Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1680 Jakob Etholenius Jacobus Johannis, Tavastensis 2866. Vht: Hollolan kappalainen Johan Etholenius (Johannes Matthiæ, † 1697) ja Elin Johansdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1680 [Etolenius] Jac. Johannis Tav. _ 147. — Hollolan kappalaisen (isänsä) apulainen. Hollolan Kärkölän kappalainen 1697. Vaihtoi Etolan Rekolan ratsutilan vuonna 1697 Hollolan Uskilan kylän Hannulan ratsutilaan. Asui viimeksi Sairakkalan kylässä. † 1710/11.

Pso: Maria (jäi leskeksi).

Setä: Lammin kirkkoherra Jakob Etholenius 386 (yo 1644, † 1688).

Veli: rusthollari Jakob Etholenius 4129a (yo 1690-luvulla).

Sukulainen(?): Joroisten kappalainen Karl Etholenius 5670 (yo 1729, † 1743).

Kaima: Jakob Etholenius 2969 (yo 1681/82).

Vertaa: rykmentinpastori Mikael Collinius 1940 (yo 1667/68, † 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 54a; KA mf. ES 1783 (ee 7) Asikkalan käräjät 12.3.1659 f. 9 (Öfwerstens Wälborne Erich Pistollhielms Fullmechtige herr Johan Etholænius); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hollolan käräjät 13.–14.11.1660 f. 91 (Fältes Erich Grellsson i Etoila Saak till 3 m:r för Stämbningz försitiande at swara H:r Johan Etholenium, till 3 åhrs Räntan af hans hemman som be:te H:r Johan medh Rustienst förswarar ... Samme män Liquidera och emillan be:te Erich och Kyrckieheerden i Lampis om en Rustningh, dhe äre trätande om), Hollolan ja Tennilän käräjät 28.2.–1.3.1662 f. 217v (Opbödz 1 gångon Erich Grellssons i Etoila bördzrätt af det halfwa hemmanet han i eett hemman der sammestädes äger för den gield han på sine Uthlagor åth H:r Johan Etholenius skyldigh blefwen är. Myös 7.–8.7.1662 f. 245v ja 14.–17.11.1662 f. 277), Hollolan käräjät 29.–30.5.1665 f. 579 (Coadjutore D:no Johanne Etholænio); KA mf. ES 1785 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 30.–31.10.1674 s. 165 (Jnlades Sacellani i Asickala Sochn wördige och wällärde H:r Johannis Ætholænij Skrifwelse af d: 29 hujus, förmälandes att Dom:us Arvidus Biuur 1310 will intränga sigh till Asickala Sacellaniam ehuru wäll bem:te Sochnens Ledamöter, af högre och nedrige Ståndz pehrsoner icke willia skillias ifrån bem:te H:r Johan eller han wed dem), Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.11.1674 s. 198 (katso 3658); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 19.–20.2.1679 f. 17v (Förekåm Jacob Thomasson i Mans Kifui berettandes sigh hafwa bydt medh Capelans H:r Johannes Ætholæni Ryttare Andhers Olsson en Ryttare hest), Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–18.11.1679 f. 32 (Sedhan framkåm Capelan H:r Johannes Etholenius som dhen dödha något för hans afgångh medh herrans höghwerdige Nattuardh besöchte), Hollolan ja Tennilän käräjät 3.–5.11.1681 f. 104v (Comministri H:r Johannes Etholænij skrift af d: 13 April 1660); KA mf. ES 1723 (bb 12) Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.3.1689 s. 38 (Efter skiäligit ompröfwande, dömes Matz Simonsson i Kastari betala till Stud: Dn: Jacobum Etholænium Tiugu dal:r kopp:r m:t som för hans Sons præceptoris löhn wehlförtient ähr, Item för Kåsten 1 T: Sädh som ennu resterar); KA mf. ES 1723 (bb 13) Hollolan ja Tennilän käräjät 28.–29.7.1690 s. 121 (Gerttrudh Thomassdotter i Etola emoth Stud: Dn: Jacobum Etolenium om Skäldzord ... Saakfeltes för Stembningz försittiande till sine 3 m:r); KA mf. ES 1724 (bb 14) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.9.1693 s. 280 (Alldenstundh Greels Thomasson i Etola eij har comparerat hijt till Rätta att swara des granne Dn: Jacobum Etholænium om det han egenwilligt besådt des Skogzteegh widh Kifwisenoja); KA mf. ES 1724 (bb 15) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.2.1694 s. 30 (Det påstodh fuller i förstone Dns: Jacobus Etholænius att des granne Greels Thomasson i Etola måtte lagl: blifwa Corrigerat och affstraffat för det han medh otjdige ordh i förledne åhr honom på åkern anfallit), Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.11.1694 s. 248 (D:nus Jacobus Etolænius ... des granne Greels Thomasson i Etola); KA mf. ES 1725 (bb 18) Asikkalan käräjät 14.