Helsingin yliopisto

Tiedot

1675/76 Henrik Hoslerus Henricus Jacobi?, Satacundensis 2436. Vht luult.: porilainen porvari Jakob Pettersson Housula († ~1680) ja Margareta. Ylioppilas Turussa 1675/76. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Henricus Hoslerus. | Sacellanus in Totkijärfwi, postea Sacell. in Euraåminne. | obiit 1705. — Apulaispappi Vesilahdella (coadjutor, 1679). Eurajoen kappalainen 1694. † Eurajoella 12.6.1704.

Pso: (jo 1681) Brita Abrahamsdotter Tyrvenius tämän 2. avioliitossa († 1727).

Poika: Keuruun kirkkoherra Jakob Hoslerus 4449 (yo 1699, † 1749).

Poika: Eurajoen pitäjänapulainen Jeremias Hoslerus 4728 (yo 1703, † 1713).

Poikapuoli: Pirkkalan pitäjänapulainen Gustaf Stenius 3375 (yo 1686/87, † 1698).

Lanko: ylioppilas Isak Tyrvenius 1256 (yo 1658, † 1669).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #209; KA mf. ES 1964 (nn 6) Lempäälän käräjät 22.–25.6.1681 s. 245 (Efter här i Rätten uprättad Rächning och Påhl Mattsons i Lietzama egen bekännelsse, dömbdes han Påhl att betala till Coadjutoren i Wesilax Wällärde H: Henrick Hoslerus för Leetzama hemans Wärde, som han Påfwels fader sig tillhandlat, haf:r af Lieutnanten Sahl: Gabriel Steen hwars Änckia han H: Henrich hafwer, och åth Påhl lembnat 130 Dr: K: Mt:), Vesilahden käräjät 30.–31.1.1682 s. 461 (wådeld), Lempäälän käräjät 3.2.1682 s. 473, Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.2.1682 s. 487, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–15.2.1682 s. 509, Pirkkalan käräjät 20.–21.2.1682 s. 524, Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–25.2.1682 s. 540, Kangasalan käräjät 6.–7.3.1682 s. 563; KA mf. ES 1965 (nn 6) Vesilahden käräjät 28.–29.11.1684 s. 1616, 1620; KA mf. ES 1965 (nn 7) Vesilahden käräjät 26.–27.10.1687 s. 479; KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1166 (Till Coadjutorens i Wesilax Wäll:de H:r Hindrich Hossleri fullmechtiges Stud:si Johan Lifmans 3054 begäran deputerades nu af Rätten Nembdemennerne ... at uthfordra, der intet iääf är, den Gullring wäll:t befalln:n Abraham Jacobson Wessel 1919 i Rautajockj för ehn rum tijdh sedan af H:r Hindrich till läns tagit), Vesilahden käräjät 27.–28.6.1690 s. 1518; KA mf. ES 1975 (nn 26) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 8.–11.7.1707 s. 1072 (ett Smidie Städ ifrån Sahl: Cappellan Henrich Hoslerus); KA mf. ES 1934 (mm 42) Eurajoen ja Lapin käräjät 9.–13.6.1704 s. 780 (Cappellahnens H:r Hindrichs hustru Margeta Tyrwenia kunde eij heller nu sig infinna på Rättens gifne bodh, medan som hennes Man dödz Siuuk och å Siähl tagen ligger, den hoon eij allena lemna kan); KA mf. ES 1934 (mm 43) Eurajoen ja Lapin käräjät 24.–26.10.1704 f. 109v (hustru Brijta Torvenia); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 8.3.1679 s. 16 (Coadjutoris i Wesilax H:r Henrici Hosleri skriwelse af d: 13 sistledne Februarij); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 18.7.1692 s. 42 (Oplystes första gången Housula gårdh, som H:r Henrich Hoslerus till Matz Masian den 20 sidstl: Junj för 40 D:r K:rm:t försåldt hafwer), Porin RO 1.8.1692 s. 46 (Widh dett Housula gårdh nu tredie gången Oplystes, som Bårgarens Jöran Arfwedhssons Mågh Mattz Mattzon sigh aff H:r Henric Houslero för 40 D: K:m:t tilhandlat, framsteegh bem: H:r Henrichz Syskonebarn Brita Mattzdot:r och Anhölt få gården för bem: wärde i byrd lösa; Mattz Mattzon inwände der emot henne Brita wähl hafft tjdh och ruum tilförenne och innan han sigh uthleet, gården som merendehls af gambl: och förruttne huus består, dem han sedermera något förbättrat, af wederböranden sig tilhandla, förebärandes uthom dhe fyratjo dal:r som kiöpebrefwet de Dato 20 Junj sidstl:e innehåller, uthfäst både mehrbem: H:r Hosleri Söner, uthan wedergällning få qwarteer hoos honom i bem: Housula gårdh, så lenge dhe scholan här sammastädes freqventera skulle ... Altså effter dett 2 Cap: Jord B: St: L: tildömes bem: Gårdh och grund Brita Matzdot:r att besittia för sig och sine effterkommande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 155 (XXXVI); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #209; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #4 (21.10.1690 Dnus Henr. Hoslerus adj. in Tenala, katso 3269). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 219, 253; O. Durchman, Jakob Hoslerus' familjeanteckningar. Genos 16 (1945) s. 51; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 85.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hoslerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2436>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.