Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 18.11.1636 Erik Lochtovius, myöhemmin Granberg Ericus Laurentii, Ostrobotniensis U73. * noin 1620. Vht: Lohtajan kirkkoherra Lars Lochtovius (Laurentius Matthiæ, † 1637) ja Anna Eriksdotter. Ylioppilas Uppsalassa 18.11.1636 Ericus Laurentij Loctouius. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1638. — Lohtajan kappalainen 1638, kirkkoherra 1647. † Lohtajalla 1687.

Pso: 1:o 1645 Elisabet Josefsdotter Munselius († 1673); 2:o 1674 Susanna Nilsdotter Ringius (jäi leskeksi).

Appi: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Nils Ringius 16 (yo 1640, † 1680).

Veli: Lohtajan kappalainen Lars Lochtovius, myöh. Granberg 302 (yo 1642/43, † 1667).

Poika: Lohtajan kappalainen Gustaf Granberg U339 († 1693).

Tyttärenpoika: komministeri Nils Hammar 4173 (yo 1695, † 1714).

Sisarenpoika: Lohtajan kappalainen Isak Lochtovius 1074 (yo 1655, † 1668).

Sisarenpoika: Lohtajan nimismies Hans Granberg, myöh. Granqvist 1352 (yo 1659, † ~1694).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Nils Ringius 16 (yo 1640, † 1680).

Lanko: Pietarsaaren pormestari, alilaamanni Jakob Munselius 376 (yo 1644, † 1669).

Vävy: Lohtajan kappalainen Johan Carlander 1252 (yo 1658, † 1686).

Vävy: Kalajoen kirkkoherra Pehr Calamnius 2883 (yo 1680, † 1722).

