Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Bertil Rajalenius Bartholdus Thomæ, Satacundensis 2229. Vht: Tyrvään kirkkoherra Tomas Rajalenius 22 (yo 1640, † 1688) ja Katarina Mulinus. Ylioppilas Turussa 1672/73 Rajalenius Bartholli‹!› Thomæ _ 110. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1672/73] Bartoldus Rajalenius. | Pastor Raumoënsis. | denatus Anno 1703. Respondentti 18.11.1676, pr. Jakob Flachsenius 787. — Rauman kirkkoherra 1683. Pidätetty virantoimituksesta 1701, sai s.v. virkansa takaisin kunnes tuomio on langetettu. Tuomittu erotettavaksi 1703 omavaltaisuuksien, juopottelun ja rauhanrikkomisen takia. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1690, saarnaaja pappeinkokouksessa 1696. ‡ Raumalla 11.12.1704.

Pso: 1:o 1691 Kristina Paulinus; 2:o 1698 Katarina Tacku tämän 2. avioliitossa († 1716).

Appi: Mouhijärven kirkkoherra Paul Raumannus 61 (yo 1640, † 1682).

Appi: Huittisten nimismies Tomas Tacku 52 (yo 1640).

Vävy(?): raumalainen porvari Johan Riprander 5293 (yo 1718, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 156b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #191; KA valtakunnanregistratuura 13.7.1703 f. 260 (Kyrckioherde fullmacht för Georgius Ståhlberg 3099 ... medelst Barthold Rajalenii afsättiande från Predikoembetet, för dess grofwa brått och förseelser skull, Raumo Stads Pastorat uti Åbo Stift är kommit at blifwa ledigt), 13.7.1703 f. 262 (Til Consistorium i Åbo swar, angående förre Körckioherdens i Raumo, Rajalenii förbrytelser, sampt Pastoratets besättiande med en annan Kyrckioherde ...); KA mf. ES 1925 (mm 13) Huittisten käräjät 22.–25.2.1682 f. 102; KA mf. ES 1927 (mm 15) Lapin käräjät 1.–4.2.1687 s. 1, 16; KA mf. ES 1931 (mm 35) Lapin käräjät 6.–7.6.1699 s. 360 (H:r Kyrkioherdes [Barthold Rajalenius] Antecessor Matrimonii Rådh- och handelsman Henrich Pungman); KA mf. ES 1934 (mm 43) Eurajoen ja Lapin käräjät 24.–26.10.1704 f. 95v; KA mf. ES 1968 (nn 11) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 23.–26.3.1694 f. 161v; KA mf. ES 1851 (kk 18) Rauman RO 30.8.–2.9.1701 f. 376–410; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 14.6.1683 (Kyrckieheerdhen Ehrewördige och Wällärdhe H:r Berttell Rajalenius proponerade nu om Prästegårdz bygnadhen att dhen nu straxt kundhe i wercket ställas, på dhet han till wintteren kundhe haa något att lutha hufwudet under, Och effter ett huus medh Cammar är upkiöpt till bem:te Prästegårdz behoof; dy blef förordnadt några wissa karlar som dhet upsättia emoot richtigh betahlningh), Rauman RO 26.6.1683 (Kyrckieheerden Ehrewördige och Wällärdhe H:r Berttell Rajalenius framkom beswärandes sigh öfwer denne Stadzens inwånare, som skola dhe emoot många Kongl: breff och Häradzdoomen insättia sina Hästar och Creatur på Tarffwonsarj holmen som lydher under Prästebohlet, men Borgerskapet såsom dhe hafwa dher några Engestycken, förmente sigh och wara berättigadhe att hålla sin Creatur der tillijka medh Kyrckieherden; Här emoot inladhe Kyrckieheerden Sahl: Höghwälborne H:r Carl Exenstiernass häredzdoom Dat: Raumo Stadh d: 16 Febr: A:o 1620, hwilcken alldeles förbiuder bådhe Bårgare och Bönder att ingen skulle släppa sin boskap hästar eller Fåhr på bem:te holma wedh dheras 40 m:r tillgiörandess), Rauman RO 8.10.1683, Rauman RO 19.4.1684, Rauman RO 21.2.1685 (Leutnampten Wälb: H:r Michel Jordan föregaf nu som skall dhet höghwörd: doomcapl: hwarest saaken om Echtenskapet emellan Pastorem Rever: Dn: Bart: Rajalenium och hans Broor dotter Frw Christina Elis: Jordan är anhengigh, remitterat hijt till Rådhstugu Rätten adt afhöras några witnen hwilcka wetha intyga dhet Pastor hafwer här i Staden legat i een sängh med bem:te Frw), Rauman RO 5.1.1686 (Såsom Skohlmestaren här j Staden Sahl: H:r Johan Tyckman 2216 ähr genom döden afgången, och Pastor härsammastädes Reverend: Dn: Barthollus Rajalenius anhåller adt få förestå samma Tienst, jempte sin Pastoris Tiensten emedan han inga wilckor hafwer, dy bleff honom effter Borgerskapetz samtycke dher å recommendation