Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1695 Kristoffer Bonstorph Christophorus Petri, Uhloensis 4149. * noin 1673. Vht: oululainen kauppias, raatimies Petter Kristoffersson Bonstorph († 1703) ja Anna Knutsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 21.10.1692 Christophorus Petri Bondstorph Ost. botn. [testimoniis instructi advenerunt.]. Ylioppilas Turussa sl. 1695 Bondstorp Christoph. Uhlo _ 211. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Christophorus Bonstorph. Ups. dep. | Edita de pœnis capitalibus Hebr. ordinariis 1696. disputatione et 1699. altera de erogatione pœnarum Creatus magister Philosophiæ. jam Vice Pastor in Paroecia Sant. Petri. Vitam cum morte mutavit 1720. dum in Novembr. ordinarius Pastor jam erat consitutus in Jorois Savolaxiæ. Respondentti 10.6.1696 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Respondentti 15.12.1699 pro gradu, pr. Lars Tammelin 3106. FM 14.12.1700. — Jääsken Kirvun kappalainen 1704. Joroisten vt. kirkkoherra isonvihan aikana 1715–20. † Joroisissa 3.11.1720.

Pso: (jo 1700) Anna Heintzius († 1760).

Appi: Jääsken kirkkoherra, FM Påhl Heintzius 1903 (yo 1667, † 1705).

Poika: Hauhon kirkkoherra, FM ja TT Petter Bonsdorff 6356 (yo 1737, † 1803).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 27a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #432; KA mf. ES 2011 (oo 24) Puumalan ja Sulkavan käräjät 13.–14.10.1711 s. 224 (Anbelangande twisten emillan Capellan wijd Kirwus Capellgield Mag: Christopher Bonstorff och Predikanten Michael Olofsson 4610); KA mf. ES 1842 (jj 38) Jääsken käräjät 5.–7.11.1700 s. 162 (Dhet inställte sigh widh detta Tingh H:r Candidaten Christoffer Bonstorffer, och beswärade sigh der öfwer att han eij ännu träffat någon formell eller richtigh Liqvidation medh des Swärfader Probsten härstädes Mag: Påhl Heintzius, angående des hustrus Arff); KA mf. ES 1842 (jj 43) Jääsken käräjät 9.–11.6.1704 s. 115 (Dhet förekom å satte Tinge, denne Jäskis S:s Närwahrande Ståndh Personer och samptel: Allmoge Vocerandes Mag: Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Christoffer Bondstorff, att blif:a Coadjutor uthj denne S:n, reflecterandes j dy måhl, så mycket mehra uppå des Persohn fram för någon annan, som att bem:te Mag: är af een Godh erudition och Lärdoom, sampt des uthan i Någre Åhr medh Flijtigdt Predikande, och annan administration oppwachtat denne Församblingen, som och der hoos, förer ett skickeligit och wähl anständigdt Lefwerne, så uthj Lärandet som des Allmänne Omgänge); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 16 (Borgaren Petter Bunstårph); KA mf. ES 2039 (rr 33) Paltamon käräjät 3.2.1696 s. 159 (Handellssman ifrån Uhleå Stadh Petter Bundstorph), Limingan käräjät 27.2.1696 s. 305 (H:r Rådman i Uhleå Petter Bondstorff). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 275 (LVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 349; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #432; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 87 #432 (Lisäyksiä ja oikaisuja); A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #104; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 50 (30.3.1695), 52, 53, 54. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 288, 386; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 161 (Bonsdorff Taulu 3); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 42 (von Bonsdorff Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 221; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2345R, 2354G, 3837R, 4214G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6229; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 103, 106; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 155; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6113; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2461R, 2572, 3725R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Bonstorph. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4149>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.