Vävy: Lohtajan kirkkoherra Gustaf Cajanus 4047 (yo 1694, † 1722).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 29.11.1663 f. 376 (Remiss till Landzhöfd:n Grahn för Kyrkioherden i Lochto H:r Erich Laurentij Granbergh etc.), 30.3.1664 f. 41 (Öppet breef för H. Erich Laurentij Granbergh Pastore i Lochto uthi Österbotten på et Torpeställe, någre ängetäppor och een lijten ängh af opgrundat Siö), 19.8.1674 f. 293 (Till Landzhöfdingen Gran för Pastore i Låchtå H:r Erich Laurentij Granberg om någre Engesteeger), 19.8.1674 f. 294 (Till Biskopen i Åbo för Johanne Hinrici Carlandro ... flijt och trogen Omwårdnadh, som Kyrkioheerdhen i Låchtå Wällärdhe H:r Erich Laurentij Grannberg dhen sig anförtrodde Församblingen nu uti femb och trettijo åhrs tijdh tient hafuer ... hans förfädher, som widh pass uti 100 åhrs tijdh Mann effter Mann dhen Församblingen förestådt), 4.9.1687 f. 480 (Collation för H. Gustaf Cajanus 1320 på Lochto Pastorat uti H. Erich Granbergs ställe ... Kyrkioherden uthi Lochto och Österb. H:r Erich Granberg är nyligen med döden affgången); KA mf. ES 2026 (qq 2) Lohtajan käräjät 26.–28.3.1679 #386 (Hans Ehrewördigheet Kyrkioheerden H:r Ericus Granbergh, förekom, andragandes huru Isaach Påhlsson Rauko ifrån Yhlikannus, i förl:e höstas honom på lyfftat eet olidel:t och försmedheligit tahl, som skulle han till sin Siuukdohm anlijth trullpackor, Och för den orsach afferdat någon her ifrån till Lapplandh, för hwilken orsach honom låtit Citera till detta Tingh sigh till swars); KA mf. ES 2027 (qq 3) Lohtajan käräjät 30.–31.8.1680 s. 140; KA mf. ES 2028 (rr 5) Lohtajan käräjät 4.–5.8.1642 f. 144 (Käradhe her Erich sacellan till Jöns Knutzon i Kelfun åm 10 Dl:rs gäldh), Lohtajan käräjät 29.7.1644 f. 321v (Kyrkieheerden her Göstaff (katso 1152) kärade till Jacob Andersson i Låchtåby åm någån Laxfiskie Uthföre Karhiby såm äganderna be:te Karhiby Consorter hafua effterlåtit her Göstaff och her Erich att fiskia, fijka och fahra, det Jacob een tijdh medh äganderness låf hafuer nutit), 321v (Her Erich Uplyste tridhie gångån den engen widh Himangå han af Oluff och Marcuss Matzsson köpt hafuer); KA mf. ES 2028 (rr 6) Lohtajan käräjät 3.8.1647 f. 258 (Her Erich Sacellan frågadhe för wälb:ne Landzhöfdingen sampt Rättenom åm icke Joseph Månson blef å stadh sändt till Höghwyrdighe Herren Biskopen, effter Sochnemäns Samtyckia till den enda att begära honom till deeras Pastorem effter Sal: Her Göstaff (katso 1152) der till bejakadhe och sadhe dett medh deras Samptycke skedt wara. 2 Frågadhe sigh Her Erich om han Sochnenes Signethe hafwer i någhon måtto missbrukatt i midler tijdh han den henderna emellan hafft haf:r der till dee och aldeles nekadhe. Och emedhan Her Erich begäradhe att detta ad acta måtte föras dy är dett billigt effter kommitt); KA mf. ES 2029 (rr 7) Lohtajan käräjät 31.7.1650 f. 80, Lohtajan käräjät 6.3.1651 f. 237 (Kyrkioherden hersammastädhes Hederlige och Wällärdhe H:r Erich, uplyste effterskrefne ägor, dem han köpt, och eliest infångitt haf:r), 238 (Pastor Her Erich på Sochnenes wegnar gaff till känna att hoos dem inne ståår för gammal skiuth håldh någån Tiera, som till Kyrkiones bygningh giffuitt och anwendt ähr), Lohtajan käräjät 4.–5.8.1651 f. 328; KA mf. ES 2029 (rr 8) Lohtajan käräjät 12.8.1653 f. 121v (Företrädde för Rätten wedh Häredz Tinget Manhaftigh Capitein Christopher Hansson (katso 1352) och inlade en Skrifft verificerat och underskrifuin af Hans Swågrar, Kyrkoheerden wördigh och wällärde H: Erico Laurentj, Sacellanen Samastedes Hederligh och wällärde H: Laverentio Laverentij och hans Swägerska Elsa Larsd:r. Lydandes huru såsom dee medh sin K: Moders H: Anna Erichsd:rs och Alles deres Egen godh wilia och wäl berådde Mode, Hafua Opdragit deres Faders Hemman om 1 M:l Skat Juckula be:dh och i Lochto by belägen åt deres Swåger Christopher Hansson för dee peningers Afbetalningh som han ifrån Åhret 1640 in till Dato till Ofuansk:ne Hemmanet inlagt hafuer ...), 122v (Företrädde Kyrkoherden wördigh och wällärde H: Erich Laverentij och prætenderede opå Salmes bäks Fiskerij huilket han förmenar sigh om Höstetijdh at Niuta, effter sine Antecessoris wilkor); KA mf. ES 2029 (rr 9) Lohtajan käräjät 30.7.1655 f. 77, 78v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Lohtajan käräjät 6.6.1656 f. 287 (Företrädde Kyrkioheerdens wördigh och wällärde H: Erici Laurentij Broder D:nus Laurentius Graanbärg, och inlade uti Rätten een designation på under bem:te Engiar, dem bem:te Kyrkioherde af effterschrefne kiöpt och till sitt Tårp, hwillket han af willmarck och Sochnens allmänninge medh samptlige Sochnemännnernes Consens och samtyckia upprögdt hafwer, Nembl: ...); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lohtajan käräjät 25.1.1658 f. 369; KA mf. ES 2031 (rr 11) Lohtajan käräjät 28.