Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1647 Johan Thorwöste Johannes Petri, Aboensis 582. Vht: turkulainen kauppias, Mustion, Antskogin ja Fiskarsin patruuna Petter Thorwöste († 1659) ja Elin Johansdotter Såger († 1669). Ylioppilas Turussa kl. 1647 [Thörvist] Johan [Petri _ 29]. — Ruukinpatruuna, peri äidiltään Antskogin ruukin Pohjan pitäjässä ja veljensä Jakobin kuoltua Fiskarsin ruukin 1671. Perusti Kuolemajärvelle 1687 Juvanruukin (Joa bruk), jonka venäläiset hävittivät 1704. Kauppiasporvari ja laivanvarustaja Viipurissa. Pakeni sotaa noin 1710 Pohjan pitäjään. † Pohjassa 1712.

Pso: 1671 Helena Eriksdotter Rosendal († 1693).

Veli: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685).

Poika: ruukinpatruuna Lorentz Erik Thorwöste 3122 (yo 1683/84).

Poika: Taivassalon kirkkoherra, professori, FM Johan Thorwöste 3662 (yo 1690, † 1750).

Tyttärenpoika(?): haminalainen tullivirkailija Isak Hagert U689.

Lanko: kapteeni Anders Rosendal 1504 (yo 1661/62, † 1691).

Vävy: Viipurin lukion lehtori, FM Nils Limatius 3131 (yo 1684, † 1705).

Vävy: Espoon, sittemmin Hasslen kirkkoherra Johan Molsdorffer 3737 (yo 1691, † 1724).

Vävy: manttaalikomissaari Petter Bäckman 4001 (yo 1693/94, † 1737).

