Helsingin yliopisto

Tiedot

1669/70 Johan Winqvist Johannes Thomæ, Satacundensis 2064. Kotoisin Porista. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1669/70. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1669/70] Johannes Wijnqwist. | Collega Sch. Bioerneb. A:o 1699. Pastor in Lappo, Postea A:o 1705. Pastor in Ruowesi. Respondentti 17.3.1677, pr. Jakob Flachsenius 787. Respondentti 11.5.1678, pr. Mårten Miltopaeus 606. — Porin triviaalikoulun ylempi kollega 1680. Lapin kirkkoherra 1698, Ruoveden 1704. Vangittu perheineen isonvihan aikana 1715, viety Hämeenlinnaan ja sieltä edelleen Pietariin. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1703. † vangittuna Pietarissa 1718.

Pso: (jo 1684) Katarina Andersdotter Keckonius.

Appi: Huittisten kirkkoherra Anders Keckonius U62 († 1675).

Poika: sotilas Johan Winqvist 4895 (yo 1706, † 1710).

Poika: Raahen ja Saloisten kirkkoherra, FK Anders Winqvist 4896 (yo 1706, † 1735).

Poika: Leppävirran kirkkoherra Abraham Winqvist 5296 (yo 1719, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #176; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 23.12.1704 f. 100 ([Kyrckioherde fullmackt för] Kyrckioherden i Lappo Johan Wijnquist att war Kyrckioherde i Ruowesi uti framledne Andreæ Indrenii 2783 ställe), 3.11.1721 f. 119 (Inrikes civilexpeditionen, Transport Fullmakt för And. Pacchalenius 4322 till Rouvesi pastorat i Åbo Stifft ... medelst Kyrkioherdens Johan Winquists dödelige frånfälle Rouvesi pastorat i Åbo Stifft är wordet ledigt); KA mf. ES 1927 (mm 16) Ulvilan käräjät 3.–7.2.1688 s. 45; KA mf. ES 1931 (mm 35) Lapin käräjät 16.–18.11.1699 s. 976 (Kyrkioherden wedh Lappo Försambling H:r Johan Wijnqvist); KA mf. ES 1975 (nn 26) Ruoveden ja Keuruun käräjät 19.–20.3.1707 s. 524, Ruoveden ja Keuruun käräjät 25.5.1707 s. 779 (widh Lieutn:ns Wijnqvistz [Fredrik Gudmundsson Wijnqvist] warande i Keuru), 780 (Kyrkioheerdens Ehrewyrdige H:r Johan Wijnqvistz begäran); KA mf. ES 1976 (nn 27) Ruoveden ja Keuruun käräjät 7.–9.10.1708 s. 571; KA mf. ES 1978 (nn 30) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–6.9.1711 s. 527; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 14.6.1680 s. 24 (Bewilliades H:r Johan Wijnqwist recommendation til dett wördige doom Capitel uthi Åbo til vacerande Collegæ tiensten uthi trivial skolan här i stadhen), Porin RO 3.11.1684 s. 44, Porin RO 1.6.1685 s. 35; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 8.2.1692 s. 3 (Oplystes första gångon Sahl: H:r Jacobs Lignipæi 47 Enckias till Collegam wällärde H:r Johan Wjnqwist för 30 D:r K:rm:t försålde åkertäppa, Ojala ben:d, som hennes uthgifne kiöpebreff af den 18 Martj 1690 uthwijsar), Porin RO 14.3.1698 s. 16; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 27.8.1712 s. 127 (Cappellanen Wördige och Wällärde H:r Henr: Granberg 4356 opwiste Kyrckioherdens i Ruowesi Sochn Ehrewördige och Högwällärde H:r Johan Wijnqwistz honom tillskrefne bref af 18. Februarij och 6. Maij nästl:e Hwarutinnan honom försäckras och upplåtes een Kyrckioherdens här wid Staden ägande Åker Täppa Kissanmaa kallad, beswärandes sig Cappellanen, det Bårgaren Oloff Henrichsson som samma Åker på lego innehafft, och omsijder d: 24. sidstl:e Martj till dess inlösen 15 dahl:r kopp:r m:t H:r Kyrckioherdens Son Studenten Andreas Wijnqwist 4896 i Åbo tillstält, nu i höst den besått, ehuruwäl han längst för detta förnummit H:r Kyrckioherden samme Olofz med Son ingångne kiöp Ophäfwit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131 (XXX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 366; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #176; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 151 (1669:I, Dn. Johannes Thomae, i nästa distributione pro vale), 153 (1670:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 195, 278; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 276; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #971R, 2190D, 2599R, 2735D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 206; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1149R, 1373, 2632R, 3084; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 196.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Winqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2064>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.