Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1683 Samuel Neostadius Samuel Henrici, Australis 3063. Vht: Liedon kappalainen Henrik Neostadius 422 (yo 1644, † 1673) ja Sofia Persdotter tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 26.6.1674 (in cl. II colleg., Samuel Henrici Lundoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1683 [Neostadius] Sam. Henrici Austr: _ 156. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1688. Respondentti 16.3.1689, pr. Anders Wanochius 2021. — Piispa Joh. Gezeliuksen kotisaarnaaja 1688. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Joh. von Campenhausenin rykm.) eskadroonansaarnaaja 1691 (valtakirja 1692), joutui sotavangiksi 1708, palasi 1709. Nättrabyn kirkkoherra (Lundin hiippak.) 1711. † Nättrabyssä 30.11.1728.

Pso: 1:o Greta Reddelin († ruutivaraston räjähdyksessä Riiassa 1709); 2:o 1712 Anna Magdalena Adamkowitz; 3:o (jo 1716) Maria Risenius tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Appi: Långlötin kirkkoherra Magnus Risenius 1992 (yo 1668, † 1704).

Lanko(?): Ahvenkosken postimestari, postitirehtööri Henrik Riddelin 4645 (yo 1701, † 1755).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; KA valtakunnanregistratuura 28.4.1692 f. 227 (Esquadrons Prästs fullmacht för Samuel Neostadius ... såsom förmedelst Jacob Julenij 2915 dödelige frånfälle för någon tijd sedan Esquadrons Predijkants bestellningen under Wårt Österbottns Infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig), 28.4.1692 f. 231 (Till Öfwerste Campenhausen swar angående Esquadrons Prästen Samuel Neostadius ... i det öfrige wele Wij honom löhnen så i Guarnisonen som i landet ifrån d. 1 Augusti sidstl. åhr i Nåder hafwa bestådd, efftersom I berätten honom alt ifrån den tijden hafwa giordt werkel. tienst wijd Regementet), 8.9.1698 f. 562 (Till Öfwersten Campenhusen swar ang:de esquadrons Prästen Neostadius ... Wij see uthur Eder underd. Skrifwelse dat. den 3 passato hurusom Esquadrons Predikanten under Edert anförtrodde Regemente Samuel Neostadius, wägrar sig at willia erkenna Regementz Predikanten 3196 för des Pastor, ock wijsa honom lydno, utan prætenderar med honom en jämblijkhet, sampt indepence wijd en dehl af Regementet, när det står tillsammans, hafwandes fuller Biskopen Gezelius förmant bem:te Esquadrons Präst, det han i anseende till Regementz Prädikanten skall ställa sig till rättelse, hwad Kyrkioordningen i det 24 Capitlet och 25 § om Kyrkioherdar ock Capellaner dicterar, Men som han sig dertill på intet sätt will förstå; Så blifwe I föranlåtne sådant till wår egen nådigste förklaring at hemskiuta; Ock lender Eder fördenskull deruppå till nådigt swar det bör esquadrons Prästen stå under Regementz-Predikanten, sampt wijsa honom lydna, dher dhe stå tillsammans, ock i fall bem:te Neostadius dertill intet skulle willia sig beqwäma, Så har man at låta honom wetta, det han lährer blifwa afsatt, ock en annan constitueradt i dess ställe); KA mf. ES 1848 (kk 12) Liedon käräjät 7.–8.10.1695 f. 348 (des [Grels Grelsson i Windala] hustrus Sambroder Wällärde H:r Samuel Neostadius, som wistas i Rijga); KA mf. ES 2090 (ss 24) Laihian käräjät 19.–20.3.1702 s. 549 (Regementz Pastorens H:r Samuel Neostadii attest); KA mf. ES 2042 (rr 39) Kokkolan ja Kälviän käräjät 9.–11.1.1702 s. 37 (uthi Öfwerste Lieutenantens högwällborne H:r Casper Ståhlhammars och Regementz Predijkanttens H:r Samuel Neostadii närwaru giorde skriftelige Testamente dat: Rijga d: 1 Febr: förl:t Åhr). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 200 (XLIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 155; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 15; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 172 (1679:II), 174 (1680:II), 175 (1681:I), 177 (1682:I), 179 (1683:I). — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 96, III s. 201; S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne V (1858) s. 235; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4245R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4353R; G. Carlquist (†), Lunds stifts herdaminne II:13A (2006) s. 433.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Neostadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3063>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.