Helsingin yliopisto

Tiedot

27.6.1672 Petter Hahn Petrus Olai, Smolandus 2187. * noin 1650. Talollisen poika Uråsan pitäjän Skyestä. Växjön koulun oppilas 19.3.1661. Växjön lukion oppilas 27.5.1669 – 1672 (Aboam). Ylioppilas Turussa 27.6.1672. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1672] d. 27 Junii. Petrus Olai Hahn. Stipendianomus 5.7.1673. Stipendianomus 13.4.[1674?]. Respondentti 16.5.1674, pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 26.2.1676, pr. Jakob Flachsenius 787. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1676 – sl. 1682. Respondentti 31.10.1679 pro gradu, pr. Samuel Gyldenstolpe 1427. FM 27.11.1679. — Smålandilaisen osakunnan inspehtori 1688–1713, Pohjalaisen osakunnan vuonna 1706, Värmlannin, Närken, Södermanlandin, Ångermanlandin, Länsipohjan (ja Pohjanmaan?) 1709–15. Fil. tiedek. promoottori 1694. — Turun akatemian kirjaston amanuenssi (varakirjastonhoitaja) 1675, kirjastonhoitaja 1677 (virkaan vasta 1690), ylim. filosofian professori ja vt. fysiikan professori 1681, vakinainen fysiikan professori 1683. Akatemian rehtori 1690–91 ja 1705–06. Omisti Tenholan Jordansbyn. Pakeni sotaa Ruotsiin ja asui siellä vävynsä Lars Tammelinin luona. † Västerfärnebossa 20.8.1719.

Pso: 1681 Margareta Nilsdotter Lietzen.

Poika: Turun katedraalikoulun kollehtori, FM Nils Hahn 3947 (yo 1693).

Poika: kruununvouti Petter Hahn 4753 (yo 1703).

Poika: Johan Hahn 4754 (yo 1703).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Vävy: lääketieteen professori, LT Nils Wallerius U411 († 1704).

Vävy: Turun piispa, FM ja TT Lars Tammelin 3106 (yo 1683/84, † 1733).

Viittauksia: HYK ms., Smål. osak. matr. #153; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (5.7.1673, 13.4.[1674?]); KA valtakunnanregistratuura 5.4.1683 f. 190 (Fulmackt för Mag. Petrus Hahn at blifwa Professor Physices ordinarius i Åbo), 24.5.1690 f. 317 (Bibliothecarii Fullmacht wid Åbo Academie för Professorn Mag. Petrus Hahn ... såsom förmedelst H:r Gabriel Wallenii 2245 dödelige frånfälle, Bibliothecarij beställningen wid Academien i Åbo är kommen att blifwa ledigh), 20.7.1693 f. 427 (Till H:r Grefwe Bengt Oxenstierna, at låta afföllia til Åbo Academie de Doupletter eller Tripletter, som til öfwerflöd finnas wid Academien i Upsala ... bemälte Academie, som för tijden med mycket ringa ock lijtet Bibliotheque är föresedd), 18.1.1695 f. 28 (Till Professor Obrecht Vocation, at hafwa inspection öfwer alla Bibliothecer uti Swerige ... På det man och så mycket bättre må wara underrättat, uti hwad stånd öfwer hela Wårt Rijke så hos Academier och Gymnasier, som Consistorier på hwar ort de där befindtelige Bibliotheken måge wara, och hwad til äfwentyrs på den ena eller andra orten kunde antingen till deras complettering ytterligare fordras, eller andre derwid befindtelige feelachtigheter bootas och rättas, samt hwad som eliest till ett så nyttigt werks befordrande gagneligit wore, i acht tagas och bestellas; Så hafwen I med wederbörande på alle de orter, som förberörde äre, at correspondera och af dem at begära och inhämpta richtige inventarier och Catalogos på Böckerne, iempnförandes och iemkandes dem sedan med hwarandra förmedelst Doubletters fördelande til de orter, hwarest sådane Böcker icke finnas, med hwad mera I kunnen finna til ett sådant alment werks, som pro bono publico en så stoor nytta med sig hafwer, förbättrande och oprätt hållande), 23.4.1695 f. 178 (Till Kyrkioherden i Örebro Magister Bilberg, angående des resa till Tårneå ... Såsom Wij skulle åstunda at hafwa någon nermare och nogare kundskap öfver den observation Wij sielfwe förledit Åhr hafwe giort i Torneå angående Solenes nedergång; Altså wele Wij Eder och Professor Spole en resa dijt åth til den ändan hafwa anbefalt), 27.4.1695 f. 189 (Till Stats Contoiret om medell för Probsten Bilberg och Professor Spole til den Norlandske resans fortsättiande), 7.1.1720 f. 3 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Professor Pryss 3501 på Bibliothecariatet wid Academien i Åbo ... Medelst Professsoren Hahns dödel. frånfälle, Bibliothecariatet wid Åbo Academie, hwilket han jemte Physices Professionen förestådt, är wordet ledigt ... Till Professor Physices wid Åbo acad. Adjunctus Philosophiæ därsammastädes Mag:r Johan Thorwöste 3662 i anseende till dess långl. tienst, lärdom och förfarenhet, som till samma Profession egentligen höra, efter den afledne Pehr Hahn); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 9.1.1697 s. 1 (Såssom Handelsman Torsten Burgman nu skrifftel: angifwer, att Professoren Höglärde H: Petrus Hahn, skall sigh haf:a honom oåthsport antaget Förmynderskapet för Unga Hans Wickelgren 3994), Helsingin RO 18.1.1697 s. 15 (Tullnären Wälbet:dh Petter Wetter (katso 6371) leth upbiuda första gången Röda Krogen och een stoor bryggepanna som han d: 13 huijus sigh tillhandlat af Professoren H: Pehr Hahn, Kyrckioherden H: Andreas Ignatius, och handelsman Torsten Burgman för 380 d: k:m:t); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 11.7.1698 (... Wedh samma tilfälle Inkom en Studiosus Mons:r Hindrich Tammelin 3812 såsom Fulmähtig på professorens Höglärde H:r Magister Petrus Hahns wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 109, 158, 292, 324, 342, 343, 362, 365, 429, 433, 475, 482, 494; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 10, 11, 18, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 110, 129–131, 158, 163, 175, 176, 208 passim, 241, 293, 325; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 1 passim; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 112; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 12; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 244–245 #269 (27.7.1677); Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 7, 9; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 127 passim; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #153; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 403. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 172; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #16D, 56G, 715G, 744G, 745G, 839G, 965R, 994G, 1330R, 1412–1536P, 1457D, 1466D, 1467D, 1494D, 1517G, 1521G, 1528G, 1704D, 2153G, 2156G, 2159G, 3381G, 3659G, 3778R, 3783G, 3792G, 3796G, 3805G, 3812G, 3822G, 3977G, 4230G; G. Hansson och L. Herzog, Västerås stifts herdaminne II:2 (1990) s. 893; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 117; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2414 (1714), 3362 (1715), 4518 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #609, 623H (prom. 1679), 653G, 933H, 1143R, 1355, 1726R, 1752–1839, 1868H (vih. 13.1.1681), 1888H, 1926H, 1973, 2268, 2367H (vih. 13.1.1681), 2567, 2657, 3056, 3181H, 3388, 3624R, 3637, 3748H, 3958H (prom. 1679), 4067, 4264H (vih. 13.1.1681), 4265H (prom. 1679), 4266H; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 472; E. Lehikoinen et al., Suomen lintutieteen synty (2009) s. 99–114.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Hahn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2187>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.