Helsingin yliopisto

Tiedot

1683/84 Lars Tammelin Laurentius Gabrielis, Aboensis 3106. * Turussa 2.5.1669. Vht: Lohjan kirkkoherra, FM Gabriel Tammelin 1265 (yo (1658), † 1695) ja Anna Eriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 26.2.1683 (in cl. rect., Laurentius [Gabrielis Tammelini Praepositi Lojoensis filii]). Ylioppilas Turussa 1683/84 [Tammelinus] Laur. Gabr:is Ab. _ 158. Rect. Ac. 246. 276. Respondentti 15.12.1688, pr. Gabriel Thauvonius 2796. Respondentti 1689(?, Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1689 – sl. 1691. Respondentti 16.6.1690, pr. Anders Wanochius 2021. Respondentti 25.4.1691 pro gradu, pr. Daniel Achrelius 1565. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1692 – sl. 1692. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1694 – kl. 1697. FM 26.11.1694 priimus. Ulkomaanmatka Tanskaan, Saksaan ja Hollantiin 1698–99. Ylioppilas Leidenissa 27.11.1698 Laurentius Tammelin ex Finlandia-Suecus. 25 [ann.], P. et Mat. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.5.1706. TT h.c. Uppsalassa 23.2.1732. — Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1701–17. Fil. tiedek. promoottori 1712, teol. tiedek. 1733. — Turun katedraalikoulun lehtori 1694. Turun akatemian matematiikan professori 1698, samalla palkkapitäjänsä Paimion kirkkoherra 1706, Liedon 1708, Maarian 1710 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1708. Akatemian rehtori 1702–03 ja 1709–10, sijaisrehtori sl. 1703. Pakeni sotaa Tukholmaan 1713. Västerfärnebon kirkkoherra (Västeråsin hiippak.) 1717 eroten professorinvirasta. Turun hiippakunnan piispa ja Turun akatemian varakansleri 1728, samalla palkkapitäjiensä Paraisten ja Sauvon kirkkoherra s.v. † Turussa 2.7.1733.

Pso: (jo 1701) Margareta Hedvig Hahn († 1742).

Appi: fysiikan professori ja kirjastonhoitaja, FM Petter Hahn 2187 (yo 1672, † 1719).

Poika: raatimies Uppsalassa Petter Tammelin 5249 (yo 1713).

Poika: Sauvon kirkkoherra Gabriel Tammelin 5250 (yo 1713, † 1748).

Poika: suorituskomissaari Lars Tammelin 5251 (yo 1713).

Poika: hovioikeudensihteeri Henrik Tammelin 5252 (yo 1713, † 1771).

Poika: sotatuomari, FM Nils Tammelin 5725 (yo 1729, † 1741).

Poika: Isak Tammelin 5726 (yo 1729).

