Helsingin yliopisto

Tiedot

1687/88 Johan Mallenius Johannes Nicolai 3473. Vht: amiraliteetin redusoitujen tilojen inspehtori Lounais-Suomessa Nils Hansson Mallenius (‡ 1691) ja Kristina Rothof. Ylioppilas Turussa 1687/88 [Mallenius] Johan Nicolai _ 175. — Veronkantokirjuri Ahvenanmaalla (1701). Henkikirjuri. † Marttilassa 24.4.1735.

Pso: 1705 Anna Maria Godenhielm († 1766).

Setä: lääninsihteeri Henrik Mallenius 1446 (yo (1663), † 1684).

Äidin isä(?): Föglön kirkkoherra Gudmund Rothovius 115 (yo 1640, † 1691).

Tyttärenpojan poika: Säkylän kirkkoherra (Vesilahden nim. kirkkoherra) Fredrik Johan Colérus 10258 (yo 1786, † 1825).

Lanko: Uudenkaupungin kirkkoherra Salomon Tumulander, myöh. Tumulin 3069 (yo 1683, † 1747).

Kaima: katselmuskirjuri Hans Mallenius 3472 (yo 1687/88, † 1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA valtakunnanregistratuura 13.8.1684 f. 475 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz för Inspectoren Mallenius ... han är genom ett uprättat arende Contract kommen i possession af Salmis Säthegård, och berättar sig stoor omkåstnad hafwa anwändt på des byggnadt ... godzen nu mehra intet läre blij som förr under Wårt Ammiralitetz disposition som med honom har Contraherat, åstundandes dherföre till sin säkerheet Wår Nådige Confirmation på samma arende ...), 16.12.1684 f. 821, 16.12.1684 f. 822, 15.10.1685 f. 539 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz om Sallmis gård i Nykyrck Sochn), 10.2.1686 f. 48; KA mf. ES 1928 (mm 21) Kalannin ylim. käräjät 18.–20.3.1691 s. 230 (Inspectorens Sahl: Niels Mallenij Änckias hustru Christinæ Rothovij till Underskrefwen insände skrifwelsse af den 10 hujus, förmälande dett wore hon på reesande footh till Stockhollm, att låta begrafwa sin Sahl: Man, hwilcken der nyl:n dödh blifwit, och här ifrån medh sigh bårtfört alla Sallmis gårdz arrende handlingar); KA mf. ES 1929 (mm 26) Vehmaan käräjät 10.–11.5.1694 s. 103 (Enckian dygdesamme hustru Christina Rothoff); KA mf. ES 1930 (mm 28) Vehmaan käräjät 21.–22.6.1695 s. 161 (till Kåskis Gård, der Sahl. [Nils] Mallenius då [hösten 1689] tilhållit); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Kumlingen ja Brändön käräjät 28.–31.5.1701 f. 81 (Opbördz Skrifwaren Mallenius), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 26.–28.2.1703 f. 360v (opbördzskrifwaren Johan Mallenius), Finströmin ja Getan käräjät 1.–3.10.1703 f. 453 (Då läth Opbördzskrifwaren Johan Malenius å sin Kiäre Moders wägnar anmähla huru som hoon i anledningh af hans Kongl: Maij:tt allernådigste uthgifne Förordningh söker att inbörda Markusböhle Cronohemman, som Häradzhöfdingen Wälb: Carl Carplan för tijden besitter och possiderar, medh begiäran att of:de hemmans lägenheeter nu och wedh detta tillfälle undersökias och verderas kunde); KA mf. ES 3239 (Åland 14) Jomalan käräjät 6.6.1707 s. 349 (att låta stemma för detta Upbördzskrifwaren Johan Malenium at giöra redo för någon barndstodh ... Länssman Tolfwan i Wehmo Sochn till underteknat berättat sig wähl lefwererat stembningen till Malenii hustru, men han sielf warit till Stockholm förest dy måste medh ber:de saak till Nästa Ting anstå, då bem:te Malenius å Nyo instemmas bör); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Sundin käräjät 10.–11.6.1707 s. 363 (Inkom för detta Upbördzskrifwarens J: Malenii Bref Dat: Soinila d: 1 Junii dess medelst han sin uhrsecht giör dett han för dess reesa till Stockholm ej kunnat ...), Jomalan käräjät 10.–13.2.1708 s. 218, Jomalan käräjät 22.–24.9.1708 s. 517; KA mf. ES 3243 (Åland 17) Sundin käräjät 21.–22.6.1714 s. 79 (Jungfru Helena Mallenia, katso 4309); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 23.11.1681 (Bårgerskapet beswärade sigh öfwer Inspectoren på Salmis Nils Mallenius), Uudenkaupungin RO 4.8.1683 (Inspectorens på Salmis Wälbet:de Nils Mallenij Skrifware Wilhelm Pijhl, katso 4758); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 14.9.1685, Uudenkaupungin RO 24.10.1685 (Företrädde nu för Rätta Kongl: Ammiralitetz Inspect:n Wälbet:de Nicolaus Mallenius, medh Glasbrukz Direct:n Gustaf Johan Joungh, fordrandes Inspect:n Mallenius af Direct:n Joungen en stor påst peningar nembl:n 3658 d:r 31 ö: 2 2/5 th: k: m:t Capital föruthan interesse, der ibland ähr 1335 d:r 8 ö: för Cronones Ladugård Kaukola, som Joungen Arrenderat); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 17.4.1699 (Sahl: Inspectorens Niels Mallenij Effterlefwerska Madam Christina Rotthoff); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 13.9.1669 (Advocaten i den högl: kongl: hofrät Nilss Hanson Mallenius anhölt nu som tilförende näst förledne 19 Aprilis skedt är, at få doom och Execcution på Tönnes von Holtens änkia hustru Karin Jöns dotter, för den giäld hennes Sal: Man Mallenij Fader Hans Matzon (katso 1446) ifrån Munkeby effter sin obligation dat: 1652 lydande på 80 R:D:r Capital skyldigh är). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230 (XLVIII). — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 140.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Mallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3473>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.