Helsingin yliopisto

Tiedot

1680/81 Anders Hirn Andreas Jonæ, Australis 2888. Vht: rykmentinmajoitusmestari Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä Jonas Hirn ja Elisabet Gyllenbögel. Turun katedraalikoulun oppilas 3.3.1676 (in cl. II colleg., Andreas Jonae Hirn Hauhoensis). Ylioppilas Turussa 1680/81 Hirn And. Jonæ [Austr _ 148]. — Apulaispappi Asikkalassa (1686). Hollolan kappalainen 1697. Padasjoen kirkkoherra 1712. † Padasjoella 9.6.1712.

Pso: (jo 1687) Margareta Orraeus (jäi leskeksi).

Appi: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Veli: Valkealan kirkkoherra David Hirn 2889 (yo 1680/81, † 1741).

Poika(?): rykmentinkirjuri Johan Hirn 4960 (yo 1707, † 1760).

Lanko: Hauhon kappalainen Anders Herkepaeus 3118 (yo 1683/84, † 1704).

Vävy: Sysmän kappalainen Olof Soilander 4909 (yo 1706, † 1739).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl); KA valtakunnanregistratuura 16.8.1669 f. 191 (Till Rijkz Rådet H. Lorentz Creutz för Regementzqwartermestaren Jonas Hirny); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 2.–5.6.1663 f. 394 (Regementz Qwartermestaren Manhaftigh Jonas Hirn Wälb: Tönnes Johan Wrangels Fullmechtige); KA mf. ES 1784 (ee 8) Sysmän käräjät 18.–20.3.1667 f. 995 (Arrendatoren Jonas Hirn), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 31.10.1667 f. 1077v (Regementz Qwartermestaren Monsieur Jonas Hirn beswärade sigh öfwer sine grannar i Eteläis by); KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 25.–27.2.1671 s. 39 (Tullitula); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 15.–16.7.1678 f. 3 (Såsom Regementz Qwartermestaren Manhaftigh Jonas Hirn sigh beklagar, Råån emellan Etteläs och Syrientaka opbrendt wara Hirfwenoja benembd, ahnhållandes der till någre af Rättens medell förordnas skulle sådant att uti ögon sicht taga), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 14.–15.2.1680 f. 4 (Regementzquartermestaren och Arrendatoren på Tullittula, Manhaftig Jonas Hirn); KA mf. ES 1722 (bb 11) Asikkalan käräjät 25.–26.11.1686 s. 160, 164 (att Erich Eskillsson någre dagar för sin dödh [in Febr: 1686] efter Herrans Höghwärdige Nattwardz annammande för Medhhielparen H:r Andrea Hirn bekendt); KA mf. ES 1722 (bb 12) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–11.2.1688 s. 62 (Så intygade ochså Medhielparen H:r Andreas Hirn); KA mf. ES 1723 (bb 13) Hollolan ja Tennilän käräjät 28.–29.7.1690 s. 115, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 8.–9.9.1690 s. 161; KA mf. ES 1724 (bb 15) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.2.1694 s. 36; KA mf. ES 1725 (bb 18) Sysmän käräjät 8.–9.1.1697 s. 10, Asikkalan käräjät 14.–15.1.1697 s. 36 (Coadjutor H:r Andreas Hirne, katso 2866), Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.8.1697 s. 204 (Capelanen Wällärde H:r And: Hirne), Sysmän käräjät 25.–26.8.1697 s. 249; KA mf. ES 1725 (bb 19) Hollolan ja Tennilän käräjät 22.–23.6.1698 s. 211; KA mf. ES 1725 (bb 20) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.2.1700 s. 151 (Cappelanen här i Sochnen Ehrewyrdige H:r Anders Hirren gaaf Rätten tillkänna, det han såssom nästa arfwinge efter des swärfader Sahl: H:r Johan Orreus inbördat Pyhäniemi Crono Rusthåldh), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 8.–9.5.1700 s. 269; KA mf. ES 1726 (bb 21) Asikkalan käräjät 20.–21.11.1701 s. 327; KA mf. ES 1726 (bb 22) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.2.1702 s. 29 (Oppå den intygan närwarande Tingzlaag nu för Rätta giorde, öfwer det Cappellan Wällärde H:r Anders Hirn anförde, blifwer här medh intygat, att besagde H:r Anders 1694, och då han tillträdt Uskela Frälse Hemman, som för detta warit Sahl: Ryttmestarens Wählb: Carl Delamots H:r Erfwingar tillhörigt, blifwit ifrånkänt för förra Åboens Rest heela inbergningen, bestijgande sig till 15 Tun:r 15 Cappor skarp säädh), Hollolan ja Tennilän käräjät 2.–3.5.1702 s. 99; KA mf. ES 1727 (bb 24) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.2.1704 f. 21, Hollolan ja Tennilän käräjät 21.–22.11.1704 f. 170v (Framkommo för Rätta Cappellanerne H:r Michael Ethelenius 3658 och H:r Anders Hirn, och till talte hwar andra, ang:de någon Giäldh); KA mf. ES 1727 (bb 25) Hollolan ja Tennilän käräjät 10.–11.11.1705 f. 113v (Den emellan Probsten och Kyrckioherden höglärde Mag:r Gust: Berner 2265 och Cappellan H:r And: Hirn frijwillige giorde Afhandlingh, öfwer Crono Rusthållet Pyheniemj, som han H:r And: till dato innehaft, men för någon Anseenligh Geldh afstådt till honom Probsten); KA mf. ES 1727 (bb 26) Hollolan ja Tennilän käräjät 19.–20.1.1706 f. 18v; KA mf. ES 1728 (bb 26) Hollolan ja Tennilän käräjät 17.–18.12.1706 f. 158v; KA mf. ES 1728 (bb 28) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.11.1708 f. 135v (Cappelans boostellet Parinpeldo i Hollola S:n); KA mf. ES 1885 (ll 9) Siuntion ja Lohjan käräjät 20.–22.3.1690 f. 52v–57 (Cronans Lenssman i Wichtis wälförståndigh Hindrich Jacobsson framhade Erich Nilsson från Assikala S:n och Lumiala by hwilken 14 dagar effter 13:de dagen hafwer kommit till Lojo S:n och Pussula Cappell gieldh, med en gammal Soldat Jacob Talitasko, och rest omkringh att tiggia, läkia och läsa på Salt, bota boskap och göra kalflycka, hwilka omsider till en by Härla widh nampn kommit, der drukt 1 stoop Öhl och för 4 ö: K:m:t brendwijn, hwilka sedan kört der ifrån ... men när denne Erich kom till Hyrkälä, hafwer hans Camrat Jacob warit dödh, och hafft 1 håhl i sijdan, hwar af blodh ran ... Erich Nilsson sade sigh för några åhr warit, och än iblandh är hwar månad swagh i hufwudet, och derföre fått af Prästerskapet Låf att resa kringh om landet, sökia sin föda som af Medhielparens i Hollola wällärde H:r Andreæ Hirns d: 16 Nov: 1688, och Cappellanens i Assikala Eschilli Etholenij (vrt. 3658) den 23 Feb: nästledne Attester och pass är att see, der han berättas wara hufwudh yhr, förrycht och i samwetz qwahl ... Sentens ... Altsså dömes Erich att mista lijfwet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189 (XLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 326, 329; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 124; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 17. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 219; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 121; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 582 (Hirn Taulu 1); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 98, 121.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Hirn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2888>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.