Helsingin yliopisto

Tiedot

1688/89 Kristian (myös Krister) Procopaeus Christianus Christiani, Satacundensis 3547. Kastettu Tukholmassa (suom. seurak.) 27.8.1676. Vht: Loimaan kirkkoherra Kristian Procopaeus 1787 (yo 1665, † 1693) ja Elisabet Thomaeus. Ylioppilas Turussa 1688/89 [Prochopæus] Christ. [Satac _ 178]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1688/89] Christiernus Procopoeus. | Pastor in Læthala | Mortuus. Respondentti 20.12.1693 pro exercitio, pr. David Lund 2257. FK ?. Respondentti 28.5.1698 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1699. — Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Gotth. Vilh. von Budbergin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1699, rykmentinpastori 1701. Laitilan kirkkoherra 1702. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1705. ‡ Laitilassa 4.4.1705.

Pso: 1699 Kristina Humble tämän 2. avioliitossa († 1741).

Pson seur. aviomies: Laitilan kirkkoherra Jakob Lignipaeus 4100 (yo 1695, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #327; KA valtakunnanregistratuura 8.10.1697 f. 640 (Till Stats Cont. om Nådeåhr för Fändrick Berners Encka ... Såsom Wij i nåder hafwe bewilliat at Fendrickens under Wårt Öster Bottens Infanterie Regemente Fredrich Berners Encka Christina Humble skall niuta nådeåhr effter bem:te des Man), 8.10.1697 f. 644, 11.9.1699 f. 280 (Bataillons Predijkants fullmackt under Nylands infanterie Regemente för Christian Procopæus ... medelst Jacob Garrolii 3474 befordran till Regements Predijkants Ämbetet under Österbåtns infanterie Regementet, Bataillons Predijkants beställningen under Wårt Nylands Infanterie Regemente är kommen at blifwa ledig), 20.4.1701 f. 297 (Till Consistorium i Åbo för Regementzprästen Gustaf Montanus ... för detta regementz predikanten under wårt Nylandz Infanterie Regemente Gustaf Montanus för tilltagande ålder och fattigdom skull intet har kunnat infinna sig wed Regementet utan har Bataillons prästen Procopæus hela tijden för honom giort tienst), 20.4.1701 f. 303 (Regementz prästs Fullmackt för Christian Procopæus ... medelst Gustaf Montani afgång regementz predikantz beställningen under Wårt Nylandz Infanterie regemente kommer at blifwa ledig), 2.12.1701 f. 829 (Bataillons Prästs fullmacht för Johan Molsdorfer 3737 ... medelst Christian Procopæi befordran til regementz Prädikants bestellningen Bataillons Predikantz tiensten wid Wårt Nylands Infanterie regemente för någon tid sedan är worden ledig), 12.5.1703 f. 219 (Körkieherde fullmackt för Christian Procopæus ... medelst Johannes Salonii 2465 dödelige frånfälle Letala Pastorat i Åbo Stift är kommit att blifwa ledigt), 26.9.1703 f. 298 (Regements Predikants fullmakt för Martinus Florinus 3652 ... medelst Christian Procopæi befordran til Lethala Pastorat, Regements Predikants beställningen under Wårt Nylands Infanterie Regemente är kommen at blifwa ledig), 23.11.1705 f. 326 (Fullmacht för Regements Predikanten Jacob Lignipoeus 4100 på Kyrkioherde beställningen wid Letala Pastorat i Åbo Stifft uti framledne Christian Procopæi ställe); KA mf. ES 1934 (mm 42) Laitilan käräjät 28.–29.1.1704 s. 145, Laitilan käräjät 1.–2.6.1704 s. 703; KA mf. ES 1934 (mm 43) Laitilan käräjät 19.–21.10.1704 f. 61; KA mf. ES 1934 (mm 44) Laitilan käräjät 13.–15.2.1705 f. 79v (Sahl: Pastoren här wed Lethala Församblingh Högwällärde H:r Christian Procopeus ... ber:de Pastoris Enckia Mad: Christina Humble), 83; KA mf. ES 1976 (nn 27) Loimaan käräjät 23.–24.3.1708 s. 236 (Det Anlände Kyrckioherdens i Letala H:r Jacob Lignipæi skrifwelsse till Rätten af d: 12 Martij Nästl:, hwaruthj han Andrager, att såssom uthj hans Antecessoris Matrimonij förr detta Kyrckioherdens wed Letala Församblingar Sahl: H:r Christiani Procopæi Kära föräldrars Sterbhuus Näppel:n Lärer wara efter Kyrckioherdens i Loimjoki S:n Sahl: H:r Christiani Procopæi dödelige frånfälle något Inventarium oprättat, mindre Än Arfskifte skedt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #327 (Kristian Procopaeus); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #208. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 185; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1062 (Procopaeus Taulu 10); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22 (Christian Procopaeus); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1439G, 1468R, 2334R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 147; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #18, 1780R, 2463R, 3437, 4430.

Doria gratulantti

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Procopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3547>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Prochopæus, Christ. [C. f.] Satac. p. 178 || Sat. 327. Hans far p. 86. Född 1677. Respondens 20.12.1693 u. Lund, 1698 pro gradu u. Hahn. Kh i Letala 1703. Död 1705.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236.