne, då hon känt sig hafwande; Neml:n dässe orden; Att om du får Anna 2:ne gåssar, så skall iag kännas wed dem, män eij elliest; Borgmesterskan androgh äfwen här wedh, huru som det skulle synas wara tämel: orimmel:t att påbörda honom sådant, effter som han är een så ållderstigen Man, och dragz dässuthan, med een förträffel: swåhr Siukdom som är passion af Steenar, Och som wed denne Saaks Undersökiande egentel:n fodras, det H:r Kyrckioheerden sig i egen Persohn bör infinna, som bör skie i Consistorii Fullmächtiges nährwaro, så wähl som den beskylte drängen Hindrich; Altså blef med denne Saak, för denna gångon till nästa tingh Upskutit), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 24.10.1704 s. 442 (bem:te Kyrckioheerden Gudzeus, eij heller för denne gångon skall för sin Siukligheet, som många wiste betyga om, kunnat förfoga sigh hijt; Påståendes Kånan alt eenständig, det Kyrckioheerden wore rätta barnfadren, ehuruwäl att drängen eller nu warande Ryttaren Hindrich Kåhlståck som den tijden då lägersmåhlet skall wara tilldraget, säger sig tient hoos Fendrichskan Ebba Persdotter, och wed tillfälle, då han fölgdt med sin Mattmoder till Prästgården, säger sig hafft tillfälle till sådan olåflig beblandelse medh henne); KA mf. ES 1820 (ii 27) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 7.1.1705 s. 32 (hwarcken H:r Kyrckioh:n eller ber:de Ryttare eij heller Consistorii Fullmächtige, H:r Probsten och Kyrckioheerden Ehrew: Jacob Printz, här i Pyttis, sig nu på wederbörl: Notification infunno; Skohlandes Kyrckioh:n Gudzæus, haf:a det förfall, som hans Syster Borgmesterskan, Enckian Chatarina Gudzæa berättar, att han af sin wahnl:a passion, som är Colikan, skall wara så swårt belagen, att han omöijel:n skall förmå komma if:n Säng); KA mf. ES 1821 (ii 27) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.5.1705 s. 211 (Åliggiandes Crono Länsman, medh stort answar tillhålla alle wederbörand:ne sig wedh nästa Tingh owägerl:n att inställa); KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 1.10.1706 s. 324 (Crono Länsman Wälförst: Hans Peerss:n Kierman förehöltz om den så åffta tillförena här i Rätten anhängigh giorde Saak, ang:de dett Lönskaläger kånan Anna Erichzdott:r if:n Lappträsk Kyrkioby är angif:n före, och hon här för Rätta bekänt på Kyrkioh:n Ehrewyrdige H: Fabian Gutzæus därsammastädes, för rätta Barn fadren; Så berättade fuller Länsman, att han fuller öf:r för denne gången haar tillsagdt Kyrkioh:n, att nu omsijdor inställa sigh; Men som ingen annan än bem:te kåna nu framkom, hwilken äf:n nu blef wedh sin förra talan, och giorde bekännelse så lembnar Länsman utj Rättens gåttfinnande hwadh här wedt står til latt giöra. Candidaten H:r Hindrich Gosling som är Kyrkioh:s Swähr Sohn förekom producerandes een vidimerat Copia af den Attest som Rytt:n Hindrich Hinderss:n Ringberg if:n Pärna S:n d: 25 Janu: sidstl:e gifwit på sin tillförena här för Rätta giorde bekännelse hwarutinnan han än tillstår sig till detta Lönskeläger Skylldig, begiärandes fuller Candidaten Gosling att denne Saak nu äntel:n på sådan beskaffenheet kunde blifwa Afgiort; Men som föruthan dett att Kånan så anständig blif:r wedt sin första bekännelse frijkallades alldeles bem:te Rytt:e, och att han alldrig hafft medh henne något olåfligdt att beställa; Så haar sig eij hell:r H:r Probsten Hög Egrewyrdige Jacob Printz för denne gången, som man doch förmodat på Veneran: Consistori wägnar sig instält, hwarföre denne Saak eij heller för denne gång till afgiörande haar kunnat företagas; Uthan blifwer där wedh ännu beroende till däss alla som wederbör sig inställa, då Ryttarens Attest in originale bör blif:a producerat); KA