Poika: sihteeri Jakob Tammelin 5727 (yo 1729, † 1775).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 23.5.1698 f. 386 (Fullmacht för Mag. Laurentius Thammelin at wara Professor Matheseos wid Kongl. Academien i Åbo ... Matheseos Professionen wid Wår Academie i Åbo förmedelst Professoren Steens 2499 dödelige afgång är blefwen vacant och ledig), 23.1.1711 f. 182 (Till Cantzellij Collegium, ang:de Almanachornes inrättande ... Det lärer intet wara Eder obekant huru som man åhr 1700 uti de Swenska Almanackerna, begynte at utsluta Skåtdagen, ärnandes därmed fortfara, de följande Skåtåhren til des man uti tijderäckningen, skulle komma öfwerens, med den nya Stijlen, men blef sådant sedermera af Oss förbudit till widare ordres; Och som således medelst den ena dagens uthslutande är händt, at de Swänske Almanacher med ingen nations tijderäckning öfwerens stämmer, hwaraf åtskillige irringar förorsakas, finnandes Wij bäst wara, at behålla den gamla Stijlen, hwilken så länge öfweralt, har warit i bruk; Så är härmed til Eder Wår nådige befallning, at I ställe de ordres, det den ena dagen hwilcken åhr 1700 blef utsluten, uti nästkommande åhrs almanacher, åter må warda igen tagen, som beqwämligast lärer skie kunna, när man räcknar 30 dagar, uti Februarii månad, låtandes uti alma[na]cherne införa orsaken därtil), 26.10.1711 f. 237 (Til Cantzeli Collegium om Almanachans inrättande för åhr 1712), 2.5.1717 f. 117 (Kyrkioherde Fullmackt ... för Professoren wijd Academien i Åbo Laurentius Tammelin at wara Kyrkioherde wijd Fernebo Försambl. uti Wästmanneland effter afl. Petter Christiernin); KA mf. ES 1758 (cc 34) Paimion käräjät 26.–27.9.1706 s. 284. — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 752; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 208 (XLIV), 320 (LXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 49 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 396, 430, 514, 515, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 27, 55, 143, 204, 205, 263, 264, 265, 311, 407, 411, 443, 444, 445, 524, 592, 634; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 126 (17.7.1733, ‡); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 381 passim; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #367; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 179 (1683:I). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 77 V#4246; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 25, 85, 93, 120, 129; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 260; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 90–91; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 295; H. Impiwaara, Kuoliko piispatar Margareta Hahn-Tammelin v. 1718? Varsinais-Suomen Maakuntakirja 10 (1948) s. 18–25; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #33R, 55G, 484D, 485D, 486D, 491D, 498D, 499D, 504D, 505D, 1356D, 1371D, 1372D, 1373D, 1377D, 1481G, 1493G, 1530G, 1592D, 1678D, 2190G, 2334G, 2337G, 2353G, 2663G, 3442D, 3443D, 3641G, 3836–3855P, 3841G, 3929R, 4019G, 4198G, 4208G, 4246R, 4260R; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 13; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 63; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 184; G. Elfving, Matematiikka Turun yliopistossa 1640–1713 ja algebran tulo Suomeen. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 167; G. Hansson och L. Herzog, Västerås stifts herdaminne II:2 (1990) s. 892; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 145; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2530 (1714), 3449 (1715), 4592 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #63R, 147H (prom. [1693]?), 264H (prom. 1694), 293H (prom. 1694), 295, 297, 936H (prom. 1694), 947H (prom. 1694), 968, 1513, 1523H, 1549H (prom. 1694), 1982, 2029H (prom. 1694), 2522H (prom. 1694), 2782H (prom. 1694), 3057, 3712H (prom. 1694), 3722–3729, 3730G, 3789R, 4354R, 4376R, 4419H (prom. 1694); Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 617; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 661.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Tammelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3106>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tammelinus [Tammelin], Laur. Gabr:is Ab. p. 158 || Föregåendes bror. Född 1669 i Åbo. Stipendiat 1689–98. Respondens 1688 u. Gabr. Thauvonius, 1689 och 16.6.1690 u. Wanochius, 1691 pro gradu u. Achrelius. Magister 25.11.1694, primus. Ansökte adjunktur 27.3.1694. Skollektor i Åbo. Mat. professor 1698. Besökte Danmark, Tyskland och Holland 1698–99. Pvgd och fick till annex Pemar 1706, Lundo 1708, Marie 1710. Akademins rektor 1702, 1709. Flyktade 1713 till Stockholm. Kh i Fernebo i Vestmanland 1717. Afsade sig sin profession. Biskop i Åbo 1728, med Sagu och Pargas som annex. Teol. doktor i Upsala 1732. Död 1733. Skrifter, se Stjernm. p. 130 f.; Strandb. I, 25; Elmgr. I, 103; Lidén; Marklin.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 208.

Tammelinus, Laur. Gabr:is p. 246 || Hans far p. 158?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320.

Tammelinus, Laur... Jfr i LXXIII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 49.