–29.1.1661 f. 67v, Lohtajan käräjät 5.7.1661 f. 96, 98, Lohtajan käräjät 29.–30.1.1662 f. 162v, Lohtajan käräjät 16.5.1662 f. 195, Lohtajan käräjät 26.1.1664 f. 493v, 496v; KA mf. ES 2031 (rr 12) Lohtajan käräjät 28.–29.7.1667 f. 61; KA mf. ES 2032 (rr 12) Lohtajan käräjät 26.–27.1.1669 f. 219v (Pastor Loci D:nus Ericus Laurentij för Rätta Öfwer Liudh Leeth Upplässa det skrifftelige Contract som han medh sin brodher Sal: H:r Lars Laurentij Granbergh hade slutit den 16 Febr: A:o 1665 der uthi H:r Lars hafwer fullmechtigh giordt sijn brodher H:r Erich att inlösa och till sigh handla Pajuperä Landh som Erich Mattzsson för 35 åhr sedan under Pollola hemmanedt kiöpt hade ...), Lohtajan käräjät 14.–15.2.1671 f. 530v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Lohtajan käräjät 2.–5.2.1672 f. 65v, 70 (Kyrkioherden Ehrewyrdige och wehl:de h:r Ericus Laurentij Granbergh tillijka med Lensman S:r Hans Christopherson Granqwist 1352 förekomo och optächte Rätten huruledes dhe sig begge till Lägenhet, med hwar andra ingåt Enges byte, Som följande dem emellan uprättade Instrument och bytes bref, det af sigh wijsar. Underteknade bekänne och här med tilstå det wij utaf frije wilja hafwom för Lägenhet Skull bytt Enges Landh med hwar annan, I så måtto at Jag Ericus Laurentij, hafwer undan Erikilä Tårp gifwit til Hans Christopherson at för blifwa under Juckula hemman uthi Kyläpeldo Fyra Skrind landh Engh ...); KA mf. ES 2033 (rr 13) Lohtajan käräjät 28.8.1674 f. 787; KA mf. ES 2033 (rr 14) Lohtajan käräjät 1.–4.10.1675 f. 272; KA mf. ES 2035 (rr 21) Lohtajan käräjät 14.–15.1.1684 s. 47 (Hans Ehrewördigheet Herren Kyrckioheerden H:r Erich Granbärgh j Lochto, Leet för wedherbörande Allmoge Publicera och Upläsa Twenne Kongl: Maij:tz breff och Confirmationes, Daterat Stockholm A:o 1664 d: 30 Martij, Som och A:o 1669 d: 5 Martij på dess af willan skogz och odugeligh af Kärr och Sandh opfylte Ödess mark Uptagne Tårph och boställen Erikilä benembd ...); KA mf. ES 2036 (rr 21) Lohtajan käräjät 9.8.1684 s. 147; KA mf. ES 2036 (rr 23) Lohtajan käräjät 13.–14.9.1686 s. 572 (Uppå Ehrewördige H:r Körckioherdens Erich Granbergz wägnar, hwilken i Siw åhr legat Siukliger och Contract på hehla wänstra sijdhan, frambstegh Ländzman Hans Christophersson och anklagade een förlåfwat Soldat Jacob Hindersson Talå, dedh han mykit förmätligen och neessligen hadhe åthskillige gångor tahlt om Kyrckioheerden och hans beklagelige Siukdoom honom förekastat, medh Formalier, att han dedh Gamble Rase ligger nu och lijdher för sine giorde gierningar), 595; KA mf. ES 2036 (rr 24) Lohtajan käräjät 14.9.1687 s. 517 (huruledes dhenne Låchtå Sochns Samptl: Innebyggiare ... åstunda och begera att fåå och förmåå honom 1320 till sin Kyrkioherde i den afledne Kyrkioherdens Sal: H:r Erik Graanbergz stelle här i Lochto Sochn); KA mf. ES 2037 (rr 26) Lohtajan käräjät 7.–8.1.1689 s. 24 (Ehrewyrdige H:r Kyrckioheerden Gustaff Cajanus 1320 Proponerade för Högwelborne herren Landzhöfdingen Gustaff Grass sampt Retten att förre Sahl: Pastoris H:r Erich Granbergz Enckia dygdesamme hustru Susanna Ringia haar låtit afföra ifrån Prestebohlet giöninghen ... Enckians medh hiälpare H:r Peer Calamnius 2883); KA mf. ES 2037 (rr 27) Lohtajan käräjät 7.–8.1.1690 s. 25 (Sahl: Pastoris H:r Erich Granbergz Enckia dygdesamme Hustru Susanna Nills dotter Proponerade för Retten dedh hoon eij kunde förmå Ophålla dess booställe medh mindre icke henne skolle förunnas fåå wedertaga dedh uhrminnes Gamble Ödes hemman Synsimätzä som öfwer alt medh timberskogh Öf:r wuxen ähr ...), Lohtajan käräjät 13.9.1690 s. 208; KA mf. ES 2038 (rr 29) Lohtajan käräjät 11.1.1692 s. 33; KA mf. ES 2038 (rr 31) Lohtajan käräjät 16.–17.8.1694 s. 244. — K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 88; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 34, 211; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 267, 294, 363, 526; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 227, 287, 379; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 76. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 137, 140; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #49D, 958D, 2864D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5074; T. Vähäkangas, Lohtajan Granbergien esivanhemmat. Genos 69 (1998) s. 78.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Granberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U73>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.