Helsingin yliopisto

Tiedot

1.8.1667 Anders Hasselqvist Andreas Benedicti, Calmariensis 1906. * noin 1646. Porvarin poika Kalmarista. Ylioppilas Turussa 1.8.1667. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1667] d. 1 Aug: Andreas Benedicti Hasselquist. Calmariensis. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1669 – sl. 1670. Respondentti 10.12.1670, pr. Petter Bång U182. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1671. Vihitty papiksi Tallinnan hiippakunnassa 29.9.1674. Respondentti 5.7.1676 pro gradu, pr. Mårten Miltopaeus 606. FM 17.7.1677 priimus. Oraatio 1.5.1679. Oraatio 1.5.1682. — Tallinnan koulun konrehtori 1671, samalla armovuodensaarnaaja Tallinnan ruots. tuomiokirkkoseurakunnassa 1674 ja rykmentinsaarnaaja eversti von Campenhausenin rykmentissä 1677. Turun 2. ruots. kappalainen 1678, samalla Turun akatemian ylim. teologian professori 1688. Lundin yliopiston logiikan ja metafysiikan professori 1683 (ei astunut virkaan). Paraisten kirkkoherra 1691. Oli kuollessaan tuomiokapitulin tutkittavana v. 1698 toimittamansa laittoman kuulutuksen ja vihkimisen takia. Valtiopäivämies 1680. † Paraisilla 11.1700.

Pso: 1:o 1672 Elin Henriksdotter Schaefer († 1697); 2:o Margareta Magdalena Lilliesköld tämän 1. avioliitossa († 1748).

Poika: Henrik Hasselqvist 3144 (yo 1684).

Poika: Uddevallan kirkkoherra, FM Anders Hasselqvist 3755 (yo 1691, † 1717).

Poika: rykmentinmajoitusmestari Bengt Hasselqvist 3948 (yo 1693, † 1710).

Poika: Mårten Hasselqvist 3949 (yo 1693).

Poika: pedagogi Karl Hasselqvist 3950 (yo 1693, † 1727).

Lanko: Svean hovioikeuden varapresidentti Henrik Schaefer, aatel. 1693 Heerdhjelm 2033 (yo 1669, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Smål. osak. matr. #133; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 29.6.1684 f. 386 (Dimission för Professoren M:r Andrea Hasselqvist ... Wij härmedh och i krafft aff detta Wårt öpne breff frijkallom och förlofwom bemelte M:r Andreas Hasselqvist ifrån ofwanberörde honom anförtrodde [Logices och Metaphysices] Professors Embete widh Academien i Lund, försäkrandes honom dock därhoos, att som han har en gång fådt Wår Nådige kallelse att wara Professor, så skal han och häreffter niuta samma titul och heder som det embetet medföllier, ehuru wähl han det samma eij kan nu wärkeligen tilträda), 28.5.1688 f. 280 (Extraord: Professors Fullmacht utij Theologien för Mag. Andreas Hasselquist), 27.4.1689 f. 531 (Till Biskopen och Consistorium i Åboo, angående Slåttz Församblingens dersammastädes besättiande effter H:r Gabriel Wallenium 2245 ... Det gifwer Oss Landzhöfdingen Lorentz Creutz i underdånighet tillkenna, huruledes så wähl han som heela Slåttz Församblingen i Åbo högel:n skulle åstunda at få Extraordinarie Professoren Mag:r Anders Hasselqwist till Slåttz Predikant i H:r Gabriel Wallenii ställe, Nembl: på det sättet at han derjempte måtte få behålla Capelans tiensten som han förträder wid Swänska Församblingen i Stadhen ... warandes för denskull till Edher här medh wår nådige willie och befallning, att I forderl:n gifwen Oss Edher underdånige mehning her wid tillkenna), 27.4.1689 f. 532, 24.2.1690 f. 105 (Swar till Landzhöfdingen Lorentz Creutz om Professorens Magister Hasselqvists rusthåld ... rusthåld Haijas på Cuonoma Öön i Reso Sochn belägit), 15.3.1690 f. 148 (Till Consistorium i Åbo om Sagu och Pargas församblingar); KA mf. ES 1756 (cc 30) Paraisten käräjät 6.–9.3.1703 s. 41 (Arendatoren Wälbet:de Petter Paulin (Vertaa 850) som är Sahl: Hasselqvistz Successor Matrimonij). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 120 (XXVIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 47; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 358, 362–363 (... Wettersten sade Hasselqwist sagt ingen ärlig karl kommit fron Wisingzborgz schola ...), 423–424, 453, 459, 468, 472, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 478; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 129 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 6 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 163 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 62; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 255 (21.9.1697, ‡ hustru); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 2 (19.3.1701, ‡); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 339; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 231–232, 408; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #133; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 104, 109. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 343; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 114; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 52, 97; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 325; H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 78; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2D, 23G, 707R, 1695–1704P, 2185G, 2572R, 3805D, 3806G, 3807G, 3809G, 4051D, 4056D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9132; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 109; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #334G, 609H (prom. 1677), 728R, 806H (vih. 2.7.1672), 1278, 1522, 1526H (vih. 2.7.1672), 1853–1876, 2378, 2595R, 3320D, 3595, 3637, 3958.

Doria praeses

Päivitetty 21.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Hasselqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1906>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.