Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 6.10.1683 Henrik Carlinius Henricus Sigfridi, Ostrobotniensis U412. * noin 1666. Vht: oululainen porvari, raatimies Sigfrid Staffansson (kotoisin Hailuodosta, † 1693) ja Dorde Mattsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 6.10.1683 Henricus Sigfridi Carlinius O. Bothn. — Kuusamon Sodankylän kappalainen 1689. Kemin Tervolan kappalainen 1693. † hukkui Kemissä 12.8.1700.

Pso: Anna Paldanius (jäi leskeksi).

Appi: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Veli: Kajaanin nim. pedagogi Sigfrid Carlinius 3533 (yo 1688, † 1704).

Poika(?): Muhoksen kappalainen Henrik Carlinius, myöh. Carlenius U645 († 1732).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 15.5.1686 f. 258 (Till Landzhöfdingen Gustaff Grasse om 2:ne Capellers oprättande, katso 852), 23.9.1688 f. 559 (Till Stats Contoiret swar att Sodankyhle Kyrckia får dhe 900 D. K. M:t till reparation), 25.10.1688 f. 655; KA mf. ES 2037 (rr 27) Kemin käräjät 19.–21.2.1690 s. 213 (Af Högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass förordnades till Caplans bohl åth ... Tridie Caplan Sahl: H:r Daniels Tuderi 1144 Successor wedh Terfwåla Capell, Michel Colemainen 1/4 Mantals Crono Jordh); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kemin käräjät 20.–21.2.1691 s. 168 (Capplans bohletz hemman); KA mf. ES 2038 (rr 28) Kemin käräjät 7.–8.7.1691 s. 40 (Slagzmåhls Twist ... Caplan wedh Kemi Träsk H: Hendrich Carlinius); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kemin käräjät 22.–23.2.1694 s. 308 (Föresteegh Capellanen wyrdige och wällärde H:r Henrich Carlenius medh berättellsse huru som han nyligen är blefwen transporterat op i Sochnen hwarest honom fuller är tilldeelt ett hemman eller Cappellans Bohl, utj Lappiniemi by men som det skall bestå af mycket swaga ägor och i synnerheet ringa fiskewattn, dy anhåller att Rätten wille förmå Terfwola eller berörde Byys Kållkelagh att unna honom medh sig att fiskia effter ½ Mantahl), 312 (Capellanen wyrdigh och wällärde H:r Henrich Carlenius berättade huru såssom Erich Limatain ifrån Lappiniemibyy andra dagh Juhl kommit till Kyrkian fuller och drucken åkandes, medh Tobackz pijpan i Munn och siungandes een hoop förargelige wijssor eller Runo som dhe kalla ... Alltså skall han lijkmätigt Kongl: Maij:ttz placat om Eeder och Sabbatzbrott bötha sina 50 Dal:r Sölf:r mynt eller i mangell af penninge böters erläggiande sittia i fängellsse 14 dagars tijdh wedh wattn och Brödh sampt der ofwan på uthstå kyrkioplicht och afbedia församblingen), Kemin käräjät 9.–10.7.1694 s. 95; KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 27.2.–1.3.1697 s. 444, Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 31–37 (Cronones Ländzman wählförståndig Samuel Palldanius föreställte een ogifter karl Mattz Oloffssonn Rynänen ifrån Kåifwu Kylä byy, hwilcken förledne första Stoora Bönedagen d:n 16 aprill af Cappellanens H:r Henrich Carlenij hustru Anna Anders d:r [!] och några andra qwins personer, blifwit beträdd medh stölldh uthj Lappiniemi Cappell ... H:r Henrichs Moder Dårde Mattz d:r, hwilcken jämpte dhe andra warit i Kyrckian, då denne tiufwen blef ertappat, war nu borta ... Sentens och Domb ... Fördenskull i föllie af Kongl: Maij:z uthgångne Straffordning de dato 18 Maij 1653 bör han [Mattz Oloffsson Rynänen] för een sådan swår missgiärning mista lijfwet, doch den högl: Kongl: Hoffrättz högrättwijsa Dijudication och godtfinnande alldra ödmiukeligast heemställt); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 4.–5.3.1698 s. 401, 408 (Cappellanen Wyrdig och wällärde H:r Henrich Carlinius medelst Clar och Ostrijdig räckning bewijste sig uppå sin Sahl: Faders Sigfredh Staffanssons Sterbhuus wägnar hafwa att fordra af Olof Kujas Son Haans Ohlsson 70 d:r k:m:t), 424; KA mf. ES 2040 (rr 36) Kemin käräjät 4.