Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1677 Johan Nigraeus Johannes Georgii, Viburgensis 2532. Vht: Puumalan kirkkoherra Jöran Nigraeus (Georgius Erici, † 1678) ja Kristina Bertilsdotter Ithimaeus. Ylioppilas Turussa 20.6.1677 Nigræus Joh [Georgii Vib _ 129]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 20. Jun.] Johannes Georgii Nigraeus. Vib. — Savonlinnan pedagogion rehtori (1683). Räisälän kirkkoherra 1689. † 1695...1697.

Pso: Anna Johansdotter Serlachius tämän 2. avioliitossa (elossa 1706).

Pson edell. aviomies: Räisälän kirkkoherra Erik Mollenius 2335 (yo 1674, † 1689).

Serkku: Iitin kappalainen Karl Ithimaeus 2707 (yo 1679).

Veli: Ristiinan kirkkoherra Jöran Nigraeus 2533 (yo 1677, † 1714).

Lanko: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 138b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #119; KA valtakunnanregistratuura 20.10.1650 f. 470 (För en fattig Präste Enkia i Lumäki Capellgieldh hust. Brita Mårtensdotter opå ett hem:n i sin liftijdh), 23.9.1689 f. 907 (Collation för H. Johannes Nigræus på Reisala Pastorat ... såsom Reisala Pastorat uthi Käxholms lähn förmedelst den förre Kyrkioherdens dersammastädes 2335, dödelige frånfälle är kommit att blifwa ledigt, och oss till dess ersättiande igen und. recommenderas och föreslås Skolmestaren uthi Nyslått, wähllärde H:r Johannes Nigræus, hwilken ett gådt låfordh gifwes för des lärdom och gode gåfwor uti Prädikande), 23.9.1689 f. 909 (Till H:r Gr. Jöran Sperling om Johan Nigræo), 13.7.1697 f. 463 (Kyrckioherde Fullmacht för Jacob Carlquist 4142 ... medelst Johan Nigræi dödelige afgång Raisälä Pastorat i Kexholms län är kommit at blifwa vacant och ledigt); KA mf. ES 1723 (bb 13) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.–8.7.1690 s. 128 (Sahl: Bergmästarens Johan Danielsson arfwingar ... Kyrckioheerden H:r Johan Nigræus och Vice Pastoren H: Isacus Nircko å sine hustrurs wägnar); KA mf. ES 2002–2003 (oo 4) Puumalan käräjät 7.–8.1.1669 s. 7 (Twisten emillan Kyrkioheerden H:r Georgium Ericj på Präste booletz wegnar kiärandhe och Cappellanen H:r Johan Franciscj på Cappellans booletz wegnar swarandhe, angående ett Jordestycke ben:d Pumalaniemj som dhe ähre strijdige om), 7 (Twisten emillan Kyrkioheerden Wyrdige och Wällärdhe H:r Georgium Erici och fordom Kyrkioherdens Sahl: H:r Gabriels (katso U280) Efterlefwerska dygdesamma Hustru Margreta Anders dotter), Puumalan käräjät 4.–5.11.1669 s. 155, Puumalan käräjät 4.–5.1.1670 s. 6 (Kyrkeherdens wyrdige och wällerde H:r Georgij Nigræj Prætension), Leppävirran käräjät 17.–18.1.1670 s. 49 (Förekom Kyrkieherden uthj Pummala Sochn Wyrdige och Wällerdhe H: Georg: Nigræus och Rätten föredrogh huru såsom för honom A:o 1668 är förkommit 5½ Winter Laass Höö och 5 Laass Hafra), Puumalan käräjät 6.–7.6.1670 s. 74 (Förekom Kyrkeherden wyrdige och wällärdhe H: Georgius Erici och inladhe det Höghwyrdige Consistorij i Viborgh uthslagh gifuit fordom Pastoris Sal: H: Gabrielz Enckia Gudfruchtigh Hustru Margreta Anders dotter d: 12 Martij 1670), Puumalan käräjät 4.–5.11.1670 s. 154; KA mf. ES 2004 (oo 5) Puumalan käräjät 4.–5.1.1671 (Förekom Kyrkieherden wyrdge och wällärde H:r Georg: Nigræus och rätten föredrogh at ehuru wähl i förledne höstingh blef ransakat emillan honom och Cappellanen Wällärde H:r Johan Francisci angående dhe Röör som H:r Johan beskyller Kyrkieherden deel skadat ...), Puumalan käräjät 2.–4.11.1672 s. 44 (Kyrkioherden wyrdige herr Jören Ericj fullmehtigat af Capitein Manhafftigh Hans Brudtgim), Puumalan käräjät 23.–26.6.1673 f. 3 (Kyrkioheerden Wyrdige Wäll:de H:r Jöran E: Nigræus företrädde och Rätten tillkänna gaff, huru såsom uthi Låhenkåske, skole wara twenne quarn stellen ... som nu een Rum tijdh haf:a Legat ödhe och obygdhe, Begierte för denskull ... oppå ett dhera ställe Upsettia een quarn, hwilket och aff wedherböranden medh Condition bleff efterlåtit), 4 (Capelan H:r Israel Itimæus), Puumalan käräjät 9.