Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1698 Anders Pacchalenius Andreas Andreæ, Satacundensis 4322. * noin 1679. Vht: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704) ja Katarina Bock. Ylioppilas Turussa kl. 1698 [Pacchalenius] Andr: Tavast: _ 222. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 31.3.1698 [1698] 31 Mart: Andreas And: Pacchalenius | Sacell: in Euraåminne. | hinc Past. in Säkylä 1712 | postea Pastor in Ruowesi. Obiit A:o 1735. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1702. — Apulaispappi Nousiaisissa 1702. Eurajoen vt. kappalainen 1704, kappalainen 1705. Säkylän kirkkoherra 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Ruoveden kirkkoherra 1721. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1707. ‡ Ruovedellä 18.5.1735.

Pso: 1706 Elisabet Teet tämän 2. avioliitossa († 1735).

Pson edell. aviomies: Ruoveden kirkkoherra, FM Anders Indrenius 2783 (yo 1679, † 1704).

Appi: Eurajoen kirkkoherra Johan Teet 1051 (yo 1654/55, † 1692).

Poika: ylioppilas Anders Johan Pacchalenius 5827 (yo 1731, † 1741).

Vävy: Keuruun kirkkoherra Abraham Indrenius 5741 (yo 1730, † 1770).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #404; KA valtakunnanregistratuura 3.11.1721 f. 119 (Inrikes civilexpeditionen, Transport Fullmakt för And. Pacchalenius till Rouvesi pastorat i Åbo Stifft ... medelst Kyrkioherdens Johan Winquists 2064 dödelige frånfälle Rouvesi pastorat i Åbo Stifft är wordet ledigt); KA mf. ES 1935 (mm 44) Eurajoen ja Lapin käräjät 19.–21.6.1705 f. 282 (Vice Pastoren här i Eufraåminne försambling H:r Anders Pachalenius); KA mf. ES 1937 (mm 47) Eurajoen ja Lapin käräjät 22.–24.9.1708 f. 331; KA mf. ES 1975 (nn 26) Tyrvään käräjät 29.–30.10.1707 s. 1660 (Cappellanen ifrån Euraåminne Mag: Anders Paccalenius föredrog Rätten, huru som han för des Sahl: Farfaders Börde Hemman Riddarla här i Törfwis Sochn till Kongl: Maij:t och Cronan Clarerat och utbetahlt, den i desse framfarne Åhren sankade Resten ... så anhåller han att Börde Rättigheeten deraf honom till säkerheet, nu första Resan kunde blifwa upbuden ... Alltså opbödz nu skatträttigheeten af Riddarla Hem:n Cappellanen Mag: Paccalenius till säkerheet första resan, hwaremot ingen klandrade); KA mf. ES 1976 (nn 27) Tyrvään käräjät 23.–24.10.1708 s. 736; KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 9.5.1710 (Cappellanen i Euraåminne Sochn Wällärde H:r And. Pachalenius föredrog Rätten, huruledes Sahl: Rådman Johan Wilhelm (katso 2525) tagit ett Skute Anckar till läns af dess Sahl: Swärmoder Fordom Kyrkioheerdens Sahl: H:r Johan Thetz Effterlefwerska Sahl: Brita Collina, ungefähr fö 8 åhr sedan, anhållandes dy af Sahl: Wilhelms Enckia hustru Helena Larsdotter, att få bem:te Anckar igen), Rauman RO 11.5.1710. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 288 (LVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 180; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #404; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #290. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 219, 229, 278; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #500D, 1382D, 3379G, 3437D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Ruovesi; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 213; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2488 (1714, "Andreas Paukalenius"), 3418 (1715, Packalenius), 4568 (1716, Paukalenius), 9033 (Packalinius, lämnat Strängnäs 1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1356, 2793, 2794.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4322>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.