Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1687 Påhl Wilpagrius Paulus Georgii, Kimingius 3415. Vht: Haukiputaan Alakiimingin Vilppulan talollinen Jöran Påhlsson ja luultavasti Margeta Henriksdotter. Ylioppilas Uppsalassa 6.10.1683 Paulus Georgii Kimingius O. Bothn. Ylioppilas Turussa sl. 1687 Wilpagrius Paul. Ostrob _ 172. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1687] Paulus Wilpagrius. Ups. dep. — Kurkijoen Tervuksen kartanon veronkantokirjuri 1696.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 212b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #346; KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 11.–12.7.1688 s. 104 (Studiosus Paulus Willpagrius gaf Retten tillkenna att En gammal Soldat ifrån Lumijoki Michell Andersson Innila ifrån Sijkajoki hade låtit Citera Philip Vipola om gammal Soldatz lega och icke war till städes att uthföra sin Sak, hwarföre begiert Dn: Vilpagrius på sin Broders wengnar för Soltatens legans åtahlan wara Frij ehrkiendt och togz detta Ad Notam), 106 (Studiosus Paulus Wilpagrius Fullmechtigat af Sahl: Anders Karkz Enkia hustru Margeta Samuels dåtter Lithovia, katso U360); KA mf. ES 1754 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 22.–23.5.1693 s. 135 (Mons:r Paulus Wilpagrius på Öfwerstinnans Wälb:ne Fru Anna Helena von Gertens wägnar); KA mf. ES 1754 (cc 22) Halikon ja Uskelan käräjät 14.–16.10.1695 f. 99 (Pastoris Sahl. Philip Backmans Erfwingar lembnat ... till Studenten Paulus Willpagrius ...); KA mf. ES 1799 (gg 15) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 1.–3.10.1696 f. 44 (Arrendatorskan öfwer Terwus godz dygdesamma h:o Maria Babbe (katso 2550) let genom Mons:r Paulum Wilpagrium Rätten föredraga det hennes Arrende bönder hafwa denne Sommar och ännu framgeent wijsat een stoor mootwilligheet at uthgöra dheras till håfzens bruuk wahnl: dagzwercken), 49v (Arrendatorskan dygdesamma h:o Maria Babbe inlade genom dess uthskickade Mons:r Påhl Wilpagrium een opsatz på fölliande Debitorers Gäld Nbl:n H: Eliæ Ahokij [Kurkijoen kappalainen Elias Simonis Ahockius] Enckia i Odzalax 158 D: 16 l: ...), 50; KA mf. ES 1800 (gg 15) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 5.–10.11.1696 f. 93 (Opbördzskrifwaren af Terwus godz Mons:r Påhl Willpagrius), 95 (Arrendatorskan dygdesamma h:o Maria Babbe genom OpbördzsSkrifwaren Mons:r Påhl Willpagrium beswärade sigh öfwer Sigfred Jöranson Kåstamo i Tyriä). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206 (XLIV), 232 (XLVIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 286; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #346, s. 251; Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 12 (17.1.1685, Dn. Paulus Wilpagrius anklagade Henricum Carlinium U412 O-bothn. att han förleden söndagz, då han war i hans cammar och bad honom gå uth sedan dhe ätet, williandes han sättia sigh till att läsa, bleff swarad aff Carlinius: Den och den stiäl ifrån digh något, och begynte tournera, säyandes iagh, sadhe Vilpagrius, dhet jagh bör hafwa fridh i min cammar, då swarade Carlinius: Fan har nekat digh fridh som är din broor. Carlinius språng dher medh på migh i håret, och medh den ena handen giorde han migh twenne blodsår, dhet ena i näsan och det andra i kindbenet. Sedan stötte han migh moth sängen och slogh migh under sigh sparkandes migh på bröstet medh knään ...), 16; Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 414 (7.9.1687, Studiosus Dominus Paulus Kimingius begär att få testimonium och Daniel Anglenius 3792 viaticum. Inspector nationis för tijden warande Rector contesterade dhet han intet förnumit om dhem annat, än dhet förswarligit är, hwarföre bewilliades dhem dheras begäran); Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 208.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Påhl Wilpagrius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3415>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.