–15.1.1697 s. 36 (Insteltte sigh för Rätta Gudhfruchtigh hustru Elin Johansdotter, och klagel: föredrogh, huruledes hennes man Capelanen uti Hållola Sochn H:r Johan Etholænius i desse dagar medelst den timeliga döden afgången ähr, och således lembnat henne uti ett beklagel: och mycket slätt tillstånd, hwarföre hon nu är anmodande, att Sochnemännerne som nu till een godh dehl här närwarande äro, wille i ansende der till Reflectera på hennes Son H:r Jacob Etholænium medelst deres vocation till Succession af Capelans tiensten, emedan han och Fadren uti des höga ålder i tienstens förrättning åffta understödt och Försambl:n opwachtat. Hwar widh sedan och Coadjutor H:r Andreas Hirne 2888 sigh infan, och påmintte Försambl:n huruledes han numera uti Tålff års tjdh medh all fljt utan föga wederkentzlo har esomåfftast widh Hållola Moderkyrkia sampt Capellen Gudztiensten förmodel: medh alles nöje förrättat, och i medlertjdh medh hustru och månge små barn lidit stoor fattigdoom och trångmåhl på ljfzuppehelle och huusruum, effter som han icke något boostelle äger ... Och ehuru wehl det nu närwarande Tingzlaget beklagade Enckians tillstånd, så förmeena dhe ljkwehl hennes alle fullwuxne barn sigh kunna försörja, af hwilcka hennes Son H:r Jacob icke så wjdh lärer hafwa meriterat att han till denne Capelanstienst recommenderas och voteras kan ... åstundandes fördenskull dhe eenhelleligen att han [H:r Andreas Hirne] fram för någon annan till samma Capelans lägenheet befordras kunde), Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.8.1697 s. 200 (Oplystes första reesan det Jordebyte som Lieutnanten Welb: Clas Dittmer medh Capelanen Wällärde H:r Jacob Etholænius uti troowärdige wittnens närwaro d: 4 hujus skrifteligen ingådt i det dhe till hwar andra afstådt och oplåtit sine Bördes Ryttare hemman Nembl:n Lieutnanten till Capelanen sitt hemman i Uskela och Capelanen till honom sitt hemman i Etola, dock så att Lieutnanten innewarande års Räntta af bägge hemman skall få, hwar emoth ingen klandrade. Myös 10.–11.10.1698 s. 297); KA mf. ES 1726 (bb 22) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.2.1702 s. 33 (Aldenstundh Johan Andersson i Uskela i åthskillige fremmande Mäns närwaru tillsagt Cappelan Ehrewyrdige H:r Jacob Etholenius i förlijkning 30 D:r K:rm:t, för någre honom tillagde Ererörige tillmälen. Myös (bb 28) 9.–10.11.1708 f. 139), 34 (Det förbiudes här medh Landtbönderne på Cappelans H:r Jacob Etholenii Rusthåldh i Uskela emoth det dem och H:r Jacob emellan ingångne Contract träda ifrån Hemmanet), 34 (Uppå Cappellans H:r Jacob Etholenii begiäran å dess Rusthåldz wägnar i Uskela, bewillies stångfall emellan grannarne i byyn, i Åker, Skog och Äng), Hollolan ja Tennilän käräjät 2.–3.5.1702 s. 93, Hollolan ja Tennilän käräjät 1.–2.10.1702 s. 190 (Beträffande twisten emellan Cappelan H:r Jacob Etholenius å dess Rusthåldz wägnar i Uskela, och dhe öfrige dess grannar Johan Eliasson, Erich Jacobzson och Anders Bertillsson); KA mf. ES 1727 (bb 24) Hollolan ja Tennilän käräjät 13.–14.5.1704 f. 77v, 79 (Såssom Cappellan H:r Jacob Etholenius nu för Rätta angaaf, hurulunda Sochn Männer under Hollola Moderkyrckia, eftersatt att hålla huusen på Cappellans Bolet Parinpeldo wed macht); KA mf. ES 1727 (bb 26) Hollolan ja Tennilän käräjät 19.–20.1.1706 f. 24v; KA mf. ES 1729 (bb 30) Hollolan ja Tennilän käräjät 7.–8.2.1710 f. 54, Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.7.1710 f. 87v, 88 (Såsom under det hem:t Cappellan Jacob Etholenius i Sairikala byy optagit Sifwola kallat, af ålder lydt, och der till blif:t hefdat en ljten äng Kikunoro kallat om ett winterlass höö); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 15.–16.2.1681 s. 86 (Cappelan H:r Johan Matiæ), 19; KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–16.11.1689 s. 97 (H:r Johan Etholænij Attest af d: 19 Jan: 1658); KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 7.2.1699 s. 15. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 117, 122, 463–466. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 443.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Etholenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2866>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.