–11.11.1674 f. 89, 89v (Capelan wäll:de H:r Israel Barthollj), Puumalan käräjät 4.–5.11.1675 f. 61v (Dieknepeningar till Johan Jörenson Nigræus förmantes allmogen wedh wijte i tijdh att betalas), Puumalan käräjät 13.–14.1.1679 s. 4 (Effter Fordom Kyrkioherdens Sahl: H:r Giorgi Nigræi Effterlåtne Enkias dygdesamme hustru Christina Bertells dotters skrifftel: begäran, intygade Nembden att wedh dett som Sahl: Kyrkioherden 1668 kom till pastoralet, haf:r Prästegården warit mykit illa förfallen Och nedh ruttnadt, den Kyrkioherden sedan medh stoordt beswär, dåch Allmogens tillhielp haf:r reparera och uppbyggia låtit, haf:r eij heller Förste sommaren kunnadt uthså een Cappa wåhr säde, effter Åkeren till een dehl warit under Förra Pastoris H:r Gabriels Enkias Råghsäde och een dehl illa pyntadt och een stoor dehl uthi linde), Puumalan talvikäräjät 1680 f. 1v (Kyrkioherdens Sahl: H:r Jörans Nigræi Arfwingar); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Puumalan käräjät 5.–7.3.1683 s. 8 (Caplanen H: Carl Nigræus inlade en räckning), Säämingin käräjät 13.–14.11.1683 s. 168 (Pædagogus H:r Johan Nigræus), Puumalan käräjät 11.–12.2.1685 s. 113 (Effter Liqviderat Räckingh emellan H: Carl Nigræum och Johan Cainulain, blifwer Cainulain för sahl: Kyrkioheerden Rättigheet in alles skyldigh 4 D: 3 ö: K:m:t 1 tunna 21 Cappa Spannemåhl, som han dömbdes till H:r Carl att betaala), Puumalan käräjät 11.–12.5.1685 s. 126 (In wedh een sittiande Rätt och i närwaru af Pummala Sockns Allmogen framträdde hederligh och Wähllärde H:r Erich Nigræus, och berätade huru såsom hans sahl: Fader een Rund tijd Kyrkioheerde här i Socknen warit, der till medh hans sahl: Moder broder H:r Israel Itimæus [Puumalan kappalainen Israel Bartholdi Ithimaeus, joka mainitaan elossa olevana vielä edellisillä käräjillä 11.–12.2.1685 s. 110] Cappelan, med förmodan deras Embete, så förestådt att Socknen förorsaakat war, sådant i friskt minne hafwa, Och såsom Cappellan H:r Israel Itimæus nu för een lijten tijdh sedan igenom döden afleden är, således Cappellans tiensten Vacant blifwen, hwilken medh een skickelig Person ärsättias böhr, begiärade han altså detta Nembden och Närwarande Allmogen förhållas måtte, medh tillfrågan hwem dhe till Cappellan och Siäle sörjare, uthi sahl: H:r Israels ställe Vocera tänckte ... det ynckelige tillståndh, som hans [H:r Israels] Enckia medh många små barn är Råkader uthi ... dhe eenhälligen honom [Erich Nigræus] till sin Cappellan och Siälesörjare Vocerade. Kappalaisen virkaa ei saanut Erik Nigraeus vaan Ristiinan kirkkoherran poika Mikael Savander), Kerimäen käräjät 20.–21.5.1685 s. 148 (Scholæmästaren här wedh Nysloth Wähllerdhe H:r Johan Nigræus sig högeligen beswärade öfwer een kåna wedh Nampn Maria Nilssdotter, att hon ett taal opå honom kommet hafwer, att han skall wara barne fader åth et barn som hon uthom ächtenskap födt hafwer), Säämingin käräjät 3.–4.2.1686 s. 77 (Wördigh och Wähllärde H: Johan Nigræus kärde till Jonas Öhrn, at han hafwer honom afhändt een tridiedeels tunna fisk), 82 (då saaken företages emellan Rectorem Scholæ H: Johan Nigræum, och een kåna be:d Maria Nilssdotter, som honom beskyldt belägrat hafwa, och barn aflat, hwilken saak förleden Sommar wed tinget ähr anhängigh giort, och Nigræus anhöll der ifrån befrijas), Säämingin käräjät 27.10.1686 s. 263 (Rector Scholæ Wällärde H: Johan Nigræus inlade een Suppliqve med begiäran at rätten wille uptaga den beskylningh som konan Maria Nilssdotter honom på bördat hafwer), Säämingin käräjät 15.