Helsingin yliopisto

Tiedot

1658/59 Jakob Eichman (Eekman) Jacobus Caspari, Neostadensis 1266. * Turussa noin 1642. Vht: Uudenkaupungin pormestari Kasper Eichman (‡ 1668) ja luultavasti Margareta Henriksdotter Finno. Ylioppilas Turussa 1658/59 [Ekman] Jacob Caspari _ 59. — Akaan kirkkoherran apulainen 1664. Uudenkaupungin kappalainen 1678, kirkkoherra 1690. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1693. † Uudessakaupungissa 28.4.1704.

Pso: 1664 Brita Ichtydius († 1704).

Veli: Kasper Eichman 122 (yo 1640).

Lanko: rykmentinpastori Erik Ichtydius 2107 (yo 1670/71).

Vävy: Ähtärin kappalainen Simon Cannelin 3983 (yo 1693/94, † 1752).

Vävy(?): Karjaan kappalainen Henrik Ajolinus, myöh. Ajolin 4707 (yo 1702, † 1721).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; KA valtakunnanregistratuura 2.7.1690 f. 414 (Collation för H:r Jacob Eekman på Kyrckioherde Embetet i Nystadh ... såsom Kyrkioherde beställningen i Nystadh förmedelst den förre Kyrkioherdens H. Johannes Lepus 1111, dödelige afgång är kommen att blifwa ledig), 30.3.1695 f. 136 (Til Landshöfdingen Creutz Swar angående Stadens Nystads ansökning. Lijka lydande til Consistorium i Åbo), 31.5.1695 f. 254 (Till Åbo Consistorium swar at Nystads och Nykörckio församblingar intet kunna sammanläggias), 7.10.1697 f. 636 (Till Landzhöfding Creutz at Nykiörke Sochn intet kan combineras med Nystadz försambling), 20.11.1699 f. 349 (Collect bref för Nystad i Åbo lähn ... till den förfallne Kyrkians reparation), 23.12.1704 f. 100 ([Kyrckioherde fullmackt för] Capellanen i Corpo Samuel Hornæus 3571 att wara Kyrckioherde i Nystads pastorat uti framledne Jacob Ekmans ställe); KA mf. ES 1847 (kk 9) Vehmaan ja Lokalahden käräjät 8.–9.8.1690 f. 235 (Capellanen i Nystadh Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Eekman); KA mf. ES 1931 (mm 35) Kalannin käräjät 20.–23.1.1699 s. 7 (Kyrkioherden i Nystadh H: Jacob Eekman); KA mf. ES 1932 (mm 36) Taivassalon käräjät 4.–5.6.1700 s. 728; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 26.2.1678 (Effter föregången vocation her ifrån Stadhen, företrädde Adjunctus ifrån Acaja Församblingh Wällärde H:r Jacob Ekman, hwilken til denne Stadz Caplan eskat och begierat war, uthleet sig fuller willia Caplans tiensten oppå sigh tagha och den förestå som han för Gudh, Församblingen, sine andelige förmän och höga öfwerheeten til swars kan stånda, allenast han kunde blif:a försörgdh medh nödhtårfftigt oppehälle för sigh sin hustru och Barn, berättade sig i huushållet wara sielf 10:de, tå blef honom tilfrågat hwadh han i löhn begiera skulle, då begierade han 800 D:r K: M:t, hwilket Stadzens Borgerskap icke kunde præstera, blef dy närmare accorderat och ändteligen slutet för ordinarie åhrligh löhn Etthundrade Dal: S: M:t el:r 300 D:r K: M:t ...), Uudenkaupungin RO 9.9.1678, Uudenkaupungin RO 30.8.1679 (Caplans gården), Uudenkaupungin RO 21.3.1681 (Rådhman Aron Josephsson leet i går andra gången lagl: citera Caplan H:r Jacob Eihman för slagzmål), Uudenkaupungin RO 3.12.1683 (oplästes ett Ven: Consistorij bref, som skolat H:r Jacob uthwärckat, att han H:r Jacob skule wara dhe Swänskas Kyrckieherde, katso 1111), Uudenkaupungin RO 12.12.1683, Uudenkaupungin RO 5.4.1684 (Bårgmestaren Zacharias Boëlius 1552 leet i går lagl: citera Capelanen her i Stadhen H:r Jacob Eikman för skymph och injurier utj hans huus föröfwade, medh hwadh mehra som han kunde haf:a honom att tiltahla, men han nu intet comparerade, uthan swarat