–7.3.1699 s. 522 (Såssom ingen af närwarande Rättens ledamöter kunde gifwa någon nödig underrättelse huru med Johan Karfwoses 1/4 M:lls Ödelämbnade hem:n beskaffat är, som Cappellanen här sammastädes H:r Henrich Carlinius på frijheet söker optaga ...), 534 (Det opwijste Probsten och Kyrckioheerden här sammastädes hög Ehrewyrdige och Höglärde H:r Johan Tuderus 852 Consistorii Ecclesiastici i Åbo till honom ankombne Breef af d: 7 Decemb: förl:t Åhr, deruthinnan H:r Probsten antydes att på Consistorii wägnar wara tillstädes wedh den ransakning som medh denne Rätt anställas skall, och af wählbem: Consistorio hijt remitterat är, om dhe förgripelser som Prästen Andreas Ulenius U406 angifwit sin Successorem Capellan här sammastädes H:r Henrich Carlinius, som skulle han tijd effter annan öfwerfallit sine åhörare med hugg och slag, hwilcket förber:de Prästman Hans Kongl: Maij:tt medelst een Underdånig Suppliqve föredragit, som sedermera Consistorio blif:t communicerat, anhållandes allt fördenskull H:r Probsten att Rätten wille icke allenast om förber:de måhl ransaka uthan och effterfråga, hwi dhe icke sådant för H:r Probsten oppenbarat, uthan förteegat lämbnat ... förmenandes H:r Henrich att alt detta som han så omildt af Ulenio blif:t angifwen före, skulle wara ett opdichtat wärck äfwen som det han i sin Suppliqve förmält honom hafwa rymbdt ifrån Ubsala Academiæ der lijkwähl han medh då warande Rectoris Olai Wolfii Inspectoris Nationis Petri Lagerlöfz Testimonio war försedd som H:r Henrich nu äfwen opwijste ...); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kemin käräjät 15.–18.7.1699 s. 615 (Capellanen i Brahestadh wyrdige och wällärde H:r Abraham Remahl 3469 föredrog Rätten huru såssom han effter Cappellanens här sammastädes wyrdige och wällärde H:r Henrich Carlinii så skrifft: som Mundtel: anhållan och anmodan månde A:o 1696 d: 21 Aprilis cavera för den skulldh bestående af 40 d:r k:m:t som dess Broder Sigfrid Carlinius hoos Borgaren i Åbo stadh Lars Ulf kommit att häffta före ...), 620 (Borgarens ifrån Uhleå Sahl: Sigfredh Sigfredssons Carlinii Erfwingar), 639; KA mf. ES 2042 (rr 38) Kemin käräjät 5.–7.3.1701 s. 434 (Ländzman Samuel Palldanius på sin Systers Sahl:ge Cappellanens Henrich Carlinii Enckias hustru Anna Palldanias wägnar framkom och anhöllt det måtte några af Rättens medell eller och andre främmande Män förordnas som icke allenast Inventera den Egendomb och ringa qwarlåtenskap, som hennes Sahl:ge Man effter sig lämbnat, uthan och den samme wärdera, effter såssom hon, hwilcken befinner Sterbhuset medh een anseenligh Giälld graverat wara, befarar det Creditorerne till äfwentyrs skulle påbörda henne, som Egendomen under händer hafwer, all Giälldh till pricka betahla och icke effterlåta henne dhe befintlige löösöronen emoot wederbörl:g lössn); KA mf. ES 2042 (rr 39) Kemin käräjät 5.–7.3.1702 s. 450 (Dhet påstådh fullan Anders Iså uthj Öfwerpakolaby sig hafwa med Sahl:ge Capellans H:r Henrich Carlinij Enckias Anna Palldanias lof och minne förl:ne höstas bärgat några Såtor höö af een Eng Karfwå Cronohemman tillhörig som hon effter lagl:t tillstånd emoot frijheet af Öde optagit; Men emedan han detta sitt föregifwande eij gittade bewijsa, och Enckians Fullmächtig eller dess Broder Samuel Palldan tiltalt detta nekade; Alltså dömbdes han som tillstod sig hafwa der af affört 2 Stackor att icke allenast restituera Enckian dhe samma ...), 471 (ländzman Samuel Palldanius); KA mf. ES 2043 (rr 40) Kemin käräjät 11.–12.3.1703 s. 309, Kemin käräjät 3.–4.6.1703 s. 477 (Framträdde Studenten Sigfred Carlinius 3533 och berättade huru såssom han låtit till detta ting citera Johan Michelssonn Piekåla för det han olagl:n dess Sahl:ge Broders H:r Henrich Carlenii hemman Marskila benembdh icke allenast tillträdt, uthan och sedermera det samma uthj samfällte tree Åhrs tijd nyttiat); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 5.–8.7.1705 s. 389 (Cappellans Sahl:ge H:r Henrich Carlenii Enckias hustru Annæ Palldaniæ Insinuerade suppliqve och beswär öfwer een dehl af denne Sochns Allmoge som ter sig mootwillige att förnöija och afbetahlt giöra hennes Sahl:ge Mans resterande Cappellans ränttor). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 203 (XLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIV); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 481 (mainitaan eräs Carlijn, tämä?); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 286; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 12 (17.1.1685, katso 3415), 16. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 234, 242; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 221; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 11; O. Schalin och W. Schalin, Släkten Carlenius – med härstamning från Carlö. Uppsatser IV (1981) s. 126.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Carlinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U412>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.