Helsingin yliopisto

Tiedot

19.9.1695 Jakob Carlqvist Jacobus Achatii, Ingermannus 4142. Vht: rautulainen vuokraaja Åke Olofsson († 1699) ja hänen 1. puolisonsa N.N. (2. pso 1678 Sofia Udnie tämän 2. avioliitossa). Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 5.7.1690 Jacobus Achatii Carlqvist Jngermannus cum Testim. e Gymnas. Wijburg. accessit. Spondet pro eo Nationis Jngerm. Vice Curator D:nus Johann. Planting. Ylioppilas Turussa 19.9.1695 Carlquist Jac. Ingerm _ 211. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1695] d. 19. Septbr. Jacobus Carlquist. Ingerm. Respondentti 10.10.1696, pr. David Lund 2257. Vihitty papiksi Viipurin hiippakuntaan Turussa 16.6.1697. — Apulaispappi Räisälässä 1697, kirkkoherra siellä s.v., pakeni sotaa 1710. Armovuodensaarnaaja Padasjoella 1712. Pakeni Pohjanmaalle 1713 ja edelleen Ruotsiin 1714 joutuen matkalla kasakoiden kiduttamaksi. Sysmän kirkkoherra 1721. † Sysmässä 12.12.1729.

Pso: 1:o 1698 Kristina Cornelius († 1707); 2:o Katarina Brosell (jäi leskeksi).

Poika: Sulkavan kirkkoherra Kristian Herman Carlqvist 6083 (yo 1734, † 1789).

Pojanpojan poika: kihlakunnantuomari Karl Axel Carlqvist 13716 (yo 1822, † 1869).

Tyttärenpoika: Karkun nimismies, toimitusvouti Berndt Adrian Gadd 8304 (yo 1761, † 1769).

Veljenpoika: tilanomistaja Akaassa, alikonduktööri Erik Åkesson 6367 (yo 1737, † 1794).

