Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1679 Anders Indrenius Andreas Caroli, Satacundensis 2783. * a.n. Ulvilassa 1656. Vht: Ulvilan Kyläsaaren säterin omistaja, vänrikki Karl Marsvin († 1656) ja Agneta Tomasdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1679 Indrænius And. Caroli Björn _ 144. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Andreas Indrenius. Phil. Magister | Sch. Bioerneburg. Rector indefessus, postea Pastor in Ruowesi Fidelissimus. Obiit 1703. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1682 – sl. 1682. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1683 – sl. 1684. Respondentti 13.5.1685 pro exercitio, pr. Simon Paulinus 2226. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1685. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1686 – sl. 1687. Respondentti 30.5.1688 pro gradu, pr. Simon Paulinus 2226. FM 26.7.1688. — Mainitaan papintehtävissä Ulvilan Noormarkussa 1688. Eurajoen kirkkoherran apulainen 1690, kappalainen 1692. Porin triviaalikoulun rehtori 1693. Ruoveden kirkkoherra 1694. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1700. ‡ Ruovedellä 4.9.1704.

Pso: 1689 Elisabet Johansdotter Teet tämän 1. avioliitossa († 1735).

Pson seur. aviomies: Ruoveden kirkkoherra Anders Pacchalenius 4322 (yo 1698, † 1735).

Appi: Eurajoen kirkkoherra Johan Teet 1051 (yo 1654/55, † 1692).

Velipuoli: Messukylän kirkkoherra, FM Erik Indrenius 3290 (yo 1685/86, † 1717).

Poika: ylioppilas Anders Indrenius 5239 (yo 1713).

Poika: Sahalahden kirkkoherra Karl Indrenius 5304 (yo 1721, † 1756).

Vävy: Alavuden kappalainen Josef Ruth 5363 (yo 1722, † 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 97a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #256; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (4 kpl); KA valtakunnanregistratuura 15.5.1693 f. 259 (Collation för Magister Andreas Indrenius på Rectoratet wid Biörneborgz Trivial Schola ... såsom Rectoratet wid Trivial Scholan i Biörneborg förmedelst Rectoris Mag. Andreæ Henrici 2490 dödelige frånfälle nyligen är wordet vacant och ledigt), 24.5.1694 f. 361 (Fullmackt för Mag:r Georgius Ståhlberg 3099, at wara Rector ... förmedelst rectoris wid Trivial Skolan Mag:i Andreæ Indrenii befordran at wara Kyrkioheerde i Ruowasi, des hijt in til anförtrodde Ämbete är kommit at blifwa vacant ock ledigt), 24.5.1694 f. 36 (Fullmackt för Mag. Andrea Indrenio, at wara Pastor wid Ruowasi Försambling i Åbo Stifft ... Ruowasi pastorat uti Åbo Stifft, förmedelst Kyrkioheerdens därsammastädes Mag. Christian Frisii 2252 dödelige afgång är wordet vacant ock ledigt), 23.12.1704 f. 100 ([Kyrckioherde fullmackt för] Kyrckioherden i Lappo Johan Wijnquist 2064 att war Kyrckioherde i Ruowesi uti framledne Andreæ Indrenii ställe); KA mf. ES 1927 (mm 18) Ulvilan käräjät 1.–4.3.1689 s. 141 (Emedan Wälb: Gustaff Böning intygade, dett och Johan Geting i Norrmarck wittnade, Henrich Krook i Kiellfierd och Michell Andersson i Södermarck, allhellgone dagen warit drucken uti Församblingen, då Mag: Högwällärde Andreas Indrenius uti Nårrmarck höllt Gudztienst); KA mf. ES 1928 (mm 20) Eurajoen käräjät 8.–11.2.1690 s. 104 (Opå Kyrckioheerdens Erewördige och wällärde H:r Johan Teetz wägnar, beswärade sig hans Måg Mag:r Andreas Indrenius öfwer Inspecoren wälbet:d Johan Nordman); KA mf. ES 1935 (mm 44) Eurajoen ja Lapin käräjät 2.–4.10.1705 f. 367v (framl: Pastorens Mag: And: Indrenij Enckia Mad: Elisabetha Teet ... den tijden bem:te pastor præceptorerat för dess Syskone barn Archtopolitanerne), 373; KA mf. ES 1935 (mm 45) Eurajoen ja Lapin käräjät 28.2.–1.3.1706 f. 82v; KA mf. ES 1935 (mm 45) Eurajoen ja Lapin käräjät 11.–13.6.1706 f. 327v (180 D:r K:m:t såsom præceptors löhn för de 3:ne Åhr Pastoren skall informerat begge Artopolitanerne nämbl: för A:o 1686, 87 och 88 á 60 D:r K:m:t Åhrl:); KA mf. ES 1969 (nn 12) Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.9.1695 f. 374 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och höglärde Mag:r Andreas Jndrenius); KA mf. ES 1969 (nn 13) Ruoveden ja Keuruun käräjät 9.–10.3.1696 f. 81; KA mf. ES 1970 (nn 14) Ruoveden ja Keuruun käräjät 13.–14.7.1697 f. 274v, 278; KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 22.–23.5.1699 s. 815, Ruoveden ja Keuruun käräjät 22.–23.1.1700 s. 1074; KA mf. ES 1972 (nn 21) Ruoveden ja Keuruun käräjät 24.–25.5.1704 f. 307v (Cappellanen i Etzäri Wällärde H:r Johan Collinus å Kyrckioheerdens Sahl: Mag: Andreæ Indrenij Efterlefwerskas dygdesamma Matronans hust:o Elisabeta Teetz wägnar); KA mf. ES 1973 (nn 21) Ruoveden ja Keuruun käräjät 14.–15.9.1704 f. 452v; KA mf. ES 1973 (nn 23) Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.5.1705 f. 13; KA mf. ES 1975 (nn 26) Ruoveden ja Keuruun käräjät 25.5.1707 s. 775; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 8.1.1683 s. 2 (Studiosus D: Andreas Indrenius opå Sal: Borgmest:s Enckias dygdesamme hustru Elisabeth Johanssdotters wegnar), 3, Porin RO 1.8.1683 s. 57, Porin RO 22.8.1687 s. 65 (Wällärdhe H:r Andreas Indrenius), Porin RO 3.3.1688 s. 18; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 8.4.1689 s. 33. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 182 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 241, 293, 325, 326, 383, 408, 470, 485, 491; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 66, 67, 90, 91, 156, 179, 185, 264, 274, 297, 317; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 420 (16.5.1694); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #256. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 219, 278; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 273; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 674 (Indrenius); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2735R, 2744R, 2937D, 3379D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 130; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1990 (?), 2813R, 2817R, 4243H (vih. 24.6.1689).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Indrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2783>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.