Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1644 Knut Carlmannus (myös Carlman) Canutus Jacobi, Ostrobotniensis 378. Vht: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Jakob Carlman (Jacobus Jacobi, † 1653) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Knutsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1644 Carlmannus Chanut. Jacobi _ 21. Oraatio 16.12.1644. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Canatus Iac. Carlmannus. | Sacellan i NyCarleby, sedan Regements Pastor vid Österbottens Regemente. Dog i Polen 1655. — Uudenkaarlepyyn kappalainen (noin 1645?). Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Nils Bååtin rykm.) rykmentinpastori 1654. † 10.1656.

Pso: Susanna Johansdotter Pictorius tämän 1. avioliitossa.

Poika: Uudenkaarlepyyn kappalainen Jakob Carlman 2015 (yo 1668/69, † 1680).

Lanko ja velipuoli: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 38b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #20; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1656 s. 87 (KA mf. WA 2058); KA valtakunnanregistratuura 9.7.1651 f. 189 (Confirmation för Kyrkioheerden i Ny Carlby H. Jacob Carlmanno, på hans egit Skattehemman Fårssa be:dh etc.), 13.11.1654 f. 132 (Till Landzhöfdingen Johan Graan för een preste Enkia vti Ny Carleby hustru Margreta Pärsdotter, be:te att handhafwa henne wedh sitt Nådhe åhr effter Consistorij breff), 7.9.1664 f. 311 (För een Preste Enkia H. Margetha Persdåtter Sahl. Kyrkioheerdens i Ny Carleby Jacobi Carlmanni Efterlefwerska på 1 hemm:n vthi hennes Enkieståndh etc. ... hemmanet Forssbacka i be:te Ny Carlby Sochn och Kyrckieby belägit, hwilket hennes Man vnder Lijfztijdz rätt hafwer warit bebrefwat, men hennes nampn ähr förgätit i brefwet att införas, som bettre behöfde hielp än mannen, den wedh sitt ämbete satt, och hade åhrligen sine inkompster, att niuta, bruka och besittia, qwitt och fritt för alle dher af vthgående skatt och vthskylder, så lenge hon Enkia och eensörjande ähr), 24.10.1670 f. 494 (Till Landzhöfdingen Graan, att berätta om ett hemman för en Präst änckia ... Sahl. Kyrkioheerdens i NyCarlby Stadh, Sahl. Jacobi Carlmans effterlåtne Enkia hustru Margareta Johansdotter, klageligen angifwit, at bem:te Stadh, hafwer på sidste Richzdagh henne undangått, ett hennes eget Skatte och bördes hemman Fohrbackai Ny Carlby Sochn belägit ...), 21.10.1680 f. 512 (Till Landzhöffdingen Didrich Wrangell för Kyrkioherdens i Nykarleby Jacobi Carlmanni Enkia [Margareta Pärs dotter] angående et hennes åboende Skattehemman); KA mf. ES 2077 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 19.–20.2.1663 (Fordom Kyrckieherdens Sal: Jacobj Carlmannj Änckia hustru Margaretha Peers dått:r, för medelst sin fullmächtige, giorde Witterligit dätt dee Wäxala boar j hännes Sal: mans tijdh, aff Frij Willia och berodde modh, hafwa wnder Forssbacka hemman honom Skiänckt och gifwit, eett Stycke wthmark af deeres Samfälte ägor Ny hagan be:d och såsom Ny haga Engh ähr Erich Jacobsson j Wäxala, Lägligare belägen, haf:r be:te H: Jacobij effter Lefwerska medh Erich Jacobsson ingådt sådan Förlijckningh, att Erich behåller hännes deehl j Nyhaga Engh och Änckian dhär emooth Erichz deehl j Sandören wnder 2 skrind Landh, Hälst och Emedhan änckian, mäst heela Sandöhren till hörigh ähr), Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–8.1.1664 (På Sandööhren berättas Sal: Kyrckioherdens H:r Jacobij Carlmannj Enkia ägha wnder Fårssbacka hemmanet Tijo Skrind Landh Engh den be:te Sal: Kyrckioherdhe aff Gabriel Liunghsson kiöpt hafwer, hwilken Engh Lagligen Nästom Frändhom till Lössa wpbudhen och Lagstånden ähr, dhet Kiöpe Skrifften sampt medh der på fölliande Confirmation aff wnder lagmannen Nicolao Peersson Liurenio af den 15 7:bris 1642 wijdhare wthwijssa); KA mf. ES 2079 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 16.