Helsingin yliopisto

Tiedot

(1658) Johan Procopaeus Johannes Petri, Uskelensis 1247. Vht: Uskelan Perttelin kappalainen Petter Hemmaeus (Petrus Thomæ, † 1679) ja Margareta Larsdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 17.11.1658. Respondentti 25.5.1666, pr. Enevald Svenonius 132. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Gallen, sittemmin Claes Ugglan rykm.) rykmentinpastori 1667. Vihdin kirkkoherra 1676. Lääninrovasti. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1667, saarnaaja pappeinkokouksessa 1688. † Vihdissä 16.7.1697.

Pso: 1:o Anna Larsdotter Tammelin († 1691); 2:o 1693 Anna Petrejus tämän 2. avioliitossa († 1697).

Pson edell. aviomies: Marttilan kirkkoherra Simon Greek 809 (yo 1650/51, † 1691).

Veli: Someron kirkkoherra Henrik Procopaeus 953 (yo 1652/53, † 1678).

Poika: Kalvolan kirkkoherra Gabriel Procopaeus 3659 (yo 1690, † 1729).

Poika(?): Nousiaisten lukkari Johan Procopaeus 4605 (yo 1701, † 1737).

Lanko: FM Jakob Tammelinus 1182 (yo (1657), † 1665).

Lanko: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 13.9.1697 f. 603 (Fullmacht för Jonas Thauvonius 2738 at wara Kyrkioherde i Wiktis uti Åbo stifft ... medelst Johan Procopæi dödel. frånfälle Wichtis pastorat i Åbo stifft är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1747 (cc 7) Ylim. käräjät Halikossa emellan Venerand: Dn: Petrum Thomæ Comministrum in Vschela och dragone Capitein Peer Sigfredson 29.11.1658 f. 367v–370 (Dn. Petrus Thomæ ... den 12 Octobris skulle sendha sin Son Johannem Petri till Academien sijne Studier att continuera, hafuandhes medh sig sijn Brodher Christiernum 1787 om sin 10 Åhr, då hafuer Capitainen medh sin Leutenampt Caspar von Steenhaussen, Schiersantten Hans Hendersson, Een gemene dragon och Polack Christoffer Janufzci /: och ändoch een dragon Matz Göstaffsson :/ mööt Johannem lijthet på andra sijdhan om Halicko Kyrckian weedh een by Toijala. Kapteeni oli kysynyt Johannekselta kuka tämä on, eikä uskonut kun hän oli vastannut olevansa ylioppilas vaan sotilasjoukko sitoi ylioppilaan, otti hänet mukaansa ja piti vankina yön yli. Johanneksella ei ollut Rectoris Scholæ testimonium mukana vaan Kirkkonummen kirkkoherra oli ottanut sen itselleen. Kuulustelussa kapteeni perusteli toimintaansa sillä, että osasi heikosti ruotsia ja vielä vähemmän suomea ja Capitenen swaradhe sigh haffua hans Excell:tz General Commendeurens Höfwälb:ne her Gustaff Horns Äffuertsons Patent dhet dhe skole alla Löössdriffuare antahla); KA mf. ES 1883 (ll 6) Vihdin käräjät 10.–11.3.1680 f. 6 (benckedeellning); KA mf. ES 1884 (ll 7) Vihdin käräjät 23.–24.1.1684 f. 19 (Kyrckioheerden, Ehrewördigh H:r Johan Procopæus, hwilken för Juotila Hemman i Wanhala Rustar), 20v (och blifwer här medh till attest meddelt på dedh denne Församblingh hoos höga Öfwerheeten någon hielp och förändringh der på i Underdånigheet sökia kunna, och för må Kyrkiowijnet ifrån Räfle tullfrijt, att införa till denne, så wäll som andra församblingar); KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 4.–5.3.1685 f. 21 (Kyrkioheerden Ehrwördigh och Wällärdhe H:r Johan Procopæus inladhe een Häradz skötningh af d: 16 Maij 1645. af Per Månsson uthgifwen på een Engh om 6. Lass höö uti Sontaka Luchta), Vihdin käräjät 10.9.1685 f. 127 (Kyrkioheerden Ehrewördigh och Wällärdhe H:r Johan Procopæus begärtte Skötningh på Anders Jönssons hemman uti Wanhala by. Myös 30.6.1687 f. 112v, 116, 20.–21.2.1688 f. 51 ja 11.8.1688 f. 169v), 127 (Kyrkioheerden Ehrewördigh och Wällärdhe H:r Johan Procopæus beswäradhe sigh öf:r Klåckaren som sin huus på Kyrkians Jordh hafwer upbygdt och så när Kyrkian, att dhedh fara är för Eeldz wådha ... dömes Klåckaren Erich Tomasson att flytta sina huus till sin egen tompt uti Niuhalaby); KA mf. ES 1886 (ll 10) Vihdin käräjät 15.–17.6.1693 s. 186; KA mf. ES 1887 (ll 13) Vihdin käräjät 30.6.–1.7.1696 s. 416 (Wåd Elld); KA mf. ES 1887 (ll 14) Vihdin käräjät 25.–26.2.1697 s. 162, Vihdin käräjät 9.–10.6.1697 s. 376; KA mf. ES 1785 (ee 10) Lammin käräjät 14.–15.10.1675 s. 92 (Regementz Qwartermäst: Edhel och Manhaftig Jonas Hirn angaf att Markus Bertilson i Tantila, haf:r innehållit 2 parmas Skatte höö som han 1674 till sin huusbonde Fält Prädikanten H:r Johannem Procopæum under Öfwerstens wällb: H:r Claas Ugglas Regemänte skulle lefrera); KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 23.10.1697 s. 74 (Föregif:s att han af denne Flickas præceptor Studenten Mathia Italijn 3658a under dess bårtowarelsse till Fordom Proubstens i Wichtis Sochn Sahl: Johannis Procopæi begrafning, warit Ombeden och Committerat att hafwa opsicht öf:r des Disciplans Läsande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108 (XXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 133 (17.11.1658, supplicerade Petrus Thomæ til Consist. Acad. och beswärade sigh öfwer dragonernes capitain Peer Sigfridzdon, at han hahr öfwerfallit hans barn studente på landzwägen i Halickå etc. Resol.: Denne saken remitteras till Hoffrätten och studioso Johanni Petri gafz en recommendation till den konungzlige Hoffrätten), 135; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 131; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 470, 472. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 356; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1061 (Procopaeus Taulu 5); Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #101D, 990D, 1445D, 2175D, 3741R, 3929D; V. Procopé, Om släkten Procopé. Uppsatser VIII (1987) s. 90; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2123, 3561R; J. Pousar, Kyrkoherden Johannes Procopaeus i Vichtis och hans ättlingar. Genos 71 (2000) s. 185.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Procopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1247>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.