Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Erik Limnerus, myöhemmin (1698) Limnelius Ericus Abrahami, Nylandus 3925. * noin 1672. Vht: Karjalohjan Kourjoen (Isotalo) ratsutilallinen Abraham Hansson († 1698) ja Margeta Hansdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 20.2.1688 (in cl. rect. circ. infer., Ericus Abrahami Karislojoensis. Sacell. in Haliko). Ylioppilas Turussa 1692/93 Limnerus Eric. Nyl _ 200. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1698. — Karjalohjan pitäjänapulainen 1698. Angelniemen kappalainen 1709, pysyi virassa isonvihan yli. Lemun kirkkoherra 1730. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1712. † Lemussa 1.1.1737.

Pso: 1702 Margareta Henriksdotter Tallqvist (elossa 1731).

Poika: Sakkolan kirkkoherra Henrik Limnelius 5316 (yo 1722, † 1765).

Veljenpojan poika: Karjalohjan nimismies Henrik Limnell 9426 (yo 1776, † 1814).

Vävy: Halikon kirkkoherra Erik Widenius 5696 (yo 1729, † 1780).

Veljen vävy: lääninsihteeri, FM Samuel Forsenius, myöh. Forseen 4906 (yo 1706, † 1744).

Kaima: Somerniemen pitäjänapulainen Erik Limnelius 4852 (yo 1705, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b; KA mf. ES 1881 (ll 2) Karjalohjan käräjät 20.3.1643 f. 237 (Sahl: Hanns Nielssånns effterlåtne Enckia i Korjockij hustruu Walborgh Hendrickz dåtter b:dh); KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 4.–5.10.1669 s. 53 (Dömbdes hustru Kahrin Jespersdotter ifrån Lekeswaldh till af dess Swåger Abraham Hansson i Kurjocki 4. Tunnnor Spanmåll och 10 D:r K:m:t efter arfzlengdh af den 29. Octobr. 1661), Karjalohjan ja Pohjan käräjät 7.–8.1.1670 f. 3 (Abraham Hansson i Kourijoki opå sin Systermans Jacob Jessperssons wägnar, som nu är Amptman i Lijfflandh på Läinsjerfwi gård, anhölt att blifwa mächtigh dhe 12 D:r Sölf:r mynt, som han skall hafwa att fodra uthaf Mattz Mattsson Somalainen); KA mf. ES 1883 (ll 6) Karjalohjan käräjät 10.–11.9.1675 s. 178 (Hwadh wedkommer dee 3 stenger och 2 al:r Jordh som Abraham Nillsson i Mustlax, till Hans Nillsson i Kour Joki A:o 1610 den 6 Junij i Jyli Ängh för Siu dal:r och een Häst á 14 D:r sållt hafwer ... Så emedan Abraham Hansson i Kour Joki, hwillken samma Ängh efter Mårten Simonssons doom innehafwer och häfdar, nu icke är tillstädes, uthan måste som een Ryttare Bonde för H:r Öfwerstens hastiga opbodh om Marchen sigh från Tinget begifwa, dy beroor detta ährende till näste Tingh, och detta tages i medler tijdh ad notam. Jatkuu (ll 7) 11.–12.3.1681 s. 159 Här till swahradhe Abraham Hansson i Courjåki och inwändhe, dhet dhenne stridige Ängen är som een uthbys Jordh, kommen ifrån Immola, Insinuerandes Abraham Nielssons Kiöpebreef af d: 15. Feb: 1569. innehållandes at Abraham Nielsson som bodt i Mustalax hadhe försoldt 3 stäng:r och 2 al:r Ängh uthi Jylyluchta, för een Häst om sine 14. D:r och Contant 7 D:r dhen Tijdh gänsse M:t); KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–21.3.1685 f. 50 (Abraham Hansson i Kourjoki fälles till 3 m:k för abs. emot Jacob Frantzon i Leikzwaldh om Inventario på Arff effter Jacob Jesspersson, emedhan han lagl. stembd är), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 12.–13.3.1688 f. 112v (Mons:r Lorens Åkerström 2068a å sin hustros Margeta Swans och hennes samsyskons wegnar, beswärade sig öfwer Hans Jacobsson i Kourjoki, för dett han intet uthgifwer dett Arf, som honom å sin hustros wegnar tillkommer, effter hennes Moders Moderbroder Jacob Jespersson), 115 (Emedan Jacob Frantsson beswärar sig öfwer Abraham Hansson, hans hustro, Son, och dotter, för dett dhe undan dölgdt wid senaste Inventerningen Jacob Jesperssons Qwarlåtenskap, och Hans Jacobsson i Kourjoki bekenner nu Jacob Jesperssons h:o, Elin Hansdotter på Kourjoki dödh blifwit, och der sin egendom hafft, af hwilken en dehl bårta är); KA mf. ES 1886 (ll 10) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–11.10.1693 s. 481 (Såssom Rusthållaren Torsten Hindersson [Tallqvist] i Tallnääs, ärnar gå i annat giffte, warandes derföre des Barn med förra hustru afwitrade för deras Möderne; Altså åligger deras Moder broder Rusthållaren Abram Hanson i Kuorjoki, jempte Fadren, effter lagh och förmyndare Ordningen, deras som omyndiga äro, rätt och Interresse bewaka och behörigen i acht taga); KA mf. ES 1849 (kk 14) Marttilan käräjät 15.–16.10.1697 f. 387v (Beropandes sig H:r Simon [Sonnerus] på Studenterne Olaus Meijer, och Ericus Limnelius hwilka sådant åsedt, och edel:n Wittna kunna); KA mf. ES 1761 (cc 39) Halikon ja Uskelan käräjät 20.–21.2.1711 f. 248v (Cappellanen widh Kårfwis Cappel Wällärde H:r Erich Limnelius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258 (LIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #234; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #181; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 192 (1689:II), 194 (1690:II), 195 (1691:I), 197 (1692:I), 199 (1693:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 142, 401, 423; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lemu; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 150.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Limnelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3925>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Limnerus, Eric. Nyl. p. 200.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258.