Helsingin yliopisto

Tiedot

1687/88 Hans Mallenius Johannes Henrici, Nylandus 3472. Vht: lääninsihteeri Henrik Mallenius 1446 (yo (1661), † 1684) ja Maria Hansdotter Godhe tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1687/88 Mallenius Joh. Henrici _ 175. — Katselmuskirjuri Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1695. † 7.8.1696.

Kaima: henkikirjuri Johan Mallenius 3473 (yo 1687/88, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1696 f. 365 (KA mf. WA 2068); KA mf. ES 1887 (ll 15) Espoon käräjät 3.–4.10.1698 s. 529 (Dhet Lätt Probsten och Kyrkioherden Ehrewördighe och högwällärde Mag: Georg Kijhl 3182 upwijsa een obligation af Sahl: Mons: Hans Mallenio uthgifwen d: 4. Dec:br 1695. å 30. D:r K:m:t som han blefwet skylldigh bem:te herr Probst, begiärandes han, effter som Mallenius är sedermera med döden afgången, att dess Moder dygdesamma hustro Maria Godhe, måtte honom samma Giäldh betala, Alldenstundh hon ännu skall innehafwa oafwittrat bemelte dess Sons Fäderne; Och emedan hennes Son Munsterskrifwaren Mons: Samuel Mallenius deremot föregaf som och hon med een insänd opsattz wille bewijsa, att hennes Son bem:te Hans Mallenius allareda uthbekommit sitt Fäderne och dhe intet arfft honom, derföre dhe förmeente sig eij kunna påbördas att betahla hans giäldh, hafwandes dock eij att opwijsa någon afwittringh eller Beskiedh af honom, till huru mykit han å ber:de Fäderne bekommit, uthan förmeendte dhet widh nästa Tingh närmare kunna giöra, anhållandes Fördhenskull om Dilation der till. Myös (ll 16) 20.–22.2.1699 s. 253). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230 (XLVIII).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Mallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3472>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.