bewilliat till dhet Höghwyrdiga Doom Capitlet, dåch så att Dn: Johannes Brunnius 3060 medh sin Collegæ Tienst blifwer bijbehållen), Rauman RO 12.4.1686 (katso 2328); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 14.3.1687 (Såsom Pastor här i Staden höghwällärde H:r Barthol: Rajalenius anhölt om tillståndh adt få byggia een Sqwalpqwarn här i Stadzens Åå), Rauman RO 16.4.1687 (Predickanten H:r Anders Kempe 2170 framkom berättandes, huruledes Pastoris här i Staden höghwällärde H:r Bartholli Rajalenij förre Tienare Erich Gråbergh hade beskylt ben: Pastorem för een Gifft hustro), Rauman RO 18.4.1687, Rauman RO 19.4.1687; KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 17.2.1690, Rauman RO 16.6.1690, Rauman RO 25.2.1693 (Prästegård), Rauman RO 5.7.1693 (... berättat, dhet Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde H:r Barthold Rajalenius skall nästledne Söndagz affton, då dhe sina inwräkte hästar från Prästegården igen begärt hafwa, beskylt een deel Bårgare här i Stadhen wara skiälmar, som och någre skiälmar sittia uthi Rätten, undantagandes ährliga), Rauman RO 21.7.1694 (Rådmans Sahl: Henrich Pungmans (katso 1300) Enkia hustro Catharina Tacku), Rauman RO 1.8.1694 (Sedan framkom Rådmans Sahl: Henrich Pungmans Enkias h:o Catharina Tackus Brodher Henrich Tacku), Rauman RO 16.2.1695 (Mons:r Henrich Thomasson Tacku), Rauman RO 20.4.1695 (Henrich Thomasson Tacku afladhe nu sin Bårgare Eedh), Rauman RO 14.3.1696 (Handelsman S:r Henrich Tacku opwijste een förlijkningz Skrifft aff den 30 Januarij sidstledne, uthi fremmande Mäns närwaro, emellan hans Stiuf Swärmodher dygdesamme Catharina Tacku och hans hustro dygdesamme Catharina Pungman oprättat och aff dhem underskrifwit, öfwer den oförmodelige twist som aff hennes oförståndh och ungdooms swagheet emot bem:te hennes Stiufmoder orsakatz), Rauman RO 16.9.1696 (Pastoren wällärde H:r Barthold Rajalenius leet nu genom Stud:m Dn: Claudium Rennerum 4099 göra påminnelsse om Kyrkiobroon som är söndrig och begynner förfalla); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 31.1.1698 (Förste gången opbödz Lapperlo Tompten med påstående Huus och brun, som Tullnären wälbet:d Johan Sporrnbergh uthaff Gustaff Eliasson och hans Syster Margreta köpt haf:r Hwar wid Kyrkioheerden Ehrwördige och wällärde H:r Barthold Rajalenius giorde skrifftel:n inspråk, berättandes sin Swåger Kyrkioheerden i Cumo Sochn Ehrewördige H:r Henrich Paulin 1870 wara arftagen till samme Tompt), Rauman RO 14.3.1698 (Kyrkioheerden Ehrwördige och wällärde H:r Barthold Rajalenius ... H:r Erich Callias breff till Pungmans effterlefwerska och hans nu warande hustro dygdesamme Catharina Tacku af den 30 Martij 1696), Rauman RO 28.3.1698 (Tullnären Wälbet:d Johan Spornberg (katso 7753), instältte sig att angifwa Kyrkioheerden Ehrwördig och wällärde H:r Barthold Rajalenium om förwijtelse och slagzmåhl, hwaruthinnan H:r Kyrkioheerden sin skrifftel: förklarning insände), Rauman RO 30.3.1698 (Kyrkioheerden Ehrwördige och Wällärde H:r Barthold Rajalenius insände sin skrifftelighe protest uthi Saken honom och Tullnären wälbet:d Johan Spornberg emellan), Rauman RO 1.6.1698, Rauman RO 15.8.1698, Rauman RO 29.8.1699 (Saken som framlidne Johan Täppos Enkia Margreta Jöransdotter angifwit Rådman Johan Wilhelm före, att wara hennes Mans dödz wållare ... invändandes och, att H:r Pastor Rajalenius, för 13 ell:r 14 åhr sedan, med stoora Bodh Nycklar slagit Täppo i hufwudet), Rauman RO 13.11.1699 (Pastoren Ehrwördige och wällärde H:r Barthold Rajalenius angaf för Rätta, huru som enär han nästl: den 5 hujus moth affton warit hoos Con Rectoren Mag: Henrich Alanus 3243, uthi dess Qwarteer här i Prästegården, medh Rectoren Mag: Georgh Ståhlberg 3099, blifwit aff bem:te Ståhlberg tilthalt, desse ord: huru kommer dhet till, H:r Pastoren bär sigh så galit åth, att han går grassatum bland Diekne Gossar med skiutandhe, och således wijser sigh mycket barnslig, dhet och Mag: Alanus sammaledes skall itererat. H:r Pastoren säger, dhem då beswerat, sig endtel: kunna wara