Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 Mikael Ethelenius Michael Æschilli, Tavastensis 3658. * noin 1673. Vht: Hollolan Asikkalan kappalainen Eskil Ethelenius (Æschillus, † ~1697) ja Sofia Poppius. Turun katedraalikoulun oppilas 15.2.1689 (in cl. rect. circ. infer., Michael Aeschilli Hollolensis). Ylioppilas Turussa kl. 1690 Ethelenius Mich. Æschilli Tav _ 185. — Asikkalan kappalaisen (isänsä) apulainen 1695, kappalainen siellä 1700, pysyi virassa isonvihan yli. † Asikkalassa 26.10.1742.

Pso: 1:o Maria; 2:o 1726 Katarina Falck tämän 1. avioliitossa († 1780).

Pson seur. aviomies: Asikkalan kappalainen Axel Laurell 6438 (yo 1737/38, † 1790).

Appi: sotarovasti (Hollolan nim. kirkkoherra) Adam Falck 2420 (yo 1675, † 1722).

Äidin isä: Padasjoen kirkkoherra Abraham (Abrahamus Nicolai) 264 (yo (1642), † 1671).

Lanko: Hollolan kappalainen Krister Stephander 3649 (yo 1690, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 54a; UUB K 85 s. 569 (Turun akatemian rehtorin Petrus Laurbecchiuksen piispa Petrus Bångille kirjoittama latinankielinen suosituskirje 18.12.1694 ylioppilaan papiksi vihkimistä varten, Studiosus Ornatissimus, Dn. Michael Ethelenius, Sacellani filius in Asichala); KA mf. ES 1784 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 9.–10.7.1672 s. 84 (Cappellan H:r Georgius Æschilli [Mustalinus] och Coadjutor H:r Eschillus Ætholenius intygade); KA mf. ES 1785 (ee 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.11.1674 s. 198 (Förekom Leut:n Edel och Manhaftig Johan Tallbärg och ombeden af samptl: Ridderskap och Adelen i Hollola och Tennile Sochnar proponerade, at såsom een förendring med Cappellans Embete är inkommen, hafwa dhe önskat, at Coadiutor H:r Eschillus Etholænius, skulle åther komma till vacerande Legenheeten men emädan H:s höghwörd:tt Biskoppen sampt Consistorium i så måtto hafwa anseedt Cappellans i Asickala H:r Johannis Etholenij 2866 egen åstundan och begiäran, jemwäl Giorde tienst, Altså och honom H:r Johannem till samma Lägenheet förordna behagat, hwilken och sedermehra låtit sig sollenniter inlysa och oplyfta, doch nu sin meening, owitterligit af hwad orsak, nu ombyt, Altså förklarade sigh jemwäll heela Tingzlaget, at i fall mehrbem:te H:r Johan ändtligen förblefuer wed sin förra Lägenheet, willia dhe ingen annan i hans ställe emothtaga än nu warande Coadiutorem H:r Eschillum Etholenium); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.5.1682 s. 71 (H:r Eschilli Etholenij atest); KA mf. ES 1723 (bb 13) Asikkalan käräjät 17.–18.8.1692 s. 169 (Efter som det af Capelan Wällärde H:r Eschillo Ethelænio klagat blijr, att Capelans Bohlet i Asickala merckeligen förfaller, befinnandes han sigh det samma icke plichtigh att bebygga, uthan att Kongl: Förordningar Sochnen der till biuder); KA mf. ES 1725 (bb 17) Asikkalan käräjät 17.–18.8.1696 s. 178 (Capelanen Wällärde H:r Eskill Etholænius); KA mf. ES 1725 (bb 18) Lammin käräjät 29.–30.1.1697 s. 85 (H:r Michel Etholæni attest af d: 8 Mart: förledne åhr), Asikkalan käräjät 2.–3.9.1697 s. 287 (Capelanens H:r Eschilli Etholænii attest); KA mf. ES 1725 (bb 19) Asikkalan käräjät 10.–11.1.1698 s. 4 (Det beswärar sigh högel: Kyrckiobyggiaren Dawidh Johansson, att ehuruwehl han redan för Siu åhr sedna opbygdt Asickala Sochne Kyrckian, och der till Kohrn och någre Herre bänckar medh Snickarewärk förfärdigat, Så skola doch samptel: Sochnemännerne stoor trögheet i des betahlningz ährläggiande wijsa); KA mf. ES 1726 (bb 21) Asikkalan käräjät 3.–4.6.1701 s. 123 (i tienst hoos Cappellan Ehrewyrdige H:r Michel Ethelenius), 128 (Att undangå betahlningen af dhe 2:ne T:r spanmåhl Cappelan Ehrewyrdige H:r Michel Ethelenius nu för Rätta giorde anfordring om, härflytande af något Låhn, som kärandens framledne Fader effter des egenhändige annotation 1694 försträckt till Maria Simonsdotters förra man ... Kärandens Sahl: Faders H:r Eskilli Ethelenii egenhändige annotation), 130, 134, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 3.–4.7.1701 s. 190; KA mf. ES 1726 (bb 23) Asikkalan käräjät 16.–17.2.1703 f. 34 (Anbelangande Twisten emellan Cappellan Ehrewördige H:r Michael Ethelenius och Jöran Mårtensson i Salo, ang:de en drengh Michel Simonsson ben:d); KA mf. ES 1727 (bb 24) Asikkalan käräjät 8.–9.2.1704 f. 24v (Det tilltalte nu för Rätta Cappellan H:r Michel Ethelenius Johan Henrichsson i Asikala by, Anhollandes om laga nepst på honom, för det han med Swordommar och uthmanande till Slagzmåhl, för någon tijdh sedan, öfwer fallit kärandens Moder Madam Sophia Poppia), Hollolan ja Tennilän käräjät 21.–22.11.1704 f. 170v (Framkommo för Rätta Cappellanerne H:r Michael Ethelenius och H:r Anders Hirn 2888, och till talte hwar andra, ang:de någon Giäldh, som dhe fordra; Opförandes H:r Michael des prætention till 100 D:r K:m:t, Lijkmätigt H:r Anderses egenhändige Obligation och d: 27 Jan: 1686 för någre af H:r Michels fader Sahl: H:r Eskel opkiöpte och på Kapadesia eller Hollola Kyrckiobacken opsatte huus), Asikkalan käräjät 15.12.1704 f. 196 (Cappellan H:r Michel Ethelenius tilltalte nu å sitt Cappellans bohls wägnar i Asikala by sin Granne Mattz Pettersson); KA mf. ES 1729 (bb 29) Asikkalan käräjät 26.–27.11.1709 f. 175 (om Kyrckiogårdz bygnadh); KA mf. ES 1729 (bb 30) Asikkalan käräjät 11.1.1710 f. 11v; KA mf. ES 1885 (ll 9) Siuntion ja Lohjan käräjät 20.–22.3.1690 f. 52v–57 (Medhielparens i Hollola wällärde H:r Andreæ Hirns 2888 d: 16 Nov: 1688, och Cappellanens i Assikala Eschilli Etholenij den 23 Feb: nästledne Attester). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 239 (L); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 43. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 89; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2636D, 4017G; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; A. Tuurala, Etholenius – Poppius. Genos 39 (1968) s. 101; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 98; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 441 (Orre-Orraeus Tab. 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Ethelenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3658>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.