Helsingin yliopisto

Tiedot

1650/51 Simon Greek Simon Caroli, Aboensis 809. Vht: Turun hovioikeuden asessori Karl Simonsson Greek († 1662) ja Elisabet Kristersdotter Fabricius. Ylioppilas Turussa 1650/51 [Greek] Simon Caroli [_ 41]. Oraatio 1.4.1655. Respondentti 22.4.1657, pr. Eskil Petraeus U1. Näytteli Kolmodinin ylioppilasnäytelmässä Genesis ætherea 9.1.1659. Stipendianomus 13.4.1659. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1659 – kl. 1660. Respondentti 3.3.1660, pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1660 – kl. 1663. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1663 – sl. 1666. — Stipendinotaari 1661. — Tenholan Bromarvin kappalainen (1668). Marttilan kirkkoherra 1682. † Marttilassa 1691.

Pso: (jo 1669) Anna Petrejus tämän 1. avioliitossa († 1697).

Pson seur. aviomies: Vihdin kirkkoherra Johan Procopaeus 1247 (yo (1658), † 1697).

Veli: turkulainen raatimies, lainlukija Kristian Greek 562 (yo 1646/47, † 1697).

Lanko: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Vävy: apulaispappi Anders Ekeqvist 3499 (yo 1688, † 1712).

Vävy: Kalvolan kirkkoherra Gabriel Procopaeus 3659 (yo 1690, † 1729).

Opettaja: Petter Gyllenius 647.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (13.4.1659); KA valtakunnanregistratuura 22.4.1691 f. 139 (Collation för H. Johan Indræum 2222 på Sanct Mårtens församblingz Pastorat i Åbo Stifft ... såsom Kyrkieherde Embetet uthi St. Mårtens Socken och försambling, förmedelst den förre Pastorens dödelige afgång är blefwit vacant och ledigt); KA mf. ES 1844 (kk 4) Raision ja Maarian käräjät 1.–2.10.1660 f. 91 (Förekom Do:nus Simon Caroli i Såinis, och tiltalte Johan i Wadio, om dät skogshygge, som Johan skall i Såinis skogh huggit hafwa. Huar om blefwo dee nu in för sittiande rätt således för lijkte Nembl: at Johan i Wadio gifwer Do:ni Simonis Fadher och Assessoren i den Höglofl: K: Håfrätten i Åboo W:t Carll Simonsson 6 Winterlass gått höö, för all den skada Johan i Såinis skogh giordt hafwer); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Marttilan käräjät 28.11.1691 s. 251 (framledne Kyrckioheerden H:r Simon Græk); KA mf. ES 1882 (ll 4) Tenholan käräjät 22.–23.6.1668 f. 18 (Framträdde Caplan i Sochnen Wällärde H:r Simon Caroli, och giorde witterligit, huru såsom han hafuer ährnadt emot taga ett Uhrminnes förlammat och Ödhe Legat Crono hemman ben:dh Håkansar, om 1 2/3 Skatt k:r Man:ll 1. den een Anders Andersson ben:dh Tre Åhr sedan hafuer tilbudet sigh att optaga, men ingen welat Cavera honom der till); KA mf. ES 1882 (ll 5) Tenholan käräjät 12.–15.7.1669 f. 7 (Caplan här i Sochnen Teenala Hedherlig och Wällärde H:r Simon Caroli, framladhe i rätten ett Heredzhöfdingz Wälborne Göstaff Illes Underskrifne Syne Attest Dat: 15. Julij 1668. Lydande om een Engh, och Quarn som Håkansaff [Håkonsarff] hemman, den H:r Simon besitter, och Norstrandz bonde hafua warit stridige om), 8; KA mf. ES 1883 (ll 6) Tenholan käräjät 10.–11.2.1674 s. 2 (Cappellanen wällärde H:r Simon Greck), 7 (Förekom Cappellanen Hederlige och wällärde H:r Simon Caroli Grek och Begiärte endtlig uthslag uthi saaken emellan sig och Håkons Arff wägnar, Lars Hansson i Bråm Arff, hwar om i förleden Sommar Syndt och Ransaakat ähr). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 208 (19.9.1653, Gylleniuksen yksityisoppilaaksi), 217, 241, 242; K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 28, 139 (25.11.1658), 203, 243, 244, 263, 272, 333, 342, 390, 403, 429, 451, 484, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 15, 52. — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 393, 432; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 273; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4D, 2072G, 2879R, 3687R, 3688G, 3912D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #17, 657, 1534, 2733D, 2882R, 3599R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Greek. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=809>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.