Helsingin yliopisto

Tiedot

26.7.1696 Karl Gustaf von der Heide Carolus Gustavus, Viburgensis 4229. Vht luult.: Otto Reinhold Tauben rykmentin rykmentinvälskäri Fredrik von der Heide ja N.N. Ylioppilas Turussa 26.7.1696 Heyde von der Carl Gust. Vib _ 216. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1696] d. 26. Jul. Carolus Gustavus von der Heijde. Past. Legionis. Vihitty papiksi Porvooseen Turun hiippakunnassa 30.11.1696. — Armovuodensaarnaaja Porvoossa (1698), aftonsångs predikant (1699). Turun, Porin ja Uudenmaan kolmikasjalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1700, sai seuraajan virkaan jo 1702. † (1707).

Pso: Brita Katarina Bosin tämän 1. avioliitossa († 1746).

Pson seur. aviomies: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Appi: luutnantti Gustaf Bosin 1488 (yo 1661, † 1676).

Veli: Mikkelin kirkkoherra Kristoffer von der Heide 4337 (yo 1698, † 1731).

Lanko: Vehkalahden kappalainen Johan Hermigier U492 († 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 87a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #286; KA valtakunnanregistratuura 20.5.1682 f. 285 (Till Landzhöfdingen Falkenberg för Fredrich von der Heide på Borgmestare tiensten i Wekelax ... Af bijfogade Suplique, kunna I med mehra see och inhämta hwad skähl Regements Feltskiären Fredrich von der Heijde anförer till erhållande af Borgmestare tiensten uti Wekelax i framledne Per Swenssons (katso 3365) stelle), 16.1.1699 f. 1 (Til Biskopen Laurbeckius 914, angående Borgo Stads förde klagomål öfwer honom ... Utur hosgående copia af bårgerskapets i Borgo Stad hos Oss inkåmbne Supplique, hafwe I widare til at see, hwad beswär ock klagemål de deröfwer föra, at I hafwe förordnat en Prästman Carl Gustaff von der Heijde benämbd til at wara deras Afftonsångs Predikant, ock således dem påtwingat den tredie Capellanen; Och som Wij däröfwer wele hafwa Eder underdånige förklaring; Så är härmed til Eder Wår nådige Willie ockbefallning, at I forderligast därmed hos Oss inkåmmen), 2.6.1699 f. 187 (Till Landshöfdingen Cronhiort angående Borgerskapetz Klagomål i Borgo öfwer den tridie Capellanens tillsättiande), 2.6.1699 f. 188, 16.8.1699 f. 266; KA mf. ES 1721 (bb 9) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 10.–12.2.1672 s. 17 (Fältskiären Fredrich Von der Heijde); KA mf. ES 1725 (bb 19) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1698 s. 205 (Nådårs Prädikantten (vertaa 2699) Wällärde Carl Gustaf von der Heidhe anhöltt, det Rätten wille meddela honom ett attestatum om des förhållande, så i lärdom som lefwerne den tjden han Gudztiensten förrättat här i Bårgo Försambl: till hwilken ända närwarande aff Sochnemännerne tillspordes, om dhe icke kunde gifwas honom det låf ordh, att han sigh underwarande tjdh fördt ett oförargeligit lefwerne, hwar till dhe uthlet sigh intet annat om honom kunna wittna, än att han sigh wehl förhållit, och een Prästman anstendigt lefwerne fördt, dhe ej heller öfwer honom hafwa sigh i något att beswära. Som här medh H:r Carel till ett bewjs meddeles); KA mf. ES 1726 (bb 22) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 13.–14.10.1702 s. 206 (Wälb: Gustaf Fredrich Bosin å dess Systers fruu Briita Bosins wägnar); KA mf. ES 1814 (ii 3) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 12.–14.6.1675 f. 94v (Insinuerade Regiementz Badtberaren Fredrich Von Der Heide eedt klagelibell, öfuer fordom Befallningzman Johan Simonsson (katso 2683) I Pernå Kyrckiebyn, huilckens uthskickadhe eehn frjsk och öfuer dådigh drängh förmedelst Sin otjdigheet honom Fältskären från warandhe skall hans hustru Som hafuandes Gick illa förskröckt, huilcket Skall skeedt förleedne Martij Månadh, Så att hon der igenom måst föda otjdigt piltte barn, Som Lijthet Lijf hadhe, och alt Sädan Sielf stadigt hållit wedh Sängen, och Så hårdt der af behefftat blifuit, att hoon näppligen kan komma till Sjne förrige kraffter, uthan mehra befruchtes henne der igenom Låtha Sitt Lijff, framwijssandes detta till bekräfftelsse fremmande Mäns Attester), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 20.6.1678 f. 140; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 30.3.1671 (Fältskiären Mest:r Fredrich Von Der Heijden); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 30.4.1700 (Då inlade H:r Carl Heide sin Contra räkning emot Borgaren Casper Stricker). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 283 (LVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 40; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #154. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 117 (aftonsångs predikant); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2262, 3436.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf von der Heide. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4229>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.