Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 4.2.1639 Claes Rundh Clavidus Matthiæ, Finno U99. Vht luult.: kapteeni Tarton varuskunnassa (1639) Matias Mårtensson Rundh ja N.N. Depositio 31.1.1639. Ylioppilas Tartossa 4.2.1639. — Majoittaja Viipurin ratsuväkirykmentissä 1649, korpraali, kornetti 1656, luutnantti (1658). † 4.3.1670.

Pso: Sofia Udnie tämän 1. avioliitossa.

Lanko: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Vertaa: Sysmän kirkkoherra Jakob Carlqvist 4142 (yo 1695, † 1729).

Viittauksia: Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1670 s. 35 (KA mf. WA 2060); KA valtakunnanregistratuura 22.6.1688 f. 352 (Till Åb Hoff Rätt remiss att hielpa Samuel Udenij på des klagomåhl emot Fru Brijta Ridder, effter i händer hafwande skiähl); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 4.–5.10.1658 f. 414 (Leutnambten Manhafftigh Claess Matzson); KA mf. ES 1835 (jj 8) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 12.–13.2.1661 s. 8; KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.2.1662 s. 15 (Leutnampten Manhafftigh Claess Matzson Rundh framstegh och berättade, huruledes honom är påfördh på hans tienst någre bönder som aldeles äre oförmögne, af hwilka han ingen Ränta bekomma kan), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–13.9.1662 s. 100 (Wälb: Frw Anna Ruutz Fulmechtige Wälb: Petter Vdnj); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 16.–18.2.1663 s. 2 (Leutnanten Manhafftigh Clas Matsson Rundh, fullmechtigat af Öfwerstl:n Wälb: Odert Hastfer, kärde till Wälb: Fruu Anna Ruut om ett stycke Landh Kifwipeldo ben:d), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–26.5.1663 s. 70 (Wälb: Frw Anna Ruuth läth genom sin Fulmechtige Johan Peersson påminna Rätten om den Jorde twist hon hafwer medh een sin egen Bördz Rätt mechtige Frelsebonde Johan Tapanain); KA mf. ES 1835 (jj 11) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 2.–4.3.1664 s. 42 (Framträdde Ryttare Leutnampten Manhafftigh Claess Rundh och å sin Swärmoders Wälb: Frw Anna Ruutz wägner kiärde till Johan Tapanain), 44; KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.1.1665 s. 9 (Då framträdde Öfwerstl:s Wälb: Odert Hastfers Fullmechtige Leutnanten Clas Matzson Rund och klagade öf:r Johan Tapanain); KA mf. ES 1836 (jj 13) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 8.–10.3.1666 s. 16 (Leutnanten Manhafftigh Claes Matzson Rund, å Frw Anna Ruutz wegna klagade öf:r Pål Larsson Haikoin i Haikola, att han haf:r fält ett Swedie oppå Frwns Land Wätälämaa öf:r wisse Råer), 17, 27, Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 17.–18.5.1666 s. 69, Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 3.–5.10.1666 s. 108 (Emädan den döde Corporalen Mårten Rund, befinnes wara skyldigh, effter egen Obligation, til Sergianten Wolmar Nandelstat 85 D:r K: m:t altså arresteres dhe Pe:g:r ber:de Corporals Enckia h:o Emerentia Mårtens d:r haf:r af Nembdemannen Anders Susi at fordra, til widare Concursum Creditorum); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.5.1668 s. 66, Lappeen kihlakunnan ylim. käräjät 12.–13.10.1668 s. 108–139 (Då oplästes Copian af Leutnantens Clas Matsson Rundz Supplication till den Högl: Kongl: Hoff Rätten, aff innehåld som skulle hans Swåger Leutnanten Jacob Zitting hafwa understådt sigh att updichta en Testamentz Skrifft effter deras hustrurs Moder Moder Sahl: Frw Anna Ruuth, hwar igenom dhe andre Ärfwingerne skole wara märkeligen præjudicerade, etc: Jämbwäl den Högl: Kongl: Hoff Rättz Remissorial aff d: 20 Aug: sidst förledne till migh Häredz höffdinge att här om granneligen ransaka), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.12.1668 s. 151; KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan yläosan talvikäräjät 1670 s. 8 (Framträdde Leutnanten Clas Mattsson Rundh och påminte Rätten om den Twist han hafwer medh Märenlaxeboerne, om dhe Råår), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.9.1670 s. 105 (förrige Leutnamptens Sahl: Clas Mattssons Enkia hustru Sophia Udni); KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.10.1672 s. 233; KA mf. ES 1797 (gg 5) Räisälän ja Tiuralan käräjät 17.–20.3.1686 f. 80 (Framladhe Wäll:t Peter Ruuth, den högl: Kongl: Hofrättens Sentens och dom af den 7 Martij A:o 1685, hwar uthinnan Inspectoren Wäll:t Åke Ollsson dömmes att bettala till fordom Borgmestarens i Wijborgh Sahl: Peter Ruutz Arfwingar, hwadh hans Hustros frw Sophia Uddnis förrige man fordom Leut: Sahl: Claes Matzsson Rundh haar till bem:te Borgmestare skyldigh warit, Neml:n 873 D:r 14 öre K:r m:t). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (1654 ... stud. D:nus Claud. Rund, katso 660), 12, 13 (1661 ... Corporal D:n Gustavus Matthiæ Rund); Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 175 (Claes Madsson); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #344. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 76; L. Kurtén, Udnie. Genos 44 (1973) s. 68.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Rundh. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U99>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.