Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1695 Nils Hammar Nicolaus Zachariæ, Ostrobotniensis 4173. Vht: Kruunupyyn hospitaalin johtaja Zachris Eriksson († 1692) ja hänen 2. puolisonsa Anna Eriksdotter Granberg. Ylioppilas Turussa sl. 1695 [Hammar] Nic. Ostrob _ 212. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Nicolaus Hammar. | Adjunctus deinde in Kelfwiå. obiit. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 27.5.1704. — Apulaispappi (komministeri) Kälviällä 1704. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714. † Luulajassa loppuvuodesta 1714.

Pso: (jo 1705) Anna Eriksdotter Essevius (elossa 1721).

Appi: Kälviän kirkkoherra Erik Essevius 2703 (yo (1679), † 1715).

Äidin isä: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687).

Veli: Lemlandin kirkkoherra Erik Hammar 2139 (yo 1671, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #448; KA mf. ES 2038 (rr 28) Kruunupyyn käräjät 28.–29.8.1691 s. 232 (För detta Landz Secreteraren Zachris Ersson framträdde och bad att effterföliande Testamente skrifft, han sig, sin hustru och barn emellan fattat ... Skolandes min K. hustru Anna Erichz dotter och Twänne barn, Nils och Lisbetha enskylt Erfwa och til godo niuta, särdeles gåssen till sina Studier, alt hwad som effter migh lemnar, för H: Erich Hammar 2139 aldeles oturberat); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1692 s. 236–240 (Notarien wed Lagmans Rätten wälbe:de Johan Ekenbohm Insinuerade i Rätten een Fullmacht han hade af för detta Hospitahls föreståndaren Sahl: Zachris Erichssons Enckia, dygdesamme hustro Anna Graanberg att uthföra saaken emot dess Stiufsson Wäll:de H:r Erich Hammar, angående ett oprättat Testamente, som Sahl: fadren oprättat för Stiufmodren och dess senare Barnen, så och någon skuldfordran ... Notarien Opwijste Hans Nådes Högwälb: H:r Baron och Landzhöfdingens H:r Gustaf Grasses Resolution af d: 2 Aprilis 1692, som Sahl: Zachris Ersson på sin Suppliqve, i hwilken han om een Extraord: doomare anhållit ... Häredzhöfdingen (katso 2497) Neckade sig med Enckan wara hwarcken hull eller skyll, uthan hans Sahl: hustro som för 9 åhr sedan döder warit til 4:de eller 5:te leed med Enckian). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 277 (LVI); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #448; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #312. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2343G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5077; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3601 (1715, Capellans Enkia), 4731 (1716, Capellans Enkia), 5925 (1719, Vice Pastors enkia).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Hammar. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4173>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.