–16.2.1687 s. 69 (dhen twistiga saak som upkommen ähr emellan Rectorem Wördigh och Wähllärdhe H: Johan Nigræum lägersmåhl angåandhe, som Maria Nilssdotter honom tillägger, hwilken saack d: 3, 4 Feb: 1686 här wedh tinget agerat war), Puumalan käräjät 25.–26.2.1687 s. 87 (Wördigh och Wähllärdhe H:r Mathias Henricj 3043, som nu een tijdh här i Socknen warit hafwer, och Sin Systers nådhåhr Predikat), Säämingin käräjät 24.10.1687 s. 172 (Rector Scholæ H:r Johan Nigræus och Constaplen Henrich Salast bägge framträdde och præsenterade Capiten Leutnantens Wälb: Oloff Granatenborgz obligation), Säämingin käräjät 29.10.1688 s. 302 (Ven: Consist: Substituerade Fullmächtige, Rector Scholæ Wällärde H: Johan Nigræus), 308, 311; KA mf. ES 2005 (oo 7) Säämingin käräjät 8.1.1689 s. 25; KA mf. ES 1833 (jj 4) Lappeen käräjät 12.7.1647 f. 150 (Framträdde Kyrkioheerden ifrån Loomäkj Sochn [Luumäen kirkkoherra Ericus Martini Nigraeus], och Suplicando gaf till kenna, huru han ähr råkat utj stoor fattigdom, af ordsack, at han sitter utj ett Präst Näste, och lijdher åhrligen stor skadha på sijn uthsädhe, af 1/4 schatt Jordh, som ähr undher Präste boolet lagdt till lijka medh 1/4 af annadh Mantall, Begärandes derhoos at kunna fåå flyttia sigh derifrån och till Aniala by, som legligare till Präste gårdh finnes N: 3/8 schatt); KA mf. ES 1834 (jj 6) Lappeen kihlakunnan käräjät 27.–28.1.1651 f. 209v (Företrädde Matz Erichsson i Soantila och SäckJärfwj Sochn, och beswärade sigh uthöfwer Kyrckieheerdens Änckia i Luumäkj, dedt hon skall öfwer Lagligit förbudh och arrest, som henne war förbudit at afföhra det Spanmålet som war ståendes på Aniala jordh, som dhe twista om, hafua affört. Där till swarade Dns: Martinus Kaurainen U115 på Enckians wägnar, att dhe skulle hafwa Lagmans Abraham Abrahamssons doom och tilståndh j saken, oansedt Wederparten eij weet där uthaf, eij heller warit uthj Lagmans Tinget), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 19.–21.3.1653 f. 387v (Sal: Her Erichs änckia i Luumäkj H: Brijta), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 15.–16.6.1653 f. 391v, Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 13.–14.9.1653 f. 406 (den gieldh twist ... som een Prest änckia H: Brijta Mårthens dotter hafwer medh Cappellanen Her Larss (katso U179) i Lapwesi); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 17.12.1656 f. 261 (Kyrckieheerdens Änckia i Luumäkj Hustru Brijta gaf tilkenna, hurusåsom hennes Sal: Man hade uptagit ett ödes hemman i Ihala by och Luumäkj Sochn, och derföre 10 åhrs tijdh skattat, Men emedan hon är fattigh och elendigh worden, så att henne omögeligit är dedt mehra att förestå; Altså nu förordsakat worden Landet Lagligen att upseija); KA mf. ES 1794 (gg 1) Pälkjärven käräjät 21.–22.2.1673 f. 116 (Framkom Kyrckieheerden her Johan Glumerus och framladhe denne Rättens Uthslag af den 19 febr: 1670, hwar Uthinnan förmähles, Att Anders Jäskeläin ähr pålagt worden, dett Sölfbelttet som han seijer sig funnit hafwa, till her her Gregorij[!] Nigræj fullmehtige bem:te her Johan tillhanda att lefwerera, Beswärandes att han dett inttet effterkommit, Uthan till her Samuel i Libelitz samma bälttet Lefwererat haf:r, Begärandes altså bem:te pastor her Johan, att her Nigræus till sin Rätt här Uthinnan förhielpas måtte, emedhan dett bältte hans Syster tillhörigt warit och hoon Uthan arfwingar död blifwit hafwer, hwar till her Samuels fullmechtige Kyrckieherden her Matz Swarade, att her Samuel till samme bälttet Ähr Lagligen berättigat worden, alldenstund her Samuels hustro, hwilken war bem:te Nigraj Syster, hafwer ett barn Uthj Lijfwet sig effterlembnat, då modren Uthaf Ryssen wed senaste rupturs tijdhen ihiäll skuten blef, så att barnet opå sin dödhe Modhers bröst in till andra dagen, sedan Modren allaredha död war, Lefwat och legat haf:r, som Sigfredh Hämäläin dett med aflagden Edh här för Rätta den 23 Septemb: 1670 witnat haf:r ...), Pälkjärven, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 18.