Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Samuel Hornaeus Samuel Samuelis, Aboensis 3571. Vht mahdollisesti: Turun meritullin syökäri Samuel Klemetsson ja Brita. Turun katedraalikoulun oppilas 20.9.1686 (in cl. rect. circ. infer., Samuel Samuelis Aboënsis). Ylioppilas Turussa kl. 1689 [Hornæus] Sam. Samuelis Ab _ 179. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1691 – sl. 1692. Respondentti 27.5.1692, pr. Anders Hasselqvist 1906. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Sauvossa) 29.9.1692. — Apulaispappi Rymättylässä 1692. Armovuodensaarnaaja Houtskarissa s.v., kappalainen siellä 1694. Uudenkaupungin kirkkoherra 1704. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Holmin ja Kullan kirkkoherra (Uppsalan arkkihiippak.) 1716. Eurajoen kirkkoherra 1721. Rovasti. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1700, saarnaaja pappeinkokouksessa 1707. † 1740.

Pso: 1:o 1693 Kristina Johansdotter Tolpo tämän 3. avioliitossa († 1698); 2:o 1698 Katarina Stålbom († 1715); 3:o (jo 1722) Maria Murman tämän 2. avioliitossa (elossa 1740).

Pson edell. aviomies: Korppoon kappalainen Jonas Wrigstadius 2785 (yo 1679, † 1692).

Appi: Vaasaporin kreivikunnan inspehtori Hans Ståhlbom 1205 (yo 1658, † 1678).

Veli(?): Kuusiston kappalainen Zachris Hornaeus 2823 (yo 1679/80, † 1714).

Poika: Oulun triviaalikoulun rehtori, FM Samuel Hornaeus 5206 (yo 1712, † 1742).

Poika: Luvian kappalainen Johan Hornaeus 5582 (yo 1727, † 1756).

Lanko: turkulainen kauppias, raatimies Henrik Tålpo 1854 (yo 1666, † 1734).

Vävy: Someron kirkkoherra Gabriel Welinus, myöh. Welin 5344 (yo 1722, † 1751).

Vävy: Taivassalon kappalainen Johan Fabrell 5437 (yo 1724, † 1774).

Vävy: Kokkolan kirkkoherra Jakob Chydenius 5441 (yo 1724, † 1766).

Vävy: Eurajoen pitäjänapulainen Johan Ichtén, v:sta 1736 Rikström 6252 (yo 1736, † 1782).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 92b; KA valtakunnanregistratuura 23.12.1704 f. 100 ([Kyrckioherde fullmackt för] Capellanen i Corpo Samuel Hornæus att wara Kyrckioherde i Nystads pastorat uti framledne Jacob Ekmans 1266 ställe), 1.4.1721 f. 41 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Salomon Tumulin 3069, att wara Kyrkioherde i Nystad i Åbo stift ... medelst Samuel Hornæi erhålne Transport och befordran til Kyrkioherde Lägenheten wid Holm och Kulla församblingar i Upland, Nystadz Pastorat i Åbo stifft är wordet ledigt), 3.11.1721 f. 118 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht ... för Samuel Hornæus til Eura Åminne uti Jacob Garvolii 3474 ställe, som blifwit Transporterat til Fogdö i Strengnäs Stifft); KA mf. ES 1849 (kk 15) Korppoon käräjät 21.–22.2.1698 f. 37 (Capellan wed Hotskiärs Cappell Wällärde H:r Samuel Hornæus beswärade sig öfwer sina 4 grannar i Nääsby); KA mf. ES 1851 (kk 19) Korppoon käräjät 3.–4.9.1702 f. 86v (Emedan Cappellan på Hotskiär Wällärde H:r Samuel Hornæus genom wådeld bortmist sin Rija fullsatt med Säd); KA mf. ES 1371 (p 14) Uudenkaupungin RO 18.3.1705 (I anledning af den ifrån Caplans Tiänsten i Kårpo hijtförordnade Kyrckioherdens Ehrewyrdige H:r Samuel Hornæi, medelst dess till Rådman och Tulnären Swen Mellenium, af d: 10 hujus ankombne och nu opwijste Skrifwelse, giorde påminnelse om Prästegården, hwilken han önskade att blifwa flytter till den nu warande Scholgården, för hwarjehanda Beqwämligheeter, blef detta dhe närwarande samtel: Stadzens Inwånare förehållit, hwilka föreburo sigh eij wara mächtige, utj denna Swåra tijden, företaga en sådan Prästegårdens Flytningh ...), Uudenkaupungin RO 18.8.1705 (Prästegårdh); KA mf. ES 1371 (p 15) Uudenkaupungin RO 20.8.1706 (Kyrckias reparation och Bygnadh), Uudenkaupungin RO 3.12.1706; KA mf. ES 1371 (p 16) Uudenkaupungin RO 22.4.1707; KA mf. ES 1371 (p 19) Uudenkaupungin RO 24.1.1710 (Kyrckioherden härsammastädes högwällärde H:r Samuel Hornæus föredrogh Rätten, dett han för några åhr sedan, åth Commissarien Anders Carlin 2474 försträckt halff Tunna Strömmingh för 8 dahl:r kopp:r m:t, på dess tillsäijelse, att medh Lax och Neijenögon dem betala. Men såsom han dett intet effterkommit ...), Uudenkaupungin RO 2.5.1710 (Fisk-Tijonden); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 18.2.1711, Uudenkaupungin RO 12.8.1711. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 56, 143, 205, 263, 264, 312; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 35, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #59; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 187 (1687:I), 190 (1688:II), 191 (1689:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 108, 182, 217; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne II (1844) s. 71; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 186; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #140D, 1376D, 1699R, 3437D, 3467D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 84; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 222; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1446 (1714), 2646 (1715), 3880 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1862R, 3066, 4142H (vih. 27.10.1698).

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Hornaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3571>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.