Opettaja: Petter Gyllenius 647.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; KA valtakunnanregistratuura 7.5.1669 f. 70 (Öppet breff för Johan Terwösten ... Ehrlig och förståndig Johan Torwösten underdånigst tillkänna gifwit, hurusåsom Hennes M:tt Dr. Christina af d. 16 Aprilis 1649 hafwer till Swartåås och Anskogs bruuks befordrande undt och effterlåthit Bruksförwaltaren Peter Terwösten att inlösa Byen Torby benembdt uthi Nyland och Poijo belegen, som aff Cronan hafwer warit pantsatt, den sedan at niuta på Bergfrelses Frijheet och wilkohr ...), 15.3.1670 f. 353 (Till Cammaren för Johan och Petter Torwösten om ett arrende af någre hemman, men resolverat in Senatu den 29 Aprilis A:o 1669), 12.12.1670 f. 528, 12.12.1670 f. 529, 21.3.1673 f. 22 (Till Åbo Hoffrätt för Berghmästaren Johan Danielson uthi hans Arfsaak), 29.11.1673 f. 189 (Till Åbo Håffrätt uthi Bergmestarens Johan Danielsons och Johan Torwestens saak), 7.11.1677 f. 393 (Till Landzhöfdingen Stålarm för Brukzförwaltaren Johan Tårwesten ... Jotan Tårfwesten i underdånigheet klagat, hurusåsom Ekenäs stadz borgare wägra honom att låta den torftige och nödträngde allmogen tillhandla sig wid hans bruk järn salt och spannemåhl mot wed, kohl, körsslor och annat arbete, påståendes dee sådant wara ett landkiöp, och altdärföre intet tillåteligit), 2.12.1680 f. 790 (Till Cammar Colleg. at assistera Tullarrendatoren uti Ekenäs Lorens Hanneman uthi hans klagan öfwer någre Brukzverwaltare där å orten), 23.3.1681 f. 242 (Till Åbo Hoff Rätt för Brukzförwaltaren Johan Torwesten angående hans twistige saak med Hoppman Herman Tihm (katso 4255) ... angående Skadestånd af een arresterad Skutha wijd Ekenäs Stadh), 14.4.1681 f. 301 (Permission för Bruksförwaltaren Torwasten, at få kiöpa allodial frelse Godz til sitt bruuk [Fiskiars] ... Nembl. Gesterby Hemman twå, Klinckbacka Hemman twå, Träbohlstadh hem:n Ett, Nässby Hem:n Ett, Wijsambacka hem:n Ett, under hwilka Hemman och lägenheter, han bruuket til stoor nytta och fördeel haar upfunnit ett kalkeberg, dher lijkwäl kalksteen tilförende 20 à 30 mijl föras skulle, werket til stoor gravation och bekostnad), 27.10.1682 f. 690, 25.9.1683 f. 445 (Kongl. Maij:tz Rådz sentens och dom uthi den ifrån Åbo Hoffrät inkomne revisions sak emellan för detta hopmannen Herman Thim kärande och Brukz Förwaltaren Johan Thorwösten swahrande, uthi twisten härrörande aff en Thorwöstens Skuta, den Thim hafwer arresterat, och förmehnar icke sigh, uthan hans herre Öfwersten Högwälborne Greffwe Gustaf Mauritz Leijonhufwudh böra swahra till), 11.10.1683 f. 466 (Till Åbo Håff Rätt för Bruksförwaltaren Johan Torwåst angående Jöns Kurcks (katso 261) Erfwingar), 3.1.1684 f. 12, 16.9.1685 f. 472 (Till Reductions Commissionen om Bruksförwaltarnes Carl Bilsteens 796 och Johan Törwestz bergzfrälse frijheeter i Finland), 22.10.1685 f. 559 (Till Bergz Collegium om dhen turbation som Brukzförwalterne Billsten och Torwesten skole tillfoga Öfwersten Wellingk på Eknäs gårdz lägenheter), 5.11.1685 f. 588, 6.11.1685 f. 593, 9.11.1685 f. 598 (Till Cammar Collegium, angående bruksförwaltarnes i Finland olaga handel), 25.10.1686 f. 578 (Swar till Bergz Colleg. om Johan Torwästs brukz bygnad i Joa Ström ... Huruledes I Eder uthlåte och förklare öfwer den brukzbygnadt som brukzförwaltaren Johan Torwäst uti Wijborgz lähn och Joa Ström innom den gamble Swänska grentzen söker till at få inrätta ...), 25.10.1686 f. 585, 4.12.1686 f. 896 (Rustningz breff för brukzförwaltaren i Finland Johan Torwesten ... Wij Carl etc. Giörom witterligit at aldenstund Bruukz Förwaltaren i Finland, Ehrlig och förståndig Johan Torfwöst har wid Indehlningz Commissionen d. 7 Julij sig uppåtagit under Wårt Nylands och Tafwastehuus Lähns Regemente till häst at rusta för sitt egit reducerade boställe och bärgz Frälsse Antskog, som är Chronehemman ett, hwarpå han sitt bruuk inrättat ... Item Stoorbohls Chronehemman ... bägge i Raseborgz Lähn och Poijo Sochn belägne), 9.12.1686 f. 928 (Till Stats Contoiret för Brukzförwalt:n Johan Torwöst), 3.1.1687 f. 2, 3.1.1687 f. 5, 26.3.1688 f. 168, 14.8.1688 f. 488, 18.5.1689 f. 597 (Till Bergs Colleg:m angående Bruksförwaltarens Johan Torwästes köpte lägenheter under dess Jernbruk i Joa Ström), 6.12.1689 f. 1136 (Till Landzhöfding Lindhielm angående de Skogsmarker ock Engestycken som bruks Förwaltaren Johan Torwöst sig tillhandlat under sitt bruuk ... wid Joa Strömmen i Wijborgs Höfdingedöme och Stranda häradt), 4.2.1694 f. 124 (Till Biskopen Bång att Bruukzförwaltaren Torfwöst skall få upbygga En kyrkia på sitt Bruuk ... i Nykyrke Sockn ... warandes iembwähl nödigt at det folket, som är af åtskillige nationer må hafwa En sådan prästman, som både det finska Swenska och Tyska Språket är mecktig, vertaa 3632), 4.2.1694 f. 130, 16.12.1697 f. 772 (Till Bergz Collegium swar angående en förrymbd Ryttare som har practicerat Brukzfolk med sigh öfwer till Ryssland ... Wij see utur Eder underdånige skrifwelse daterat d. 26 passato, huru som nu mera sedan i Ryssland på andre sidan om Kexholm ett jernbruk är blifwit inrättat, åthskillige Smeder och Brukzfolk ifrån inrijkes bruken äre dijt öfwer rymbde, och bland andre een Smed ifrån Joa Jernbruk i Wijborgs lähn Hindrik Styf benembd, hwilken där till blifwit öfwertalt af een Swensk Ryttare under Eurepe Compagniet Jacob Johanson benembd, warandes bemelte Ryttare förleden Somamrs kommen tilbakar, i mening att med sig bortlåcka bemelte Smeds hustru och Barn samt een Byggmästare ifrån Huppois Bruk ...); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 22 (Brukz Förwaltaren Wälbet: Johan Torfwest), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 19.