Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Claes Rennerus, myöhemmin Renner Claudius Michaelis, Borealis 4099. Vht: Rauman kirkkoherra Mikael Rennerus 730 (yo 1649/50, † 1677) ja hänen 3. puolisonsa Elisabet Claesdotter Alanus tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 23.11.1689 (in cl. rect. circ. infer., Claudius Michaelis Rennerus Raumannus. Rector Sch. Biorneburgensis). Ylioppilas Turussa kl. 1695 Rennerus Claud. Bor _ 209. Boreaalisen osakunnan jäsen 1694/95 [1694/95] Claudius Renner | Rector Arctopoli. | 1732 Pastor in Raumo. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.10.1703. — Rauman triviaalikoulun ylempi kollega 1699. Pakeni isonvihan aikana Ruotsiin (1715). Rauman triviaalikoulun rehtori 1721, siirtyi koulun mukana Poriin 1722. Rauman kirkkoherra 1732. ‡ Raumalla 28.8.1739.

Pso: 1:o 1702 Anna Johansdotter Riprander; 2:o (jo 1722) Maria Kristina Tumulin (elossa 1796).

Appi: Uudenkaupungin kirkkoherra Salomon Tumulander, myöh. Tumulin 3069 (yo 1683, † 1747).

Poika: Rauman vt. kaupunginviskaali Claes Renner 6449 (yo 1738).

Tyttärenpoika: Arvid Mellenius 8329 (yo 1761, † 1806).

Lanko: raumalainen porvari Johan Riprander 5293 (yo 1718, † 1732).

Vävy: Ahlaisten kappalainen Henrik Ludén 6715 (yo 1740, † 1796).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; HYK ms., Bor. osak. matr. #234; KA valtakunnanregistratuura 3.11.1721 f. 124 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Claes Renner på Rectoratet wid Trivial Scholan i Raumo Stad ... medelst Magister Johan Salmenii 3573 befordran till Kyrkioherde wid Rimitö Församling, Rectoris beställningen wid Trivial Scholan i Raumo är ledig worden); KA mf. ES 1937 (mm 47) Laitilan käräjät 5.–6.10.1708 f. 412v; KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 20.4.1691 (Thomas Thomasson Kiäkolen afflade sin borgare Eedh, på sätt och wijss som dhet 15 Capt:l Kong: B: St: L: Dicterer, och woro hanss Cautionister, hanss fader Thomas Bärntzon och Thomas Teuku), Rauman RO 7.2.1694 (dygdesamme hust: Elisabetha Alana ... h: Alanæ Son Claudius Rennerus), Rauman RO 16.9.1696 (Pastoren wällärde H:r Barthold Rajalenius 2229 leet nu genom Stud:m Dn: Claudium Rennerum göra påminnelsse om Kyrkiobroon som är söndrig och begynner förfalla); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 3.8.1699 (hwilken Åker befinnes för bem:te Simons giorde giäld, till Collegam Dn: Claudium Renner warit arresterat för 5 D:r Kopp:r m:t, katso 6038); KA mf. ES 1396 (r 6) Rauman RO 5.5.1702 (Andre gången opbödz Thomas Thomason Käckis Gårdh, åkerar, Engh, och annan ägendom för Cronones rest, Så ock Expenser samt Saakören, som d: 28 Aprilis sidstl: är inprotocollerat; här wid infan nu sigh Borgaren Grels Korpolan och inlade 22½ D:r Kopp: m:tt williandes der medh till sig lösa genom naborättighet, Käckis Tåmpte åker som är belägen in widh Korpolas gårdh mitt framför dess Portt, ock wärderat för 20 D:r K:tt, men Käckis Syskonebarn, Collega Dns: Claudius Renner sade sig allaredo betahlt derföre peningar effter wärderingen dock will han sig hafwa förbehållit att betänkia om han ock så mycket gifwa må, som Grels nu anbiuder), Rauman RO 25.6.1702; KA mf. ES 1396 (r 7) Rauman RO 10.8.1703. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 272 (LV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 43; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #304; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 195 (1691:I), 198 (1692:II), 199 (1693:I), 201 (1694:I), 203 (1695:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 192; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 273, 276; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) liite 4 (Rennerus-suku); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1375D, 1376D, 3437D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Rauma; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 51; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3518 (1715), 4658 (1716), 5102 (1717), 5210 (1720), 5513 (1720), 5521 (1720), 5529 (1720).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Renner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4099>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.