Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1691 Matias Humalander Matthias Johannis, Ostrobotniensis 3767. Vht ilmeisesti: eräs Johan ja Margeta Larsdotter tämän 1. avioliitossa (2. pso 1676 vaasalainen kauppias David Nagel). Ylioppilas Turussa sl. 1691 Humalander Matth. Joh:is Ob _ 194. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Mathias Joh. Humalander. Notarius Curiæ Aboensis. obiit. — Turun raastuvanoikeuden notaari 1696. ‡ Turussa 13.4.1705.

Pso: Sigrid Larsdotter Willstadius tämän 1. avioliitossa († 1740).

Pson seur. aviomies: Laitilan kirkkoherra Johan Montin 4603 (yo 1701, † 1745).

Appi: Turun oikeuspormestari Lars Willstadius 1925 (yo 1667, † 1703).

Lanko(?): Limingan kirkkoherra, FM Henrik Forbus 3464 (yo 1687, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 94b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #389; KA mf. ES 1968 (nn 12) Tyrvään käräjät 9.–11.3.1695 f. 125v (Pistolsmeden och Gästgifwaren Matz Matson j Jamala, gaaf nu Rätten tillkänna, huru som en reesande Student Humalander och Een Notarius Elias Epachius 3460 widh nampn, bägge ifrån Wasa Stadh, kommandes sidstl: Sommars 8 dagar förr Pingst, ifrån Åbo till Jamala, då han inhemptat Bränwin för 9 öre K:m:t, och dhe det betalt, sampt sedan fått häst för deras Schils och legan betalt, då skola dhe sönderslagit Sex st: Fönster); KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 14.–15.6.1686 s. 76 (Johan Humalainen i Rijarechtå); KA mf. ES 2085 (ss 16) Isonkyrön käräjät 3.2.1694 s. 253 (Johan Michelsson Hummalainen i Stoorby), Vähänkyrön käräjät 22.8.1694 s. 235 (Mårten Hendersson i Greggila beswärade sigh öf:r Studenten Matias Humalander och Casper Marssan för Fredsbrått på Kyrkiowägen, i dedt Humalander med wäria honom huggit twenne Slagh öf:r Hatten. Humalander förklarade sigh att han den gången reest ifrån Lenssmans gården till Laijhela, hafwandes han då hafft een treesk häst, Så att han den eij utan stoort roop och beswär fram fick wedh det tillfellet, hafwer han Mårten förbij ridit på Landswägen, hwilken frågat hwad han wore för een karl, och om han kommit från Kyrkian, emedan då warit wåhrfrudagen, då sade Humalander sigh af hastiga Mode uthi Brådom skillnad slagit Mårten med des wäria den han i handen för hundarnas wäijande hade utdragen och det twenne gångor ... Slöttss, att som det skiedt af brådom skillnad, Så erkennes Humalander frij från Kyrkiofreds bråttet, effter det 10 Cap: Sårm: B: m: w: L:L: felles Humalander för twenne pustar till 6 m: S:m:t. Men som Slagsmålet händt på een helgedagh, dy lijkmätigt K: Sabbatsordningen sakfältes han för Sabbatzbrått till 40 m: S:m:t), Laihian käräjät 1.9.1694 s. 296 (hwilka huudar Ländzman sedermera skall försåldt till Borgaren der sammastädes [i Wasa] Dawid Nagell, eller des Stiuf Sohn); KA mf. ES 2085 (ss 17) Mustasaaren ylim. käräjät 16.5.1695 s. 409 (Dawid Nagells (katso 3464) Stiuf Sohn Johan Humalander), 412 (Dawid Nagels Stiuff Sohn Johan är nu bårtta på Skiepps byggningz platzen), Ylim. käräjät Vaasan kaupungissa 17.11.1695 s. 411 (Sedan framsteegh Dawid Nagels Stiuf Sohn Johan Humalander, hwilken berettade att ...); KA mf. ES 2087 (ss 19) Mustasaaren käräjät 11.10.1697 s. 519 (Sahl: Dawid Nagels Enckias Hustru Margreta Larssdåtters Fullmechtige, Rådstugu Procuratoren Caspar Martzan), Närpiön ylim. käräjät 14.12.1697 s. 604 (Johan Humalander); KA mf. ES 2088 (ss 21) Laihian käräjät 17.–18.7.1699 s. 30 (om henne ett ondt Rychte uthkommet, som skulle hoon under sin Tienst hoos Fordom handelsmannen Dawid Nagel i Wasa hafft olåflig beblandelse icke allenast medh bemelte sin huusbonde, uthan och med des Stiuff Son Sahl: Johan Humalander ... Mons:r Caspar Porthan befullmechtigad uthaff Sahl: Nagels Enckia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 253 (LII), 487 (Tillägg och rättelser. LII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 590; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 34, 61; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 91 (17.4.1696, Betalte notarien wedh rådstugun Matthias Humalander för otijdigt sängelag i anledning af kyrkiolagen, 12 dlr.), 240 (10.4.1694, ‡ Mathias Humalander från Aning. mellangatan söder om. ‹Ei tämä vaan kaima, joka henkikirjoitettiin Turussa jo 1681›); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 36 (13.4.1705, ‡ rådstugu-notarien Matthias Humalander), 42 (15.11.1709, ‡ Humalanders enckia ‹kyseessä on luultavasti edellä mainitun kaiman leski Maria›); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #389. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 164 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 22, rådstugunotarien Matts Tomasson(!) Humalander, † 1704); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #18.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Humalander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3767>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.