mf. ES 1821 (ii 29) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 14.1.1707 s. 29 (Dett haar fuller Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Johan Gutzeus låtit igenom Klåckaren Bertell Nordman producera Een Attest af Capellanen Indrenius och B:ne Anders Johanss: och Hendrich Johansson if:n Lapträsk underskrefne dessmedelst dhe betygar att hust: Margeta Michelsd:r ib:m haar för dhem tillstått, dett Rytt:n Hind: Kålståck för henne bekent sig wara rätta barn fadren till dett oächta barn, som konan beskylt Kyrckioh: före, hwarom tillförne finnes undersökt och annoterat, men som samme attest är uthan Dato, der till med af den samme som den skref: med Een hand Underskrefwen och således inttet kan gis: witzars, altså åligger Lensman att förmå samptel: wederb: wed Nästa Ting Owägerl: sig här instella. Seuraavien käräjien pöytäkirjat eivät ole säilyneet, joten oikeuden mahdollisesti asiassa antama päätös ei ole tiedossa. Kirkkoherra ei saapunut itse vastaamaan isyysväitteeseen yhteenkään istuntoon vuosina 1704–07); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 1.6.1675 (Inladhe hustru Maria Ahlstedtz Son Jochim å sin modhers och Conrector H:r Fabian Gutzeus å sin hustrus wägna sina förklarningar uthi det dheras Sahl: män Borghmestaren Michell Zachrisson 214, som effter Sahl: Syndicum Ericum Svenonium Stadzens handlingar och protocoll under händer hafft, Jäm wähl Sahl: Secretern Canutus Munselius 1250, som war förordnat i des ställe, bordhe swara till det som sacknas uthur Actis wara bortkommit, emedhan dhe Tiensterna hafwa förwalltat, och warit anbetrodde hafwa inspection öf:r alle documenter breff och Skriffter som Rådhstugun härröra), Helsingin RO 28.6.1675 (Conrectoris H:r Fabien Gutzæi drängh); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 2.8.1682 (H:r Fabian Gutzæus presenterade ett kiöpe breff slutit d: 10 Julij 1682 där i han af köper Rentmestaren [Daniel Torssbergh] Johan Larssons Gårdh för 473 d: kopp:r m:t), Helsingin RO 27.6.1683 (18.9. Secreteraren producerar sigh till witnen Conrectorens H:r Fabian Gudzæj hustru Gertrudh Nils dotter, Collega H:r Martini Brotzenij hustru Johanna Wijnbladh); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 18.5.1685; KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 8.5.1686 (han upförer sig informerat Sahl: Änckians Son Verner, katso 214); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 4.12.1684 (Emedhan såsom Bårgaren Erich Hansson tillstår sigh emottagit aff Wördige och wällärdhe H:r Fabian Gutseo 20 D:r Kopp:r m:te att öfwerföra till H:r Peer Aulinum j Refle för hwilcken 20 D:r Kopp:r M:te H:r Peer skulle skicka till H:r Fabian Malt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 120 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 297, 437–438, 453, 474, 476, 479, 485–486, 518, 519; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 65 passim (isä); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 11; G. G. Molin (†) och P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses II 1626–1645 (1968) s. 490 #518 (isä). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 243; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 458; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 122D, 3787D, 4250D; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 29; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #301, 995D, 1522, 1543, 1544, 2018D; H. Andersin, Prästsläkten Oleander. Uppsatser XIV (2007) s. 146.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fabian Gutzaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1952>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.