Vertaa: luutnantti Claes Rundh U99 († 1670).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 38b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #276; KA valtakunnanregistratuura 13.7.1697 f. 463 (Kyrckioherde Fullmacht för Jacob Carlquist ... medelst Johan Nigræi 2532 dödelige afgång Raisälä Pastorat i Kexholms län är kommit at blifwa vacant och ledigt, ock hoos oss till dess ersättiande i een nådig consideration kommer Wällärde Jacob Carlquist, hwilcken uti det med honom effter wår förordning anstälte examine har wist wackre prof af des lärdom, ock dessuthan medellst dess gode gåfwor i Predikande ock skickelige lefwerne har giordt sig till wår nådh ock befordran meriterat och wähl förtient), 17.11.1721 f. 132 (Inrikes civilexpeditionen, Transport Fullmackt för Jacob Carlquist till Syssmä Pastorat i Wiborgs Stifft ... medelst Augustini Håppenstångs U514 dödelige frånfälle Syssmä Pastorat i Wiborgs Stifft är ledigt wordet, och till dess besättjande hoos Oss i nådig åtanka kommer Kyrkioherden i Reiselä, Oss älskelig Jacob Carlquist); KA mf. ES 1835 (jj 11) Ruokolahden käräjät 13.–14.6.1664 s. 62 (Baronens H:r Ungers Amptman Åke Olsson); KA mf. ES 1835 (jj 12) Ruokolahden käräjät 3.–4.2.1665 s. 10; KA mf. ES 1837 (jj 18) Ruokolahden käräjät 6.–8.3.1673 s. 16 (H: Reinholdt Von Vngern Sternbergz fullmechtige Inspectoren Åke Olofsson); KA mf. ES 1838 (jj 23) Jääsken käräjät 20.–22.2.1682 s. 12 (Sedan beklagade sigh Inspectoren wälb:dh Åke Olofsson öfwer dess Härskapz, Landz Höfdingens Sahl: Jacob Törneskölldz Arfwingars Frelsse bönder under Jandula Gårdh); KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 4.–6.12.1683 s. 148 (Frelse Inspectoren öfwer Reisälä godz Welbet: Åke Olofsonn); KA mf. ES 1842 (jj 42) Jääsken käräjät 17.–18.2.1703 s. 69; KA mf. ES 1794 (gg 1) Räisälän käräjät 8.–9.10.1673 f. 169v (Angaf Inspectoren Wäll:t Åke Ollsson, huruledes Gårdz Fougden, förståndig Lars Månsson, hans hustro, då hoon ifrån Laxfiskie hemkomma skulle, på Elfwen med Båthen öfwerfallit, så att hoon icke allenast thet förmedelst, nu medan hoon på fallande Footh war, förskräckt blifwit, uthan och warit så när, att han hennes Bååth icke omkull rodt hadhe ...), 170v (Sedhan Angaf Lars Månsson, att Inspectoren bem:te Åke Ollsson hafwer hans Hustro och Lego Pijga på Hofwet Öfwerfallit); KA mf. ES 1800 (gg 16) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 319v (Kyrckioheerden i Reisällä Ehrewyrdige H:r Jacob Carlqvist Fullmechtigat af framledne Kyrckioheerdens Sahl: Johan Nigræj 2532 Enckia dygdesamme hustro Anna Johansdotter), 334; KA mf. ES 1800 (gg 17) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 18.–22.1.1698 f. 16v (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Jacob Carlqvist gaaf Rätten tilkienna det Capelanen wed Kauckolla Cappelgäldh H:r Jonas Plågman U420 haar dagen för Thomas dagh med swåre ordh uthi hans absence hoos Gabriel Kårtj i Kauckolla honom öfwerfallet och till 6 Weckors Präst kallat); KA mf. ES 1800 (gg 18) Pyhäjärven, Sakkolan ja Raudun käräjät 17.–23.3.1699 f. 96 (Arendatoren Wällbetrodde Åke Ohlofssonn genom des Sonn Åke Åkeson gaaf Rätten tillkienna), Pyhäjärven, Raudun ja Sakkolan käräjät 18.–25.9.1699 f. 139v (Förmedelst Inspect:s sahl: Åke Olofssons inkomne dödzfall äre på Petter och Henrichs Persinens begäran förordnade Inspect: Reinh:t Åkeson ... att undersökia om Skogzdeelning i Cahinenitz är i sig sielf richtig eller icke), 142v, 143v; KA mf. ES 1801 (gg 21) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–12.2.1702 f. 8v (Kyrckioherden Ehrewördige H:r Jacob Carlqvist, gaaf Rätten tillkänna det förrige klåckaren Josep Mattsson i Sijrlax krog jempte hans hustru Maria Larsd:r, har d: 20 nestledne Januarij, honom uthi Sochnestugun för en Cronans Tiuf kallat, och det uti klåckarens Tönnes Henrichsons, och Nembdemäns Cnut Måndoins och Petter Sutares åhöro), 12; KA mf. ES 1802 (gg 27) Hiitolan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 15.–20.11.1709 f. 124; KA mf. ES 1174 (b 12) Porvoon RO 22.4.1707 (Då oplestes Inspectorens ifrån Reiselä Reinholt J: Åkessons och Pastorens derstädes Jacob Carlqvistz Retten tillskrefne Suppliqve). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 276 (LVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 332; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 39; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #169; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 331 (21.7.1694, Haquinus Schmitt U463 OBoth., Jacobus Carlquist Ingerm., Olaus Unæus Angerm. begära testim. Bewilliades). — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 300; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 246, 319; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 908 (Åkesson (Carlquist) Tab. 21); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #107G, 2346R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154, 156; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 121, 131; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 155; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4897 (1716), 6097, 8941 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2262, 2457R, 3436.

Doria gratulantti

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Carlqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4142>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carlquist, Jac. Ingerm. p. 211 || Vib. 276: 19.9.1695. Respondens 10.10.1696 – kallad Kex. Carel. – u. Lund. Kh i Räisälä 1697, i Sysmä 1721. Död 1729.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 276.