Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Joel Pacchalenius Joel Andreæ, Satacundensis 3984. Kastettu luult. Tyrväällä 17.9.1671. Vht: Pohjois-Suomen alilaamanni Anders Michelsson († 1679) ja Sofia Mårtensdotter Stenius. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1693/94 [Pacchalenius] Joel Satac: _ 204. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Joel Pachalenius obiit | Sacell. in Raumo Anno 1708. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1698. — Armovuodensaarnaaja Raumalla 1698, kappalainen 1699. ‡ Raumalla 10.11.1707.

Pso: noin 1699 Maria Arvelius tämän 1. avioliitossa († 1751).

Pson seur. aviomies: Rauman kappalainen Johan Artolin 4516 (yo 1700, † 1715).

Appi: Rauman kappalainen Matias Arvelius 1915 (yo 1667, † 1698).

Veli: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #375; KA mf. ES 1931 (mm 35) Lapin käräjät 16.–18.11.1699 s. 972 (Cappelanen Wähl Lärde H:r Joel Paccalenius ... förledit Åhr, då han för dess nu warande Swärmoder dygdesamma Hustru Maria Sylvenia Predikat Nåde Åhr); KA mf. ES 1935 (mm 45) Eurajoen ja Lapin käräjät 17.–19.9.1706 f. 461, 463v; KA mf. ES 1971 (nn 19) Tyrvään käräjät 4.2.1702 f. 35v (Cappellanen i Raumo Wällärde H:r Joel Paccalenius anhölt, att Henrich Jöransson i Kijka kunde påläggias lefwerera ifrån sig Een Koppar Brygg Kettel, Een Malm Gryta och Een Koppar Mortare medh Stötel, som han för en tijdh sedan af H:r Joëls Sahl: Moder, Fordom dygdesamma Matrona hustro Sophia Stenia till Pant bekommit); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 12.2.1689 s. 19 (... een Skohlpersohn Joel Pacqvalin, som dher medh sin Cammerat Sahl: Kyrckioherdens Son i Saastmåhl Olavo Birgerij 3630 inkommit), Porin RO 24.7.1694 s. 26–34 (excess, katso 3785), Porin RO 27.8.1694 s. 49; KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 24.4.1699 (För detta Capellanens Sahl: H:r Matthiæ Arvelii 1915 Enkia Maria Mårtensdotter gaff tillkänna, huru som hon hafwer opå sin Mågz H:r Joël Pacchalenii befordring till Präste Embetet, een godh deel bekåstat); KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 10.1.1700 (Capellanen Wällärde H:r Joël Pacchalenius), Rauman RO 30.7.1700; KA mf. ES 1396 (r 5) Rauman RO 8.4.1701 (Capellan wällärde H:r Joël Pacchalenius kom för Rätta och gaf klagel:n tilkänna, huru som Enkian hust:o Anna Olofzdotter hafwer om Söndagen den 17 Martij sidstl: sutit föruth i kyrkiobänken, och då hon seedt hans hustro Maria Matzdotter Arvelia komma, satt sig mooth och förhindrat henne rum uthi bänken, hwarest hennes Modher Caplans H:r Matthias Arvelii hustro, Maria Mårtensdotter, som nyligen genom döden är afleden, tilsammans medh hustro Anna hafft sitt Säthe, hwilket hennes Modhers rum widh senaste H:r Probstens visitation, H:r Joëls hustro tillehrkändt är), Rauman RO 17.4.1701, Rauman RO 20.5.1701; KA mf. ES 1396 (r 6) Rauman RO 1.12.1702 (Sacellanen H:r Joel Pacchalenius tilltalte sin Swåger diekne gåssen Martinus Arvelius 4847, om Arf:t dem emillan ... H:r Joel säger sig löst och sin andre Swågers Studentens Johannis Arvelij 4371 dehl till sig); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 26.1.1706, Rauman RO 7.4.1706, Rauman RO 16.12.1707 (Framledne Sacelanis Sahl: H:r Joels Pachalenij Enckia dygdesamma hustru Maria Arvelia, beklagade sigh swåra öf:r det att ett rychte och tahl wore uthbracht, som skulle hon sin bemälte Sahl: Mans Swepeningz lärfft hafwa honom afftagit utj lijk kistan, sedan han kistalagder blefwen), Rauman RO 11.3.1708. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266 (LIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #375; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #188. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 194.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joel Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3984>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.