Stadztienaren när han citation igenomläsit, iag weet mig intet ondt haf:a giort åth Bårgmestaren, Jagh haf Consistorium för migh, den som wil haf:a något af migh, så må han sökia migh där, hwilket ad notam togz); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 20.4.1689 (Om Caplans huusens bygningh, Jämwäl Scholestuguns och Prästegårdz huusens reparationer blef omtalt), Uudenkaupungin RO 4.5.1689 (Såsom för detta Kyrckiowärden Johan Bursman (katso 4672) Kyrckiowärdz tiensten opsagdt; altså blef Caplan Wördige och Wällärde H:r Jacob Eikman der till förordnadh), Uudenkaupungin RO 20.7.1691 (Kyrckioheerden H:r Jacob Echman); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 6.4.1692 (Kyrckioheerden wyrdige och wällärde H:r Jacob Eichman); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 18.5.1695 (Klädmakare Gesällen Jacob Jacobson Eichman kom fram för Rätta och berättade sig wara sinnad att begifwa sigh tillbakars åth Stockholm utj Embetet igen; Anhållandes fördenskull om Bördz Bref, hwilket honom, så wijda hans ährliga Födelse och Sediga förde lefwerne allom här j Staden någsamt är kunnigt, blef bewiljat); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 16.3.1696 (Studenten Dns: Ericus Fabricius 3788 effter aflagdh Eedh å Book tillstodh sigh fuller gådt medh sin Nutritio H:r Kyrckioherden till Elias Nesterus ...), Uudenkaupungin RO 20.4.1696; KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 22.3.1697 (Kyrckioherden här j Staden Ehrewyrdige H: Jacob Eichman, beswärade sig där öfwer, att några åhr bort åth skall höö och halm blifwit stulit ifrån hans Lada ... han tillijka medh Studenten Johan Thurovio 4074 och Klåckaren Axell gådt till Ladan ...), Uudenkaupungin RO 21.4.1697, Uudenkaupungin RO 20.9.1697 (Procuratorens wedh Rådstugu Rätten j Åbo Sahl Johan Brunnars 1630 Effterlefwerska, hustru Hebla Kempe, anhölt aff Rätten, emedan hon kommit j ehrfahrenheet, dett högwyrdigste H:r Biskopen wedh förra håldne Visitation utj dhenna Stads Försambling funnit skiäligt att ährkänna till Kyrckian, hennes Sahl: Mans Mohrfahrs, fordom Befallningzmans på Sundholm Rasmus Ohlssons (katso 912) graf utj Choret belägen, af Orsaak, att dhen utj 30 och några åhrs tijdh hwarken af bem:te Rasmus Ohlsson eller dess Arfwingar blefwen nyttiadh, att henne då måtte åthminstonne effterlåtas wärdet för graffstenen af Kyrckioherden Wällärde H:r Jacob Eichman, som kommit j possession af dhen samma tillijka medh sielfwa grafwen; Men Rätten kunde hennes Begäran så mycket mindre bijfalla, som bem:te H:r Kyrckioherden ehrhållit Kyrckio Rådetz Immission j grafwen medh där till hörige Stenen, som honom för 24 D:r Kopp:r m:t tillhanda wärderadh är; Blijfwandes således hustru Hebla Kempe, och alla dess Medarfwingar, där if:n alldeles skilda); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 7.11.1698; KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 26.2.1700 (Emedan Rådman Oloff Snellman ang:de dett han föregaf Petter Jacobson Eekman sidstl:e 2:dra dagh Juhl på Kyrckiowägen slagit omkull Slädan, där utj hans dotter suttit), Uudenkaupungin RO 6.5.1701 (Alldenstundh Kyrckioherdens härsammastädes Wällärde H:r Jacob Ekmans dotter, och mineur gesellens utj Rijga Jacob Jacobsons nu mera effterlåtne Enckia hustru Elizabeth Ekman A:o 1699 medh Kongl: Rådetz, Fältmarskalkens och General Governeurens utj Lijflandh H:r Grefwe Erich Dahlbergz Resepass af d: 5 Julii samma Åhr sigh hijt begifwit, att besökia sina Föräldrar, och här