Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1688 Axel Palander Axelius Abrahami, Satacundensis 3528. Vht: Keuruun kirkkoherra Abraham (Abrahamus Axelii) 270 (yo 1642, † 1697) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1688 [Palander] Axelius Kyro-Satac. _ 177. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1688/89] Axelius Palander. | Sacell. in Kuoriwesi. | Mortuus 1709.‹¿›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.5.1692. — Keuruun pitäjänapulainen 1692. Kuoreveden kappalainen 1698. Längelmäen vt. kirkkoherrana isonvihan aikana 1718–22. ‡ Kuorevedellä 4.6.1727.

Pso: Maria Grelsdotter Wächter († 1760).

Poika: Pohjan kappalainen Johan Palander 5424 (yo 1724, † 1779).

Poika: Kuolemajärven kappalainen Gustaf Palander 5657 (yo 1729, † 1751).

Poika: Dragsfjärdin kappalainen Abraham Palander U1248 († 1753).

Pojanpoika: Nilsiän kappalainen Johan Palander 7191 (yo 1746, † 1791).

Lanko: Keuruun ent. kappalainen Johan Hortelius 2452 (yo 1676, † 1735).

Vävy: Kuoreveden kappalainen Johan Lucander 5345 (yo 1722, † 1759).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #324; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Längelmäen ja Keuruun käräjät 3.–4.7.1706 f. 156v; KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–23.3.1693 f. 153 (Coadjutoren j Keuro Wällärde H:r Axel Abrahammj), 154; KA mf. ES 1969 (nn 12) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–9.7.1695 f. 300; KA mf. ES 1971 (nn 19) Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.9.1702 f. 291v (H:r Axells Börde hem:n Häckinen uthj Suolax by och Keuru S:n); KA mf. ES 1972 (nn 21) Oriveden käräjät 8.–9.3.1704 f. 198 (des tillträde 1699 uppå Cappellans Bohlet Serkilax); KA mf. ES 1973 (nn 22) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–12.1.1705 f. 3 (Hustro Elin Erichzd:r ifrån Simpsiö by och Keuru Pastorat Kärde till Cappellanen i Cuorewesi Wällärde H:r Axel Palander angående Håckala Börde hemman i Suolax by och bem:te Keuru Pastorat, som hennes afledne Fader Erich Jöransson Häckinen 1675 af H:r Axels Fader Kyrkioheerden Sahl: H:r Abraham Axelio sig tillhandlat och H:r Axel sedermera eller 1697 skall sig olagl: tillwällat iempte en dehl af bem:te hennes Faders Lösa Ägendom, begärandes, att han måtte träde ifrån Hemmanet och för Lösöron redo och richtigheet giöra, H:r Axel inlade förra Crono Befallningzmans Sahl: Niels Weckmans honom meddehlte Skrifwelse Dat: d: 31 Jan: 1697 så lydande Ordh ifrån Ordh: emädan Erich Jöransson Håckinen så af sig kommen är, att han nu mera hwarken förmår betahla den deraf gående Ränttan myckit mindre swara till den sig påsankade Resten, Alltfördy oplåtes samma hemman H:r Axel Palander såsom en Slächting dertill, att nyttia och cultivera ... seijandes H:r Axel sig willia gärna afstå till Elin Hemmanet, allenast hon betahlar åfwann:de des fordran, hwilcket hon mehnte sig eij wara befogadh att göra, så wijda hon eij woro underrättadh hwadh på Köpskillingen mera återstodo, inläggandes deriempte sin Farbroders Borgarens i Åbo Samuel Kifwisildas Skrifwelse till hennes Man Jöran Larsson af d: 10 Martij 1703, hwaruthj han anmodar och befullmechtigar honom Jöran, att fordra af H:r Axel Palander de 51 D:r K:r m:t, som des Broder Erich Håckinen woro honom skylldig, effter han des Hemman iempte den lösa Ägendomen tillträdt); KA mf. ES 1976 (nn 27) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–12.3.1708 s. 219, Ruoveden ja Keuruun käräjät 7.–9.10.1708 s. 545; KA mf. ES 1976 (nn 28) Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.3.1709 s. 432 (H:r Axells hustru Maria Wechter); KA mf. ES 1977 (nn 29) Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.1.1710 s. 57, 84. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #324; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #51. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 285, 288; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 989 (Palander Taulu 2); A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 182, 183; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1976.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Palander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3528>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.