Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Gustaf Stenius Gustavus Gabrielis, Satacundensis 3375. Vht: luutnantti Gabriel Mårtensson Steen († 1680) ja Brita Abrahamsdotter Tyrvenius tämän 1. avioliitossa. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1686/87 [Stenius] Gust. Gabrielis Arctop _ 170. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1686/87] Gustavus Stenius. | Adjunctus in Birkala. Obiit. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.10.1693. — Pirkkalan pitäjänapulainen 1693. † Pirkkalassa 1698.

Pso: Valborg (jäi leskeksi).

Isäpuoli: Eurajoen kappalainen Henrik Hoslerus 2436 (yo 1675/76, † 1704).

Setä: Pirkkalan kirkkoherra, FM Isak Stenius 991 (yo 1653, † 1702).

Eno: ylioppilas Isak Tyrvenius 1256 (yo 1658, † 1669).

Veli: Vesilahden kappalainen Johan Stenius 3627 (yo 1689/90, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 182b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #311; Tiedonanto 2.9.2012 (Tieto Gustaf Steniuksen puolisosta, lähde: Digitaaliarkisto SAY Pirkkala 1695–1714 s. 23 Virala); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 18.7.1687 s. 59 (Framkom Studiosus Gustavus Stenius och såssom han opå tilfrågan bekändhe sigh hafwa förledne Sommars, då han Skolan här Freqventeradhe, besofwit een Lööss Kona Maria Andersdotter wijdh nampn och medh henne barn aflat, som nu skall hafwa sitt tillhåldh hooss sin Slächt uthi Birkala Sochn, dijt hon sigh här ifrån i Wintras begifwit Lönligen och dher sitt Barn födt hafwer; Altså dömdes bem:te Stenius i förmåga af dett 3 Cap: Giftm: B: S: L: och Högl: Kongl: Hoffrätz Resolution om levioribus delictis att bötha sine 40 m:r sampt uthstå oppenbara Kyrckio plicht och afbidia församblingen, så skall och Konan efterslåås, Lagföras och Dömas); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 27.–28.2.1660 f. 481 (Kåm för Rätta Kyrckieheerden i Wesilax herderligh och wällärde H:r Martinus Thomæ Stenius på sin Sons Corporalens Under General Majorens Wälborne H:r Fabian Bärnedtz Regemente Gabriel Mårthensons wägnar och gaff tillkänna, huru såsom be:te hans Son 1657, haar Rustadt för någre hemman i Tyrffwis Sochn ... begärte om samma hemmans beskaffenhet Lagligen Ransakas), Lempäälän käräjät 3.–4.11.1665 f. 815v (Kyrkioherden ifron Wessilax H:r Marthinus Stenius besueradhe på sins Sons vegna), Lempäälän käräjät 9.–10.6.1665 f. 891v (Framstegh Corporalen Manhafftigh Gabriel Mårthenson och berettade Huru Såssom han ähr sinnadt på Frijheet uptaga et Crono ödes Hemman i Lietzamanby, der Matz Jörenson tillförenne åbodt hafuer om skatt 4 öre Man:ll 3/4 Begerandes at om samme hemmans beskaffenheet ransaakas och ährfahras skulle, Altså Intygades af heela Nämbden, att förbem:te hemman hafuer 30 åhrs tijdh Öde legat), Lempäälän käräjät 12.–13.3.1666 f. 929v (Tridie gångon Uplystes Lietzamala hemmanedt), Lempäälän käräjät 14.–15.6.1666 f. 985 (Lietzanmaala); KA mf. ES 2001 (nn 62) Lempäälän käräjät 19.–20.2.1667 f. 1035, Lempäälän käräjät 6.–8.7.1667 f. 1077v (Företrädde Corporalen Manhafftigh Gabriel Mårthennssonn Steen, Och giordhe så nu som wedh tränne Laga Häredzting tillförnne, öfuerliudt witterligit och kunnogdt, huru såsom Hans Käre Fadher Kyrkioherdhenn i Wessilax Sochn, Wyrdigh och Wällärdhe H:r Mårthen Stenius, hafwer giordt ett Jorde och Hemma Kiöpt medh Matz Nillsonn Tårfui i Liedzamala, för 105 D: Kopp: myndt); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 15.–17.7.1669 f. 74 (Emedhan såssom Peer Peersson i Hulaus, sielf tillstoodh sigh hafua skiält Corporalen Gabriell Steen för een Hungring Hundh, det af wredes moodh skeedt ähr, effter det han Corporalen hade för Cammar Fiscalen wedh Ransackningen Uptäckt, at Peer brukar något Ödes Jordh, Uthan någons tillståndh, Huilket Corporalen honom icke tillgiffua wille, dy fälthes han till sina 6 m: effter det 31 Cap:ll i Rådstugu B: S: L:), Tyrvään käräjät 26.–27.7.1669 f. 79v, Lempäälän käräjät 29.–30.10.1669 f. 137 (Corporalen Manhafftigh Gabriel Steen i Liedzmala), Tyrvään käräjät 9.–11.11.1669 f. 147; KA mf. ES 1963 (nn 5) Vesilahden käräjät 4.–5.2.1678 f. 259 (Dygdesamma Hustro Brita Abrahamsdotter i Wesilax by); KA mf. ES 1964 (nn 6) Lempäälän käräjät 22.–25.6.1681 s. 245 (Coadjutoren i Wesilax Wällärde H: Henrick Hoslerus ... Lieutnanten Sahl: Gabriel Steen hwars Änckia han H: Henrich hafwer), Vesilahden käräjät 30.–31.1.1682 s. 461 (en häfftig wådeld), 462 (Emedan dygdes: hustru Brijta Abrahamsd:r beklagadhe sig nu intet kunna med rächningar bewijsa sin förriga Mans Sal: Gabriel Steens giäld wara betalt hoos Sal: Sadelmakaren j Åbo Berendt Haas, på hwilken Haases måg Guldsmeden i Åbo, Mest: Huggo (katso 3989) genom sin Fullmechtige M:r Carll Thelin nu fordrade), Kangasalan käräjät 6.–7.3.1682 s. 564 (Sal: Gabriel Steens Enkia hustru Brita Tyrvenia ... Qwartermestaren Hendrich Frijs på Enkians wegnar); KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 1.–5.3.1684 s. 1335 (H:r Hossleri Stiuufdotter Maria Gabrielsdotter); KA mf. ES 1966 (nn 7) Vesilahden käräjät 21.–22.2.1690 s. 1423 (Sochne skreddaren ifrån Karcku S:n Thomas Tuisku kom nu för Rätta opwijsandes Contractet emell:n sigh, Medhielparen i Wesilax wäll:de H:r Hendrich Hoslerus uthj Capellanens wäll:de H:r Christopher Wesilaxi nährwaro d: 7 Aug: 1687 uprättat, hwar i förmähles H:r Hendrich haf:a satt sin stiuf Son Isack Gabrielson hooss bem: Tuisku i Skräddare lähra, och sedhan har honom uthj fyra Åhrs tijdh samma handwärck uthlärt), Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1690 s. 1567; KA mf. ES 1969 (nn 13) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 23.–24.3.1696 f. 119v (Coadjutoren i Birckala Sochn Wällärde H:r Gustaff Stenius, kärde till hans Bror Coadjutoren her i Wesilax Sochn Wällärde H:r Johan Stenium). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 223 (XLVII), 260 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 576–577; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 316, 325, 332, 418, 449–451, 453; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #311; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #86. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 257; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1261 (Stenius Taulu 70); S. Stenius et al., Stenius. SSV 17 (1933) s. 113.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Stenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3375>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.