–19.2.1670 f. 397v (ett Sölf belte ... Capplans Her Samuels uthj Libelitz Sahl: Hustro tillhörigt ... effter dett 7 Capitell i Erfde B:n, Her Georgi Ericj Nigræi Fullmechtige åfwanbem:te Her Johan [Glumerus] tillhanda lefwerera); KA mf. ES 1799 (gg 11) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 10.–15.10.1692 f. 90 (Inspectoren öfwer Reisale Sochn Wälb:de Åke Ollsson föredrogh Rätten, huru som Kyrckieheerden i berörde Sochn, Wyrdigh och Wällärde her Johan Nigræus haar dett Jordstycket, som bem:te Inspector haar förledne åhr, wedh Nijttuwalkaman Notku, Ungefähr half Mijl från hofwet belägit till ½ t:a land låtit hugga, och sedhan nu i förledne Sommars bränna låtit, medh Boohwete besåå, och medh gärde intagit, tillwällandes sigh således samme Landstycke twert öf:r rätta skildnaden); KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 74, Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 77v (Företogz hans högwyrdigheetz H: Biskopens D: Per Bångz Skrifwelse till denne Rättten af d: 26 Jan: näst förledne, deruthinnan Wälbe:te H: Biskop begiärer att såsom Kyrckioheerden i Reiselä H: Johan Nigræus och Capplanen wedh Caukala Cappel i samma Sochn H: Jonas Ploghman U420 hafwa andragit emoth hwarannan der in Consistorio någre swåre klage puncter ...), Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 9.–14.10.1693 f. 124, 125, 130v (företogz Klåckarens i Reiselä Joseph Mattzsons saak emoth Kyrckioherden dersammestädes Wyrdige och Wähllärde H: Johan Nigræum angående hugg och slagh), 131; KA mf. ES 1799 (gg 13) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 5.–10.2.1694 f. 16, 19, Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 19.–26.10.1694 f. 138v; KA mf. ES 1800 (gg 16) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 319v (Kyrckioheerden i Reisällä Ehrewyrdige H:r Jacob Carlqvist 4142 Fullmechtigat af framledne Kyrckioheerdens Sahl: Johan Nigræj Enckia dygdesamme hustro Anna Johansdotter berättade det Klåckaren der sammastädes Joseph Matsonn uthi nestledne Julj det af Prästegårdz boodan bestulne Kornet af Johan Wännä i Reisällä by köpt); KA mf. ES 1800 (gg 18) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 2.–10.10.1699 f. 155 (framledne Kyrckioherdens sahl: H:r Johans Nigræj effterlåtne Enckia dygdesamme h:o Anna Johans dott:r Serlachia), 160; KA mf. ES 1801 (gg 20) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 11.–16.2.1701 f. 25; KA mf. ES 1801 (gg 24) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 13.–21.3.1705 s. 81; KA mf. ES 1811 (hh 13) Skuoritsan käräjät 7.–8.7.1696 s. 600 (Elias Nigreus klagade öfwer Arrendatoren Wähl:dh Hans Klopstock att han af honom icke något afskiedz pass kan mächtigh blifwa, än doch han honom på 5:te åhret ährligen och troligen tient. Swaranden H:r Arrendatoren Klopstock insände genom dess Swärsson Mons:r Petter Dyringh een Skrifft deruthinnan han berättar att Nigreus i sin tienst warit stursken, och icke som sigh bort hafft upsicht på Arbetet, uthan sigh medelst fyllerij försummat, sampt Arrendatoren medh Skamlösa ordh bemött); KA mf. ES 1813 (hh 20) Ylim. käräjät Narvassa 3.–4.3.1703 s. 11 (Inkallades Kubiasen Elias Zachrisson Nigreus som städze på Håfwet warit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 18. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 291; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 246; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 36; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2033.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Nigraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2532>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.