swagh som andra, men nekat doch sig sådant giort, uthan han begiärt och påstådt, sådant måtte honom bewijsas ...), Rauman RO 18.12.1699; KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 5.2.1700 (Pastorskan dygdesamme h: Catrina Tacku leeth nu genom Stud: Dn: Joseph Welchenius 3921 anhålla om sluut uthi Saken, som ...), Rauman RO 5.3.1700, Rauman RO 1.9.1700, Rauman RO 29.10.1700, Rauman RO 5.11.1700; KA mf. ES 1396 (r 5) Rauman RO 1.4.1701 (Handelsman Matthias Borgman månde nu genom sin halfbroor Rådman Wäl:t Johan Wilhelm insinuera een skrifft sampt een Rächning, hwar medelst Borgman på sin hustros Maria Pungmans wägnar, på hennes arff effter sin Sahl: Fadher och Systrar till 3162 D:r 26 ö: Kopp:r m:t fordrar, som hennes Moder dygdesamme hustro Carin Tacku, hoos sig ännu innehafwa skall), Rauman RO 8.4.1701 (Matthias Borgman); KA mf. ES 1396 (r 6) Rauman RO 18.2.1702 (Ehrwördig H:r Erich Granroth 3785 kärde till sin Broder Rådman Wäl:t Henrich Tacku), Rauman RO 31.3.1702 (Pastorskan hustru Carin Tackus införsände skrifft oplästes, förmälandes att emedan hon intt nu mehra förmår handla och icke hafwer någon som hennes handel drijfwer, anhållandes således för Skattlägning befrijas; dher till Borgerskapet swarade sig wähl weeta det Pastorskan hafwer en godh handel, ock nu instundande Sommar uthlastar och till Tysklandh, för utan Stockholms handelen; derföre ock till föllie af hans Nådes högwälborne H:r Landzhöfdingens resolution af d: 5 Apr: 1700, kan hon för billig skattlägning intet förskonas), Rauman RO 8.11.1702; KA mf. ES 1396 (r 7) Rauman RO 3.8.1703 (Handelsman Jean Jochim Swenker läth förste gången lagl:n opbiuda det Silfweret som ifrån förr detta Pastoren Barthold Rajalenio och hans hustru Carin Tacku för en Succumberadt Rättegångz Saak, till framledne Råd- och handelsmannens Henrich Bongs effterlefwerska nu warande bem:te Swenckers hustru Elisabeth Simonsdotter, effter laga domar Exeqverat är såsom där öfwer fattade Documenter utwijsa); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 8.12.1706 (Förste gången oplystes twenne Gullringar och tree Silf:r Skedar, Sahl: Kyrckioheerdens Enckia hustru Catharina Tacku tillhörige), Rauman RO 18.3.1707, Rauman RO 10.2.1708 (Sahl: Henrich Tackus Vacante Rådmans tienst), Rauman RO 26.7.1709 (Såssom framledne Rådmans Sahl: Henrich Tackus Enckia dygdesamma hustru Catharina Pungman hafwer låtit förr detta af Bårgmästare och Rådh begiära, det hennes Barn, som hon effter bem:te hennes Sahl: Man effterlembnade hafwer, måge lagl:n afwittrade warda, effter som hon är sinnad utj annat Echtenskap sigh begifwa medh handelsmannen S:r Oloff Forsberg, hwar till Gud lycka förlänes, och emedan som alla tree Barnen ännu små och omyndiga äre ... Altså och emedan bemälte Sahl: Rådmannens Barn icke hafwa någon sådan af deras Sahl: faders Slächtingar nu här i orten, som kunde förmynderskapet för dem antaga, hafwandes ock deras fader-Systers Man Crono Befallningzmannen Wälbet:de Jacob Callia sigh där ifrån aldeles uhrsechtat ... förordnat Rådmännerne Ehreborne och Wählachtade Michell Simonsson Simulan och Johan Mårtensson Riprander, så ock Handelsmannen Mons:r Henrick Bång, hwilcka äre utj när Swågerlag slächt och förwantskap medh Barnen, endels på fädernes och dels på mödernes Sijda), Rauman RO 31.1.1712 (Sahl: Kyrckioheerdens Rajaleni Enckia hust: Catharina Tacku). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 142 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 382, (384–385), 386, 386; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #191. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 192; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #969R, 1472D, 2343D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1940 (1714, leski), 3092 (1715, leski), 4323 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #133D, 1147R, 1204, 3137.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Rajalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2229>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.