–17.12.1672 f. 3v; KA mf. ES 2079 (ss 3) Tutkinta ja ylim. käräjät Kaarleporin residenssissä 5.11.1673 f. 36v (Sal: Pastoris D:ni Jacobi Carllmanni Enckia Gudfruchtige H: Margreta Peerssd:r); KA mf. ES 2028 (rr 5) Uudenkaarlepyyn käräjät 26.11.1641 f. 73v, Uudenkaarlepyyn käräjät 6.8.1644 f. 275v (Kyrkieheerden her Jacob käradhe till Anders Bertillsson i Kantlax det han hafuer öfuerfallit honom hooss Prestewärden dersammastädz medh försmädheliga ordh kallandes honom till een Siälmördare); KA mf. ES 2028 (rr 6) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.6.1648 f. 328v (Kyrkieheerden her Jacob Carllman uplyste första gångån den Enges deell på Åskatan belägen som Mudensala boar tillhörer och de honom förährat haffua, effter som de ock nu tillstodhå och ingen åklandradhe), Uudenkaarlepyyn käräjät 30.1.1649 f. 387v (Kyrckeheerdhen Wällerdhe her Jacob Carllman beswäradhe sigh öffwer Fischalen Jonas Swennsson (vertaa 597) att han haffwer angrijpit honom hans Ähra, kallandhes honom uthj sijn Supplicatz Wällb:ne Landzhöffdingen tillskriffuit, N: till een wåldz wärckare, rååns man eller om Tiuffwerij i dett Pastor skulle affhändt ifrån honom hans Spanskröö effter som siälffua Supplicatzet i bookstaffwen förmäler), 388v (Kyrckeheerden herr Jacob begieradhe att uptagha ett Ödhes hemman i Wexala om 1/4 Mantall, hwillket Laars Smedh seenast åboot haff:r och sedhan i 8 åhr Ödhe leegat), Uudenkaarlepyyn käräjät 8.8.1649 f. 470v; KA mf. ES 2029 (rr 7) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.4.1651 f. 269v (Her Knuth Kaplan), Kemin käräjät 7.–8.4.1652 f. 471 (dygderijka Hustru Margareta Peders dotter Sahl: Her Johans (katso 988) och nu mehra Pastoris i Ny Carleby käre Hustru), Uudenkaarlepyyn käräjät 27.8.1652 f. 554; KA mf. ES 2029 (rr 8) Uudenkaarlepyyn käräjät 20.–21.8.1653 f. 139 (H:s G: N:s Greff Claudij Tottz recommendation Meddelt D:no Nicolao Ringio 16 Blef Upläsen och då gofue Almogen eller gemehne Mann der uthinnan deras votum i Så måtto at dee willia blifua i Förstone wedh deras Förre Skrifft som dee H: Knuth gifuit hafue och så Frambt det icke Sin Framgångh Nåår, då ingen Annan fram för H: Nills Begära), 140, Kaarleporin kreivikunnan käräjät 23.–24.2.1654 f. 321v (Då företrädde Sacellan Hederligh och Wähllerde H: Canutus Carlman uplyste och tillkenna gaf huru såsom Mudensala Bönder alle Enhälleligen af een frij wilia hafwa Skäncht och gifwet hans Sahl: Fadher H: Jacobo Carlmanno af sin Utmark och Mullebethe Boodewijken be:dh till Ewärdligh possession och Nytte een Enges hagha at inhägna och häfda), 324 (Framstegh Hopman: Ehreborn och Wäll:tt Peder Jönsson Werne, gifwandes tillkenna sigh hafua bekommit H:s G: N:es Högwälb:ne Herres Greff Claudij Tottz Bref af dhen 9 Novemb: 1653, medh Nådige Befallningh at han om pastoratet här i Carleborgh Ransaaka Skulle, emedan uthj Församblingenes voto war Twist, Huilkendera Sochnen, Anten H: Nicolaum Ringium eller Dnm: Canutum Carlmannum skulle begärat ... Altså Beskylte han H: Knuth dhet han skulle Missbrukat Sochnens Signete under Supplication om dess pastoratz postulation; Effter som Han dhet Åtskillige gånger hade Eskat ifrån Prestegården och welat förwarat uthj Sochnekistan, Men Enkian Do:ni Canuti Swährmoder dhet icke welat effterkomma, förmenandes sigh få dhet i Antwardningh Hafua medan Hennes Nådeåhr wahrade); KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–6.11.1655 f. 137v (Fendrichen S:r Reinholdt Claudijson 416 oppå Sal. Kyrckioheerdens Enckias H: Margretha Pehrsdotters på Fohrsbackan wägna fordradhe och krafde aff sochnemän betalningh för Öfwerstens Wälb:ne her Niels Bååtz och andre officereres uthi seenaste durchtåget giorde bekåstnad), 137v (Fendrichen Sig:r Reinholdt Claudijson oppå her Canuti Carlmanni hustros Susanna Johansd:rs wägna, krafde aff Michel Oloffson Ruut een Oxe som her Knut till Förähringh aff Michels Fadher bekommit hafwer för fäm åhr sedhan ... Michel inwände S. Kyrckioheerdens Enkia Margreta Persd:r sigh skyldigh wara, och därföre förmehntte beholla Oxen), Uudenkaarlepyyn käräjät 22.2.1656 f. 375; KA mf. ES 2037 (rr 28) Iin käräjät 16.–17.2.1691 s. 142 (Edell och Manhafftigh Fendrichen Gabriel Carlman); KA mf. ES 2039 (rr 33) Iin ja Pudasjärven käräjät 9.–11.7.1696 s. 58 (Fendrichen Edell och Manhafftigh Gabriel Carlman ... dess K: huusähra dygdesamme Matrona Catarina Dieterichz ... inbördes Testament). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 20 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 159, 161; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 15 (16.5.1653); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #20. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 87; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1831D, 2072D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9024; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 184 (Kuoli Kuurinmaalla 1655, armovuosi 1656); Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 80; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #800.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Carlmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=378>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.