–21.6.1688 s. 55, 57, 69, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 25.–28.2.1689 s. 37; KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–30.5.1690 s. 40, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–5.11.1690 s. 61; KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–7.3.1693 s. 3, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–27.6.1693 s. 67, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 99, Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 22.–24.3.1693 s. 45, Uudenkirkon Vl. käräjät 25.–28.8.1693 s. 142; KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 24.–30.1.1696 s. 21 (Ventilerades Lagl:n dhet ährende som Bruukzförwalt:n Wähl:t Johan Thorwoeste här i Rätten incaminerat, angående icke allenast een Skulldfordran af 134 D:r 16 ö: K:m:t, som han skall hoos Capellanen i Randasallmi, H:r Andr: Teeth 3632 hafwa, utan och någre mycket swåhra beskyllningar, dhem H:r Theeth 1693 d: 1 Februarij uti Biskopens då håldne Visitation på Joa Bruuk, derest bem:te H:r Teeth samma tijdh wahrit Bruukz Präst, haar tillagt Bruukzförwalt:n), 34, Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 154; KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin pitäjän käräjät 28.–30.1.1697 s. 9; KA mf. ES 1842 (jj 42) Viipurin pitäjän ylim. käräjät 6.2.1703 s. 1, Koiviston ylim. käräjät 17.2.1703 s. 30, Uudenkirkon Vl. ylim. käräjät 23.2.1703 s. 68; KA mf. ES 1843 (jj 46) Viipurin pitäjän käräjät 8.–10.4.1707 s. 41–50 (om den skadan, som Bruukz förwaltaren H:r Johan Thörwöste, medelst Fiendens invasion, och infall hela denne Krigz tijden, kommit att lijda, uppå Bruuket Joa, som han för någon tijdh här i orten låtit opprätta, blef een grundel: inqvisition nu wijd Rätta utj Crono Befallningzmans, Lensmans, Nembdens och Allmogens Närwaro hållen); KA mf. ES 1793 (ff 8) Jaaman läänin käräjät 15.–18.1.1695 s. 54 (Häradzhöfdingen öfwer Capurie Lähn H:r Andreas Porteus 3150 kom för Rätta å Bruukzförwaltarens Jean Torwestes wegnar, och begärte medan han nu förmedellst Kyrckioheerdens H:r Gustaff Törnes skrifwellsse bewijste Citationen H:r Lieut:n [Sven] Schalijn inhändigat wara, Lieut:n då måtte tillhållas honom på hans tahlan att swara ... häremoth inwände Lieut: Schaljn att honom inge Citationer blifwit inhändigade), Jaaman läänin käräjät 11.–14.6.1695 s. 115 (Bruuks förwaltaren i Joa Bruuk H:r Johan Thörwest); KA mf. ES 1793 (ff 11) Jaaman läänin käräjät 25.2.–4.3.1698 s. 111; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 27.2.1671 (Bleef Räntmästarens Daniel Thorsbärgz hustru effterlåten Dilation till hennes Mans heem komst medh Executionen att fortfara, effter hennes Broder Johan Torrwöstes på henne wundne dhen Kongl: Rättz Resolution angående någre Manu Facturer af åthskillige Sorter belöpandes sigh in alles effter bijfogadt rächningh 261 d: 24 öre k:m:t), Helsingin RO 3.3.1673, Helsingin RO 19.4.1673; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 7.2.1680 (Samma dagh oplästes Bruukzförwalttarens Johan Thörwöstz breff till Rätten aff d: 21 Januarij 1680, därutj han sigh afseijer ifrån sijn Swägerskas Sahl:gh Fruu Annas (katso 2320) Såhns förmynderskap, emedan han för andre swåre processer icke hinner det föreståå), Helsingin RO 5.12.1681 (Oplästess Brukzförwaltarens Johan Torwöstz breef emooth dess Swågers Häradzhöfdingens Wälb: Ericz Bosins 1489 protest Dat: Antskoog d: 12 Nov: 1681), Helsingin RO 7.8.1682; KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 1.8.1698 s. 197; KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 18.1.1699 s. 43 (Mad: Margareta Tårfwöst skall wara närmast att inlöösa des Sahl: mans Daniell Torsbergz gårdh, katso 2035); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 16.3.1674 (Upbödh Madtz Finne, på S:r Johan Thorwöstens wägnar eet sölf stop om 9 lod, såm hörer Berendt Haneman till). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 228 (22.10.1655, Gylleniuksen yksityisoppilaaksi), 241, 242; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII), 479 (Tillägg och rättelser. VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 33, 47; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 285 (29.8.1668); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 109; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 404 (19.1.1694, Biskop P. Bångs förord till brukspatron J. Thorwösts underdåniga anhållan att få inrätta en kyrka vid sitt jernbruk [Joa] i Nykyrka); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 181 (28.3.1693, fru begr.). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 102 (Köpmannasläkter i Åbo, Thorvöst Tab. 4); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 199; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2D, 36D, 130D, 953D, 970D, 3818D, 3992D, 4230D, 4241D; A. Sarsa, Äidit ja tyttäret. SSJ 44 (1992) s. 22–25; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1269D, 2004H (vih. 4.4.1671), 3595D; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 754; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 674.

Doria gratulantti

Päivitetty 16.11.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Thorwöste. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=582>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.