Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 Gabriel Procopaeus Gabriel Johannis, Nylandus 3659. Vht: Vihdin kirkkoherra Johan Procopaeus 1247 (yo (1658), † 1697) ja hänen 1. puolisonsa Anna Tammelin. Turun katedraalikoulun oppilas 6.2.1688 (in cl. rect. circ. infer., Gabriel Johannis Procopoeus Wictensis). Ylioppilas Turussa kl. 1690 Prochopæus Gab. Johannis Nyl _ 185. Respondentti 25.4.1696, pr. Krister Alander 2026. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 11.8.1697. — Vihdin pitäjänapulainen 1697, armovuodensaarnaaja siellä s.v. Magnus Rehbinderin kolmikasrykmentin rykmentinpastori (1701). Angelniemen kappalainen 1709. Kalvolan kirkkoherra s.v., pysyi virassa isonvihan yli. † Kalvolassa 1729.

Pso: 1:o 1697 Elisabet Greek († 1701); 2:o Elisabet Montanus (‡ 1768).

Appi: Marttilan kirkkoherra Simon Greek 809 (yo 1650/51, † 1691).

Pojanpoika: Filip Johan Procopaeus 7647 (yo 1751/52, † 1808).

Lanko: Harjun kappalainen Isak Thalin 4914 (yo (1706), † 1740).

Lanko: Punkalaitumen kappalainen Henrik Asp 5418 (yo 1724, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 154b; KA valtakunnanregistratuura 25.10.1701 f. 736 (Till Consist. i Åbo för Predikanten Gabr. Procopæus ... Såsom Regementz Predikanten under framl. Öfwerstens Magnus Rebinders Tremänningz Regemente, Gabriel Procopæus underdånigst anhåller, det han nu mera sedan icke allenast bem:te Regemente är blefwit understuckit, uthan och de siuka Soldater äre wordne friske, hwilka han sedermera så wäl wed Lais som i Dorpt har betient, måtte få begifwa sig hem, åt landet, medan han här wed arméen intet widare behöfwes; Altså och emedan Wij gierna skulle see, att bem:te Regementz Präst, i anseende till des utståndne beswär wed denna beställningen, med något honom anständigt Pastorat, måtte blifwa försedd; Ty är här med till Eder wår nådige willie och befallning, at I låte honom komma i förslag enär något Pastorat blifwer ledigt, som honom kan wara anständigt, och I pröfwe honom hafwa meriterat), 25.10.1701 f. 739 (Till Gen. Krigz Commissariatet för Regementz Prästen Gabr. Procopæus), 26.12.1706 f. 448 (Collect för Calwola Försambling uti Åbo Stift ... til Calvola kyrkias å nyo upbyggiande); KA mf. ES 1888 (ll 17) Vihdin käräjät 28.–29.5.1700 s. 299 (Wyrdige och Wällärde H: Gabriel Procopæus); KA mf. ES 1889 (ll 19) Vihdin käräjät 29.–30.5.1702 s. 220 (Regementz Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde H:r Gabriel Procopæus androg huru som åthskelligt af hans ägendom wid Wanhalla Rusthåld, woro uthi hans frånwaro i Felt, och sedan hans hustru genom döden blefwen hädankallat, förkommen och olofligen distraherat. Mainitaan myöhemmissä käräjäpöytäkirjoissa yleensä virkanimikkeellä Felt Predijkanten); KA mf. ES 1889 (ll 20) Vihdin käräjät 12.–13.1.1703 s. 8; KA mf. ES 1889 (ll 21) Vihdin käräjät 20.–21.6.1704 s. 326; KA mf. ES 1890 (ll 22) Vihdin käräjät 26.–28.6.1705 s. 488; KA mf. ES 1892 (ll 27) Vihdin käräjät 22.–23.6.1710 s. 579; KA mf. ES 1892 (ll 28) Vihdin käräjät 20.–21.6.1711 s. 418. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 242 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 555–557, 562; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #218; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #172; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 190 (1688:II), 192 (1689:II), 193 (1690:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 313, 358; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1061 (Procopaeus Taulu 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #101R, 2334G; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 161; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 157; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #195R, 3437; J. Pousar, Kyrkoherden Johannes Procopaeus i Vichtis och hans ättlingar. Genos 71 (2000) s. 185.

Doria respondentti

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Procopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3659>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.