tils för dett i Lijflandh skedde fientelige infall, måst här fördröija; ehrachtandes nu, att medh sin Syster Jungfru Hedvigh sigh åth Rijga igen begifwa, och H:r Kyrckioherden om Rese-pass för dem Anhåller; Så kan fuller Rätten sådant henne hustru Elizabeth, som där har sitt huushåldh, intet förwägra, hwadh hennes enskylte Persohn angåår. Men om Rese-Pass för hennes Syster, åligger H:r Kyrkioherden Högwälb:ne H:r Landzhöfdingen tillijta); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 22.1.1702 (Dett ansökte nu effterskrefne för Rätta att fåå här j Staden winna Buurskap, Nembl:n ... Petter Ekman nu warande Kyrckioherdens här j Staden Son, som ehrachtat att träda j Gifftermåhl medh Sahl: Rådmans Haraldh Ohlssons dotter ... Så skall deras Begiäran, hans Nåde Högwälb:ne H:r Landzhöfdingen j Ödmiukheet föredragas och hemställas); KA mf. ES 1370 (p 13) Uudenkaupungin RO 30.4.1704 (Pastoren är medh döden afgången, katso 3069), Uudenkaupungin RO 7.5.1704 (Såsom Coadjutoren H:r Simon Cannelin ansöker, att den effter hans nyligen medelst döden afgångne Swerfader, fordom Kyrckioherden härsammastädes, Sahl: H:r Jacob Ekmans qwarlåtne och j Stärbhuuset befintlige ägendomen, j synnerheet för dhe Omyndige arfwingars, och eljest större Richtigheetz skull, ju förr ju heller inventeras måtte, och dheandra Myndige Arfwingar, såsom dotter Enckian hustru Liskin Ekman och Sonen Borgaren Petter Ekman nu närwarande ... dhe Omyndige där j Stärbhuuset, Nembl:n döttrarne Annika nu warande j Stockholm, Hedvig och Brita, samt Sonen Carl ... han [Borgaren Johan Escholin] (katso 49) är Sahl: Kyrckioherdens Syster Son), Uudenkaupungin RO 3.9.1704 (Såsom Coadjutoren H:r Simon Cannelin hoos Borgmestaren giordt ansökningh, om dess Sahl: Swärföräldrars fordom Kyrckioherdens H:r Jacob Ekmans och des Sahl: hustrus Brita Ichtydias qwarlåtenskapz dehlningh deras Arfwingar emellan ... som nu Nampngåfwes till 2:ne Söner Petter och Carl, samt 6 döttrar Liskin, Helena, Anna, Hedvigh, Brita och Maria, som för några åhr begifwit sigh här if:n åth Riga till att tiäna, hafwandes sedermera hafft en Tiänst på ett Håf, intet långt ifrån bem:te Stadh, hoos hustru Liskin Ekmans Swåger, hwilken hon sade, där ifrån kommandes, rest här igenom åth Nårr Båthn, och han skall berättadt hennes Syster Maria, sedan den Sachsiske fienden håfwet intagit, gifwit sigh till samma Sachser och fölgt dem bårt, Så att sedermera af henne intet hörtz, om hon lefwer eller dödh är); KA mf. ES 1371 (p 15) Uudenkaupungin RO 20.4.1706 (Maria Ekmans Fädernes och Mödernes Arf). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1664. 20 aug. Uxor past. D:ni Jacobi Ichtydii, Elisabeta Klöfverbladh exspiravit. 1 Novemb. humata. Altero die nuptiæ D:n Jacobi Echman cum Birgitta filia past.), 15 (katso 660); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX), 482 (Tillägg och rättelser. XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 431–432, 434, 438–439. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 182, 182; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 170 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 50); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 183, 207; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2625D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #653D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Eichman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1266>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.